1. االهیات و معارف اسلامی
 2. اپیدمیولوژی
 3. ادبیات عربی
 4. ادیان ابراهیمی
 5. ادیان غیر ابراهیمی - ادیان ایرانی
 6. اصول فقه اسلامی
 7. اقتصاد ریاضی
 8. اقتصاد کشاورزی
 9. اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
 10. اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
 11. اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی
 12. اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
 13. اقتصاد گرایش اقتصاد سلامت
 14. اقتصاد نفت و گاز
 15. اقتصاد نفت وگاز
 16. اقتصاد نفت وگاز گرایش بازارها ومالیه نفت وگاز
 17. اقتصاد نفت وگاز گرایش حقوق و قراردادهای نفت وگاز
 18. اگرو اکولوژی
 19. اگرو تکنولوژی
 20. اگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی
 21. اگرو تکنولوژی گرایش علوم علف های هرز
 22. اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکتولوژی بذر
 23. اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذر
 24. اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی
 25. الگوریتم و محاسبات
 26. الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان
 27. الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 28. الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
 29. اندیشه معاصر مسلمین
 30. انگل شناسی
 31. ایران شناسی
 32. ایمنی شناسی
 33. ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE
 34. آب و هواشناسی
 35. آسیب شناسی دامپزشکی
 36. آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
 37. آمار
 38. آموزش ریاضی
 39. آموزش زبان انگلیسی
 40. آموزش زبان آلمانی
 41. آموزش زبان روسی
 42. آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
 43. آموزش زبان فرانسه
 44. آموزش عالی
 45. آموزش عالی - اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی
 46. آموزش عالی - برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
 47. آموزش عالی - برنامه ریزی درسی در آموزش عالی
 48. آموزش عالی - فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی
 49. آموزش عالی - مدیریت آموزش عالی
 50. آموزش محیط زیست
 51. آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای
 52. آینده پژوهی
 53. باستان شناسی
 54. باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ
 55. باستان شناسی گرایش دوران اسلامی
 56. باستان شناسی گرایش دوران تاریخی
 57. بافت شناسی مقایسه ای
 58. باکتری شناسی
 59. برنامه ریزی آموزش از راه دور
 60. برنامه ریزی درسی
 61. بهداشت آبزیان
 62. بهداشت خوراک دام
 63. بهداشت مواد غذایی
 64. بهداشت و بیماریهای آبزیان
 65. بهداشت و بیماریهای پرندگان
 66. بیم سنجی
 67. بیماری شناسی گیاهی
 68. بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
 69. بیماریهای داخلی دامهای کوچک
 70. بیمه
 71. بیوانفورماتیک
 72. بیوتکنولوژی دامپزشکی
 73. بیوتکنولوژی کشاورزی
 74. بیوشیمی
 75. بیوفیزیک
 76. بیومکانیک ورزشی
 77. بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی
 78. پژوهش هنر
 79. پلاسمای پزشکی
 80. تاریخ
 81. تاریخ اسلام
 82. تاریخ انقلاب اسلامی
 83. تاریخ اهل بیت (ع)
 84. تاریخ تشیع
 85. تاریخ تشیع اثنی عشری
 86. تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر اسلامی
 87. تاریخ تمدن اسلامی
 88. تاریخ گرایش تاریخ اسلام
 89. تاریخ گرایش تاریخ ایران بعد از اسلام
 90. تاریخ گرایش تاریخ ایران قبل از اسلام
 91. تاریخ معاصرجهان اسلام
 92. تاریخ وفرهنگ تمدن ایران دوره اسلامی
 93. ترجمه
 94. ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
 95. ترویج و آموزش کشاورزی پایدار با گرایش : آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست
 96. ترویج و آموزش کشاورزی پایدار با گرایش : ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
 97. تصوف و عرفان اسلامی
 98. تفسیر تطبیقی
 99. تکنولوژی آموزشی
 100. توسعه کشاورزی
 101. تئاتر
 102. جامعه شناسی
 103. جامعه شناسی-گرایش توسعه اجتماعی-روستایی
 104. جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
 105. جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی
 106. جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگی
 107. جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعی
 108. جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
 109. جرم یابی
 110. جریانهای کلامی معاصر
 111. جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 112. جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 113. جغرافیای سیاسی
 114. جغرافیای نظامی
 115. جمعیت شناسی
 116. جنگ الکترونیک
 117. