آلفای کرونباخ یک ضریب آماری است که برای سنجش پایایی یک مجموعه از سوالات یا مقیاس ها استفاده می شود. پایایی به معنای این است که آیا یک مقیاس یا مجموعه سوالات، به طور مداوم و یکنواخت، نتایج مشابهی را در شرایط مختلف ارائه می دهد.

آلفای کرونباخ بر اساس همبستگی بین سوالات یک مجموعه مقیاس محاسبه می شود. هرچه همبستگی بین سوالات بیشتر باشد، آلفای کرونباخ نیز بیشتر می شود. به عبارت دیگر، هرچه سوالات یک مجموعه مقیاس بیشتر با یکدیگر مرتبط باشند، می توان انتظار داشت که نتایج این مقیاس نیز در شرایط مختلف، یکنواخت تر باشد.
cronbach alpha

آلفای کرونباخ یک ضریب تخمینی است و مقدار آن معمولاً بین 0 تا 1 است. مقدار آلفای کرونباخ 0 نشان می دهد که بین سوالات یک مجموعه مقیاس هیچ همبستگی وجود ندارد و بنابراین، آن مقیاس پایایی ندارد. مقدار آلفای کرونباخ 1 نشان می دهد که بین سوالات یک مجموعه مقیاس همبستگی کامل وجود دارد و بنابراین، آن مقیاس پایایی کامل دارد.

معیارهای رایج برای ارزیابی پایایی یک مقیاس بر اساس آلفای کرونباخ عبارتند از:

 • آلفای کرونباخ کمتر از 0.6: پایایی ضعیف
 • آلفای کرونباخ بین 0.6 تا 0.7: پایایی متوسط
 • آلفای کرونباخ بین 0.7 تا 0.8: پایایی خوب
 • آلفای کرونباخ بیشتر از 0.8: پایایی عالی
  cronbachs alpha coefficient

عواملی که می توانند بر مقدار آلفای کرونباخ تأثیر بگذارند عبارتند از:

 • تعداد سوالات یک مقیاس: هرچه تعداد سوالات یک مقیاس بیشتر باشد، آلفای کرونباخ نیز بیشتر می شود.
 • نحوه طراحی سوالات یک مقیاس: اگر سوالات یک مقیاس به طور مناسب طراحی نشده باشند، ممکن است آلفای کرونباخ را کاهش دهند.
 • تنوع پاسخ ها به سوالات یک مقیاس: اگر پاسخ های به سوالات یک مقیاس متنوع نباشند، ممکن است آلفای کرونباخ را کاهش دهند.

کاربردهای آلفای کرونباخ

آلفای کرونباخ در زمینه های مختلف، از جمله روانشناسی، علوم اجتماعی، آموزش و پزشکی، برای ارزیابی پایایی مجموعه های سوالات یا مقیاس ها استفاده می شود. به عنوان مثال، از آلفای کرونباخ می توان برای ارزیابی پایایی یک آزمون روانشناسی، یک پرسشنامه رضایت مشتری، یا یک مقیاس اندازه گیری سلامت استفاده کرد.
whats cronbachs alpha spss2

مثال

فرض کنید یک پرسشنامه 5 سوالی برای سنجش میزان رضایت مشتری از یک شرکت طراحی شده است. هر سوال از این پرسشنامه یک مقیاس لیکرت 5 گزینه ای دارد. برای محاسبه آلفای کرونباخ این پرسشنامه، می توان از فرمول زیر استفاده کرد:

α = 1 - (∑ (s^2 - m^2) / s^2)

در این فرمول، s^2 نشان دهنده واریانس بین سوالات است و m^2 نشان دهنده واریانس میانگین سوالات است.

اگر نتایج محاسبات نشان دهند که آلفای کرونباخ این پرسشنامه بیشتر از 0.7 است، می توان نتیجه گرفت که این پرسشنامه پایایی خوبی دارد و می تواند برای سنجش میزان رضایت مشتری از این شرکت استفاده شود.
whats cronbachs alpha

سایر روش های سنجش پایایی

علاوه بر آلفای کرونباخ، روش های دیگری نیز برای سنجش پایایی مجموعه های سوالات یا مقیاس ها وجود دارد. از جمله این روش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ضریب پایایی بازآزمایی (Retest reliability coefficient)
 • ضریب پایایی موازی (Parallel reliability coefficient)
 • ضریب پایایی همسانی درونی (Internal consistency reliability coefficient) 

انتخاب روش مناسب برای سنجش پایایی یک مجموعه سوالات یا مقیاس، به عوامل مختلفی از جمله نوع مقیاس، هدف از سنجش پایایی و محدودیت های زمانی و مالی بستگی دارد.

پرسشنامه، روانشناسی، علوم اجتماعی،پزشکی

جدول 1-کفایت دستاوردهاي علمی شامل:
کیفیت ارائه، محتوای نوشتاری و علمی رساله

ردیف       عنوان     حداکثر نمره                     
1-کیفیت تنظیم و نگارش مطالب 1.5
2-محتوای پژوهشی و نوآوری رساله و ارائه نظرات جدید 3
3-کیفیت و کمیت استفاده از منابع و روز آمد بودن آنها  1.5
4-کیفیت تحلیل مطالب و نتیجه گیري با توجه به هدف پیشنهاد رساله 2.5
5-به کارگیری مناسب جدول ها، منحنیها، شکل ها و نقشه ها برای تشریح مطالب و استفاده از نرم افزار 1.5   
6-مقایسه علمی نتایج با یافته های دیگران و پیشنهاد برای کارهای آینده 5/1
7-کیفیت ارائه رساله در جلسه دفاعیه 5/2
8-توانایی دانشجو در پاسخگویی به پرسشها  2
9-ارزیابی مدیریت پژوهش از رساله دکتری (مطابق فرم شماره 1)  2
10-انتخاب موضوع پایان نامه از سامانه پایش آزاد 1
11-چاپ مقاله پذیرفته شده در جلسه پیش دفاع 1
12-جمع نمره کسب شده از 20 نمره

جدول 2-مستندات پژوهشی مستخرج از رساله-ردیف عنوان دستاورد پژوهشی-حداکثر امتیاز دستاورد پژوهشی

1-(امتیاز 90 تا 100) + نشریه علمی دانشگاه آزاد اسلامی(علمی و پژوهشی وزارتین) و یا با امتیاز A
نشریه علمی دانشگاه آزاد اسلامی(ISI بدون IF (5/2
نشریه علمی دانشگاه های دولتی و حوزة علمیه (علمی پژوهشی وزارتین یا حوزة علمیه)
2- نشریه علمی در فهرست Q4) براساس پایگاه استنادی JCR (یا Q2 در SJR 5/2
3- نشریه علمی در فهرست Q3) براساس پایگاه استنادی JCR (یا Q1 در SJR 5/3
4- نشریه علمی در فهرست Q2) براساس پایگاه استنادی JCR (5
5- نشریه علمی در فهرست Q1) براساس پایگاه استنادی JCR (7
6- نشریه دانشگاه آزاد اسلامی با امتیاز A( امتیاز 80 تا 90) (2 نشریه علمی جزو فهرست ISI) بدون IF 
7- نشریه دانشگاه آزاد اسلامی با امتیاز B( امتیاز 65 تا 80 )    5/1
8- نشریه دانشگاه آزاد اسلامی با امتیاز C( امتیاز 40 تا 64 )    1
9- نشریه دانشگاه آزاد اسلامی با امتیاز C( کمتر از 40 امتیاز)   5/0
10-ثبت پتنت ملی/تولید محصول دانش بنیان با ارائه گواهی سازمان پژوهشهی علمی و صنعتی کشور و تایید پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی
فرم شماره 3
11-ثبت پتنت بین المللی با ارائه گواهی معتبر و تایید پژوهشگاه و شبکه آزمایشگاهی 
تولید محصول دانش بنیان منجر به تجاري سازی با تائید معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه 7
12- کرسیهی تخصصی (نظریه پردازي) با ارائه گواهی معتبر و تایید معاونت علوم انسانی و هنر
13- کرسیهای تخصصی (نوآوري) با ارائه گواهی معتبر و تایید معاونت علوم انسانی و هنر  6
14- کرسیهای تخصصی (نقد) با ارائه گواهی معتبر و تایید معاونت علوم انسانی و هنر 4
15- کرسی ترویجی با ارائه گواهی معتبر و تایید معاونت علوم انسانی و هنر 2
رساله و یا اثر مستخرج از رساله برگزیده شده در جشنوارههاي معتبر ملی و بین المللی با تائید معاونتهاي موضوعی 3 چاپ یک کتاب تخصصی مستخرج از رساله توسط
16-انتشارات دانشگاهی تایید شوراي پژوهش و فناوري استان 

17- تولید اثر هنري بدیع و نوآورانه مستخرج از رساله با تائید مرجع ذيصلاح 5
18- جمع امتیاز پژوهشی کسب شده

 1. آمار
 2. آموزش ریاضی
 3. آموزش زبان انگلیسی
 4. آموزش هنرهای تجسمی
 5. اطلاعات و امنیت عمومی
 6. الکترونیک
 7. امور بانکی
 8. امور تربیتی
 9. امور دامی تکنولوژی پرورش طیور
 10. امور دولتی
 11. امور زراعی - تولیدات زراعی
 12. امور زراعی - تولیدات زراعی
 13. امور زراعی - گیاهان دارویی و معطر
 14. امور زراعی و باغی ـ تکنولوژی تولیدات باغی
 15. امور زراعی و باغی ـ تکنولوژی تولیدات زراعی
 16. امور زراعی و باغی ـ تکنولوژی گیاه پزشکی
 17. امور مالی و مالیاتی
 18. امور گمرکی
 19. اموزش حرفه وفن
 20. اموزش دینی وعربی
 21. اموزش علوم تجربی
 22. اموزش وپرورش ابتدایی
 23. انتقال آب
 24. باستان شناسی
 25. باغبانی - تولید قارچ های خوراکی
 26. برق – الکترونیک و ابزار دقیق
 27. برق – قدرت
 28. برق- قدرت
 29. برق- قدرت با گرایش پست و انتقال
 30. بهداشتیار دامپزشکی
 31. بیمه
 32. تاسیسات تهویه و تبرید
 33. تاسیسات تهویه و تبرید
 34. تربیت بدنی مربیگری پایه آمادگی جسمانی
 35. تربیت بدنی و علوم ورزشی
 36. تربیت معلم آموزش ریاضی
 37. تربیت معلم قرآن کریم
 38. تربیت معلم وقران
 39. تسهیل گری توانبخشی مبتنی بر جامعه
 40. تولید و بهره‌برداری گیاهان دارویی ومعطر
 41. تولید و فرآوری خرما
 42. تکنولوژی آبیاری
 43. تکنولوژی آبیاری
 44. تکنولوژی تولید و فرآوری پسته
 45. تکنولوژی تولیدات دامی
 46. تکنولوژی تولیدات گیاهی
 47. تکنولوژی جنگلداری
 48. تکنولوژی جنگلداری
 49. تکنولوژی جنگلداری
 50. تکنولوژی شیلات
 51. تکنولوژی ماشین های کشاورزی
 52. تکنولوژی محیط زیست
 53. تکنولوژی مرتع و آبخیزداری
 54. تکنولوژی مواد غذایی
 55. تکنولوژی چوب
 56. جوشکاری
 57. حرفه ای امور دفتری
 58. حرفه ای تربیت مربی پایه بدنسازی معلولین
 59. حرفه ای تربیت مربی پایه دو و میدانی معلولین
 60. حرفه ای تربیت مربی پایه والیبال معلولین
 61. حرفه ای دوخت های سنتی ایران
 62. حسابداری
 63. حسابداری
 64. حسابداری (مالیاتی - دولتی )
 65. حفاظت و مرمت آثار تاریخی
 66. خدمات اداری
 67. زبان فارسی و معارف اسلامی
 68. سرپرستی کارگاه های مبلمان
 69. شیمی آزمایشگاهی
 70. شیمی آزمایشگاهی گرایش غذایی
 71. صنایع دستی
 72. صنایع سیمان ـ تعمیر و نگهداری
 73. صنایع غذایی
 74. طراحی و ساخت طلا و جواهرات
 75. طراحی و ساخت طلا و جواهرات
 76. طراحی پوشاک
 77. علوم انتظامی
 78. علوم قضایی
 79. علوم نظامی
 80. علوم ورزشی
 81. علوم ورزشی
 82. عملیات کشوری
 83. فنی ایمنی پرواز و زمینی بالگرد
 84. فنی سیستم های ارتباط و ناوبری هوایی بالگرد
 85. فنی نگهداری و تعمیر بالگرد
 86. فیلم سازی - تدوین
 87. لیزینگ
 88. ماشین‌های کشاورزی ـ مکانیزاسیون ماشین‌های کشاورزی
 89. مبارزه با مواد مخدر
 90. مبارزه با مواد مخدر
 91. مترجمی زبان انگلیسی
 92. متصدی آمور آموزشی
 93. مخابرات هواپیما
 94. مدیریت خانواده
 95. مدیریت صنعتی کاربردی
 96. مربی مهد کودک
 97. مربیگری پایه شطرنج
 98. معارف اسلامی
 99. معلم قرآن کریم
 100. معماری
 101. معماری سنتی
 102. موزه ها و بناهای تاریخی
 103. ناوبری گرایش ناوبری
 104. نققشه برداری - ژئودزی
 105. نوغانداری
 106. هنر سفالگری
 107. هنرهای سنتی
 108. هنرهای نمایشی
 109. پدافندجنگ شیمیایی، میکروبی و هسته ای
 110. پدافندجنگ شیمیایی، میکروبی و هسته ای
 111. پرورش زنبور عسل
 112. کاردان فنی استخراج معادن غیر ذغال سنگ
 113. کاردان فنی مخابرات
 114. کاردان فنی کشتی
 115. کاردانی حرفه ای خدمات سلامت – مطب داری(ویژه دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز آموزشی زیر مجموعه وزارت
 116. کاردانی حرفه ای اصلاح و تربیت
 117. کاردانی حرفه ای اطفا حریق شهری
 118. کاردانی حرفه ای امداد و نجات شهری
 119. کاردانی حرفه ای امور بانکی
 120. کاردانی حرفه ای امور بورس
 121. کاردانی حرفه ای امور بیمه
 122. کاردانی حرفه ای امور تشریفات
 123. کاردانی حرفه ای امور تعاون
 124. کاردانی حرفه ای امور دهیاری و شوراها
 125. کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی
 126. کاردانی حرفه ای ایمنی و حفاظت تصرفات ساختمانی
 127. کاردانی حرفه ای بازاریابی
 128. کاردانی حرفه ای بازرگانی -مشاوره حقوقی اصناف
 129. کاردانی حرفه ای تربیت مربی آموزش های شهروندی
 130. کاردانی حرفه ای تربیت مربی خانه کودک و نوجوان
 131. کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی
 132. کاردانی حرفه ای تربیت مروج سیاسی
 133. کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی
 134. کاردانی حرفه ای حسابداری - حسابرسی
 135. کاردانی حرفه ای حسابداری- حسابداری صنعتی
 136. کاردانی حرفه ای خدمات سلامت – دارویاری (ویژه دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز آموزشی زیر مجموعه وزارت
 137. کاردانی حرفه ای خدمات پس از فروش خودرو
 138. کاردانی حرفه ای مدیریت - امور اداری
 139. کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار ورزشی
 140. کاردانی حرفه ای مراقبت زیبایی پوست و مو
 141. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه شطرنج
 142. کاردانی حرفه ای میهمانداری هواپیما
 143. کاردانی حرفه ای کودک یاری
 144. کاردانی حرفه ای آرایش زنانه
 145. کاردانی حرفه ای آشپزی
 146. کاردانی حرفه ای اصلاح و تربیت
 147. کاردانی حرفه ای اطفا حریق شهری
 148. کاردانی حرفه ای امداد سوانح
 149. کاردانی حرفه ای امداد و نجات شهری
 150. کاردانی حرفه ای امور بانکی
 151. کاردانی حرفه ای امور بورس
 152. کاردانی حرفه ای امور بیمه
 153. کاردانی حرفه ای امور تشریفات
 154. کاردانی حرفه ای امور تعاون
 155. کاردانی حرفه ای امور ثبت احوال
 156. کاردانی حرفه ای امور دهیاری و شوراها
 157. کاردانی حرفه ای امور زائرین
 158. کاردانی حرفه ای امور فرهنگی
 159. کاردانی حرفه ای امور فرهنگی – امور موزه
 160. کاردانی حرفه ای امور فرهنگی – ویراستاری
 161. کاردانی حرفه ای امور محله
 162. کاردانی حرفه ای امور پستی
 163. کاردانی حرفه ای امور کتابداری و اطلاع رسانی
 164. کاردانی حرفه ای انیمیشن
 165. کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی
 166. کاردانی حرفه ای ایمنی و حفاظت تصرفات ساختمانی
 167. کاردانی حرفه ای بازاریابی
 168. کاردانی حرفه ای بازرگانی - انبارداری
 169. کاردانی حرفه ای بازرگانی -مشاوره حقوقی اصناف
 170. کاردانی حرفه ای بازرگانی – امور نمایشگاهی
 171. کاردانی حرفه ای بازرگانی – خدمات مشاوره املاک
 172. کاردانی حرفه ای بازرگانی – مشاوره حقوقی اصناف
 173. کاردانی حرفه ای بازیگری
 174. کاردانی حرفه ای بهداشت یاری دامپزشکی
 175. کاردانی حرفه ای تاکسیرانی
 176. کاردانی حرفه ای تبلیغات
 177. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی - تربیت مربی پایه اسکیت
 178. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی - مربیگری ورزش سالمندان
 179. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی - مربیگری پایه سنگ نوردی وصعودهای ورزشی
 180. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری ورزش معلولین
 181. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه آمادگی جسمانی
 182. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه اسکواش
 183. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه بوکس
 184. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه تکواندو
 185. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه تیراندازی
 186. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه تیراندازی با کمان
 187. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه جودو
 188. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه راگبی
 189. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه سوارکاری
 190. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه هندبال
 191. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه واترپلو
 192. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش رزم ملی ایران
 193. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه ورزش پهلوانی و زورخانه ای
 194. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه وزنه برداری
 195. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه چوگان
 196. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی – مربیگری پایه کوه پیمایی و کوه نوردی
 197. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه شنا
 198. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه غواصی
 199. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه بسکتبال
 200. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه دو و میدانی
 201. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه دوچرخه سواری
 202. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه شنا
 203. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه غواصی
 204. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه فوتبال
 205. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه فوتسال
 206. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه والیبال
 207. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه ژیمناستیک
 208. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه کاراته
 209. کاردانی حرفه ای تربیت بدنی- مربیگری پایه کانگ فوتوآ-21
 210. کاردانی حرفه ای تربیت مربی آموزش های شهروندی
 211. کاردانی حرفه ای تربیت مربی امور فرهنگی کودک و نوجوان
 212. کاردانی حرفه ای تربیت مربی خانه کودک و نوجوان
 213. کاردانی حرفه ای تربیت مربی قرآن کریم
 214. کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی
 215. کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان با نیازهای ویژه
 216. کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان کم توانان ذهنی
 217. کاردانی حرفه ای تربیت مربی کودکان کم شنوا و ناشنوا
 218. کاردانی حرفه ای تربیت مروج سیاسی
 219. کاردانی حرفه ای تکنولوژی آموزشی
 220. کاردانی حرفه ای حج و زیارت
 221. کاردانی حرفه ای حسابداری - حسابرسی
 222. کاردانی حرفه ای حسابداری شرکت های بیمه
 223. کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری دولتی
 224. کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری دولتی
 225. کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری صنعتی
 226. کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالی
 227. کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالیاتی
 228. کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابرسی
 229. کاردانی حرفه ای حسابداری- حسابداری صنعتی
 230. کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی
 231. کاردانی حرفه ای حقوق – ارشاد و معاضدت قضایی
 232. کاردانی حرفه ای حقوق – خدمات قضایی
 233. کاردانی حرفه ای حقوق – شورای حل اختلاف
 234. کاردانی حرفه ای حقوق – شورای حل اختلاف
 235. کاردانی حرفه ای خبرنگاری
 236. کاردانی حرفه ای خبرنگاری ورزشی
 237. کاردانی حرفه ای خدمات سلامت – بهورزی(ویژه دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز آموزشی زیر مجموعه وزارت بهد
 238. کاردانی حرفه ای خدمات سلامت – بهورزی(ویژه دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز آموزشی زیر مجموعه وزارت بهد
 239. کاردانی حرفه ای خدمات سلامت – دارویاری (ویژه دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز آموزشی زیر مجموعه وزارت
 240. کاردانی حرفه ای خدمات سلامت – مطب داری(ویژه دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز آموزشی زیر مجموعه وزارت ب
 241. کاردانی حرفه ای خدمات مالی واحدهای صنفی
 242. کاردانی حرفه ای خدمات مشاوره معاملات خودرو
 243. کاردانی حرفه ای خدمات پس از فروش خودرو
 244. کاردانی حرفه ای خدمات گمرکی
 245. کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس
 246. کاردانی حرفه ای روابط عمومی
 247. کاردانی حرفه ای زبان اسپانیولی – آثار دیداری و شنیداری
 248. کاردانی حرفه ای زبان اسپانیولی – آثار مکتوب و متون رسمی
 249. کاردانی حرفه ای سلامت یاری
 250. کاردانی حرفه ای سلامت یاری
 251. کاردانی حرفه ای سینما – بدلکاری
 252. کاردانی حرفه ای سینما – تدوین فیلم
 253. کاردانی حرفه ای سینما – تصویربرداری
 254. کاردانی حرفه ای سینما – تهیه و تولید فیلم
 255. کاردانی حرفه ای سینما – جلوه های ویژه
 256. کاردانی حرفه ای سینما – فیلم سازی
 257. کاردانی حرفه ای شبیه خوانی
 258. کاردانی حرفه ای صدا برداری / سینما – صدابرداری
 259. کاردانی حرفه ای صنایع دستی چرمی
 260. کاردانی حرفه ای صنایع دستی – سفال و کاشی سنتی
 261. کاردانی حرفه ای صنایع دستی – فرش دستباف
 262. کاردانی حرفه ای صنایع دستی – مصنوعات سنگی
 263. کاردانی حرفه ای صنایع دستی- مصنوعات چوبی
 264. کاردانی حرفه ای طراحی لباس
 265. کاردانی حرفه ای طراحی کیف و کفش
 266. کاردانی حرفه ای طلا و جواهر ملیله سازی
 267. کاردانی حرفه ای طلا و جواهر – تراش سنگ های قیمتی
 268. کاردانی حرفه ای طلا و جواهر – ساخت زیورآلات با دست
 269. کاردانی حرفه ای طلا و جواهر – گوهر نشانی
 270. کاردانی حرفه ای علوم ازمایشگاهی دامپزشکی
 271. کاردانی حرفه ای علوم ازمایشگاهی دامپزشکی
 272. کاردانی حرفه ای عکاسی خبری
 273. کاردانی حرفه ای قنادی
 274. کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی آثار مکتوب و متون رسمی
 275. کاردانی حرفه ای مترجمی زبان انگلیسی – آثار دیداری و شنیداری
 276. کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی - مددکاری خانواده
 277. کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی - مددکاری کودک
 278. کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی – اورژانس اجتماعی
 279. کاردانی حرفه ای مددکاری اجتماعی – مراقبت سالمندان
 280. کاردانی حرفه ای مدیحه و مرثیه سرایی
 281. کاردانی حرفه ای مدیریت - امور اداری
 282. کاردانی حرفه ای مدیریت - خدمات بندری
 283. کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار
 284. کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار ورزشی
 285. کاردانی حرفه ای مدیریت – بهره وری واحدهای صنفی
 286. کاردانی حرفه ای مدیریت – سرپرستی تشکل های صنفی
 287. کاردانی حرفه ای مدیریت – سرپرستی توزیع کالا و خدمات
 288. کاردانی حرفه ای مدیریت – سرپرستی مجتمع های تجاری
 289. کاردانی حرفه ای مدیریت – لجستیک و زنجیره تامین
 290. کاردانی حرفه ای مراقبت زیبایی پوست و مو
 291. کاردانی حرفه ای مربیگری تربیت بدنی- پایه پرورش اندام
 292. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه شطرنج
 293. کاردانی حرفه ای مربیگری پایه کشتی
 294. کاردانی حرفه ای مروج اندیشه و تربیت اسلامی
 295. کاردانی حرفه ای مشارکت های مردمی
 296. کاردانی حرفه ای معماری – معماری داخلی
 297. کاردانی حرفه ای موسیقی – آواز ایرانی
 298. کاردانی حرفه ای موسیقی – نوازندگی ساز ایرانی
 299. کاردانی حرفه ای مکانیزاسیون کشاورزی
 300. کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کلاسیک
 301. کاردانی حرفه ای نورپردازی
 302. کاردانی حرفه ای هتلداری
 303. کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی - نقاشی دیواری
 304. کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی گرافیک
 305. کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی - نقاشی دیواری
 306. کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی نقاشی
 307. کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی گرافیک
 308. کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی – آبگینه
 309. کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی – عکاسی
 310. کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی – نقاشی
 311. کاردانی حرفه ای هنرهای تجسمی – نقاشی ایرانی
 312. کاردانی حرفه ای هنرهای نمایشی – دستیاری کارگردان
 313. کاردانی حرفه ای هنرهای نمایشی – طراحی صحنه
 314. کاردانی حرفه ای هنرهای نمایشی – نمایش عروسکی
 315. کاردانی حرفه ای پیرایش زنانه
 316. کاردانی حرفه ای پیرایش مردانه
 317. کاردانی حرفه ای چاپ - چاپ پوشاک
 318. کاردانی حرفه ای چاپ و نشر
 319. کاردانی حرفه ای چاپ – طراحی چاپ
 320. کاردانی حرفه ای کارگردانی هنری بازی­های رایانه­ای
 321. کاردانی حرفه ای کارگردانی و طراحی بازی های رایانه ای
 322. کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی
 323. کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی
 324. کاردانی حرفه ای کودک یاری
 325. کاردانی حرفه ای کودکیاری
 326. کاردانی حرفه ای گردشگری
 327. کاردانی حرفه ای گریم
 328. کاردانی دامپزشکی
 329. کاردانی فنی دامپروری – پرورش اسب
 330. کاردانی فنی آبیاری – انتقال و توزیع آب کشاورزی
 331. کاردانی فنی آسانسور و پله­ برقی
 332. کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات( ICT)
 333. کاردانی فنی استخراج و فرآوری قیر طبیعی
 334. کاردانی فنی الکترونیک صنعتی
 335. کاردانی فنی امور زراعی – تولید برنج
 336. کاردانی فنی امور زراعی – تولید دانه های روغنی
 337. کاردانی فنی امور زراعی – تولید گندم و جو
 338. کاردانی فنی امور زراعی – تولیدات زراعی
 339. کاردانی فنی انتقال خون - نگهداری و حمل فرآورده ها
 340. کاردانی فنی انتقال رادیویی
 341. کاردانی فنی اندازه شناسی کمیت های فیزیکی و مکانیکی
 342. کاردانی فنی اویونیک هواپیما
 343. کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی
 344. کاردانی فنی ایمنی مترو
 345. کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت
 346. کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
 347. کاردانی فنی بازرسی جوش
 348. کاردانی فنی بازی سازی رایانه ای
 349. کاردانی فنی باغبانی تولید و فرآوری خرما
 350. کاردانی فنی باغبانی – تولید سبزی و صیفی
 351. کاردانی فنی باغبانی – تولید مرکبات
 352. کاردانی فنی باغبانی – تولید میوه های مناطق معتدله
 353. کاردانی فنی باغبانی – تولید و فرآوری زعفران
 354. کاردانی فنی باغبانی – تولید و فرآوری زیتون
 355. کاردانی فنی باغبانی – تولید و فرآوری پسته
 356. کاردانی فنی باغبانی – تولید و پرورش نهال باغی
 357. کاردانی فنی باغبانی – تولیدات باغی
 358. کاردانی فنی باغبانی – تولیدات گلخانه ای
 359. کاردانی فنی باغبانی – پرورش توت فرنگی
 360. کاردانی فنی باغبانی – گل و گیاه زینتی
 361. کاردانی فنی برق - الکتریک نیروگاه
 362. کاردانی فنی برق - برق خودروهای زرهی
 363. کاردانی فنی برق - برق صنعتی
 364. کاردانی فنی برق - تاسیسات الکتریکی ساختمان
 365. کاردانی فنی برق - تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی
 366. کاردانی فنی برق - توزیع
 367. کاردانی فنی برق – برق ماشین آلات سنگین
 368. کاردانی فنی برق – برق مترو
 369. کاردانی فنی برق- تاسیسات الکتریکی ساختمان
 370. کاردانی فنی بهداشت آبزیان
 371. کاردانی فنی بهداشت محصولات دامی
 372. کاردانی فنی بهداشتیاری دامپزشکی
 373. کاردانی فنی بهره برداری راه آهن
 374. کاردانی فنی تجهیزات صدابرداری
 375. کاردانی فنی تجهیزات و ماشین آلات بنادر
 376. کاردانی فنی تجهیزات پزشکی - تجهیزات کنترل عفونی و استریلیزاسیون
 377. کاردانی فنی تجهیزات پزشکی – تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی
 378. کاردانی فنی تجهیزات پزشکی – تجهیزات اتاق عمل
 379. کاردانی فنی تصفیه آب و پساب صنایع غذایی
 380. کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما
 381. کاردانی فنی تولید آلومینیوم
 382. کاردانی فنی تولید سیم و کابل
 383. کاردانی فنی تولید سیمان
 384. کاردانی فنی تولید و فرآوری انگور
 385. کاردانی فنی تولید و فرآوری چای
 386. کاردانی فنی تولیدات کشاورزی – فرآورده های بیولوژیک
 387. کاردانی فنی جنگلداری تلفیقی
 388. کاردانی فنی جوشکاری
 389. کاردانی فنی حفاری چاه های نفت و گاز
 390. کاردانی فنی دامپروری – تکثیر و پرورش صنعتی گاو
 391. کاردانی فنی دامپروری – پرورش اسب
 392. کاردانی فنی دامپروری – پرورش زنبور عسل
 393. کاردانی فنی دامپروری – پرورش صنعتی طیور
 394. کاردانی فنی دیسپچری پرواز
 395. کاردانی فنی ربات
 396. کاردانی فنی رسانه - ارتباطات فنی
 397. کاردانی فنی روانکاری ماشین آلات
 398. کاردانی فنی زنجیر سازی فلزات قیمتی
 399. کاردانی فنی ساخت محصولات پلیمری - قطعات کامپوزیتی و فومی
 400. کاردانی فنی ساخت و تولید - قالب های کفش
 401. کاردانی فنی سازه های پیش ساخته
 402. کاردانی فنی سد و شبکه
 403. کاردانی فنی سیال حفاری
 404. کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو
 405. کاردانی فنی سیمان و اسید حفاری
 406. کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری
 407. کاردانی فنی شهر سازی
 408. کاردانی فنی شهرسازی
 409. کاردانی فنی شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی
 410. کاردانی فنی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان زینتی
 411. کاردانی فنی شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری
 412. کاردانی فنی شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی
 413. کاردانی فنی شیلات – تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی
 414. کاردانی فنی شیلات – تکثیر و پرورش میگو
 415. کاردانی فنی شیلات – حفاظت از منابع آبزیان
 416. کاردانی فنی شیلات – صید و بهره برداری آبزیان
 417. کاردانی فنی شیلات – صید و بهره برداری آبزیان
 418. کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی – شوینده ها، آرایشی و بهداشتی
 419. کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی – صنعتی
 420. کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی – غذایی
 421. کاردانی فنی صنایع آزمایشگاهی – صنعتی
 422. کاردانی فنی صنایع خمیر و کاغذ
 423. کاردانی فنی صنایع دارویی - تولید دارو
 424. کاردانی فنی صنایع دارویی - کنترل کیفیت دارو
 425. کاردانی فنی صنایع دخانی
 426. کاردانی فنی صنایع سرامیک – آزمایشگاه
 427. کاردانی فنی صنایع سرامیک – خط تولید
 428. کاردانی فنی صنایع سیمان – کنترل کیفیت
 429. کاردانی فنی صنایع شیمیایی - پالایش گاز
 430. کاردانی فنی صنایع شیمیایی – رنگ خودرو
 431. کاردانی فنی صنایع شیمیایی – رنگ سازی
 432. کاردانی فنی صنایع شیمیایی – پالایش گاز
 433. کاردانی فنی صنایع غذایی - آرد
 434. کاردانی فنی صنایع غذایی – روغن خوراکی
 435. کاردانی فنی صنایع غذایی – شیر و فرآورده های لبنی
 436. کاردانی فنی صنایع غذایی – شیرینی سازی
 437. کاردانی فنی صنایع غذایی – فرآوری خشکبار
 438. کاردانی فنی صنایع غذایی – قند
 439. کاردانی فنی صنایع غذایی – نان
 440. کاردانی فنی صنایع غذایی – کمپوت و کنسرو
 441. کاردانی فنی صنایع غذایی – گزسازی
 442. کاردانی فنی صنایع غذایی – گوشت و فرآورده های گوشتی
 443. کاردانی فنی صنایع غذایی- دخیره سازی محصولات کشاورزی
 444. کاردانی فنی صنایع مبلمان صفحه ای
 445. کاردانی فنی صنایع نساجی – تولید فرش ماشینی
 446. کاردانی فنی صنایع نساجی – ریسندگی
 447. کاردانی فنی صنایع نوشیدنی ها
 448. کاردانی فنی صنایع پلاستیک
 449. کاردانی فنی صنایع چاپ - ماشین آلات
 450. کاردانی فنی صنایع چوب – تولید مبلمان
 451. کاردانی فنی طلا و جواهر ورق کاری
 452. کاردانی فنی طلا و جواهر – ریخته گری
 453. کاردانی فنی عمران - بتن
 454. کاردانی فنی عمران - ترافیک شهری
 455. کاردانی فنی عمران - تونلسازی
 456. کاردانی فنی عمران - خط و ابنیه مترو
 457. کاردانی فنی عمران - راهسازی
 458. کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه آب
 459. کاردانی فنی عمران - شبکه و تصفیه خانه فاضلاب
 460. کاردانی فنی عمران - منابع آب های زیرزمینی
 461. کاردانی فنی عمران - منابع آب های سطحی
 462. کاردانی فنی عمران – امور پیمان ها
 463. کاردانی فنی عمران – بتن
 464. کاردانی فنی عمران – حمل و نقل شهری
 465. کاردانی فنی عمران – راهداری
 466. کاردانی فنی عمران – راهسازی
 467. کاردانی فنی عمران – سازه های مترو
 468. کاردانی فنی عمران – نقشه برداری مسیر
 469. کاردانی فنی عمران – نگهداری و مرمت ساختمان
 470. کاردانی فنی عملیات حفاری
 471. کاردانی فنی فرآوری محصولات شیلاتی
 472. کاردانی فنی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)روستائی
 473. کاردانی فنی فناوری اطلاعات - اینترنت و شبکه‌های گسترده
 474. کاردانی فنی فناوری اطلاعات - اینترنت و شبکه‌های گسترده
 475. کاردانی فنی فناوری اطلاعات - رسانه
 476. کاردانی فنی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) روستایی
 477. کاردانی فنی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)روستائی
 478. کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده
 479. کاردانی فنی فناوری اطلاعات – خدمات الکترونیکی شهر
 480. کاردانی فنی قطعات پلاستیک، لاستیک و تزئینی خودرو
 481. کاردانی فنی قنات
 482. کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو
 483. کاردانی فنی لوازم خانگی
 484. کاردانی فنی متالورژی – آزمون فلزات
 485. کاردانی فنی متالورژی – ریخته گری
 486. کاردانی فنی مخابرات مترو
 487. کاردانی فنی مخابرات – ارتباطات داده ها
 488. کاردانی فنی مخابرات – مراکز سوئیچینگ
 489. کاردانی فنی مخابرات – کابل و فیبر نوری
 490. کاردانی فنی معدن – استخراج معدن
 491. کاردانی فنی معدن – اکتشاف
 492. کاردانی فنی معدن – حفاری
 493. کاردانی فنی معدن – فرآوری سنگ های تزئینی
 494. کاردانی فنی معدن – فرآوری سنگ های ساختمانی
 495. کاردانی فنی معدن – فرآوری مواد معدنی
 496. کاردانی فنی معماری – معماری روستایی
 497. کاردانی فنی معماری – معماری شهری
 498. کاردانی فنی ممیزی انرژی - ساختمان
 499. کاردانی فنی ممیزی انرژی – ساختمان
 500. کاردانی فنی ممیزی انرژی – صنعت
 501. کاردانی فنی منابع طبیعی – آبخیزداری
 502. کاردانی فنی منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی
 503. کاردانی فنی منابع طبیعی – تولید بذر و نهال جنگلی و مرتعی
 504. کاردانی فنی منابع طبیعی – جنگلداری
 505. کاردانی فنی منابع طبیعی – حفاظت و حمایت منابع طبیعی
 506. کاردانی فنی مکانیزاسیون کشاورزی
 507. کاردانی فنی مکانیک - تجهیزات ثابت فرآیندی
 508. کاردانی فنی مکانیک - توربین های گازی
 509. کاردانی فنی مکانیک - ساخت و تولید قالب های فلزی
 510. کاردانی فنی مکانیک - ماشین آلات صنعت سیمان
 511. کاردانی فنی مکانیک - ماشین افزار
 512. کاردانی فنی مکانیک - نیروگاه حرارتی
 513. کاردانی فنی مکانیک - پمپ و کمپرسور
 514. کاردانی فنی مکانیک خودرو
 515. کاردانی فنی مکانیک مترو
 516. کاردانی فنی مکانیک مونتاژ سیستم های مکانیکی
 517. کاردانی فنی مکانیک – تاسیسات مکانیکی ساختمان
 518. کاردانی فنی مکانیک – تعمیرات ماشین آلات صنعتی
 519. کاردانی فنی مکانیک – ساخت و تولید قالب های دایکاست
 520. کاردانی فنی مکانیک – ساخت و تولید قالب های فلزی
 521. کاردانی فنی مکانیک – ساخت و تولید قالب های فورج
 522. کاردانی فنی مکانیک – ساخت و تولید قالب های پلاستیک
 523. کاردانی فنی مکانیک – مکانیک تاسیسات صنعتی
 524. کاردانی فنی مکانیک – مکانیک شناورهای صیادی
 525. کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین آلات صنعتی
 526. کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین های تولید و فرآوری برنج
 527. کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین های راهسازی
 528. کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین های زراعی و باغی
 529. کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین های فرآوری خوراک دام
 530. کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین های منابع طبیعی
 531. کاردانی فنی نرم افزار - برنامه سازی کامپیوتری
 532. کاردانی فنی نرم افزار - برنامه سازی کامپیوتری
 533. کاردانی فنی نساجی – چرم و پوست
 534. کاردانی فنی نفت - عملیات و فرآورش
 535. کاردانی فنی نقشه ­کشی صنعتی
 536. کاردانی فنی نقشه برداری کارگاهی
 537. کاردانی فنی نقشه‌کشی صنعتی
 538. کاردانی فنی نورد فولاد
 539. کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات برق دستگاه حفاری
 540. کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات برق دستگاه حفاری
 541. کاردانی فنی نگهداری و تعمیرات مکانیک دستگاه حفاری
 542. کاردانی فنی هوانوردی – خلبانیPPL
 543. کاردانی فنی پیروتکنیک
 544. کاردانی فنی کامپیوتر – سیستم های کامپیوتری
 545. کاردانی فنی کنترل
 546. کاردانی فنی کنترل کیفیت خودرو
 547. کاردانی فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکی
 548. کاردانی فنی گاز - عملیات تولید و فرآورش
 549. کاردانی فنی گاز رسانی
 550. کاردانی فنی گاز طبیعی فشرده (CNG)
 551. کاردانی فنی گیاه پزشکی
 552. کارهای عمومی ساختمان
 553. کودکان استثنایی عقب مانده ذهنی
 554. کودکان استثنایی نابینا و نیمه بینا
 555. کودکان استثنایی ناسازگار
 556. کودکان استثنایی ناشنوا و نیمه شنوا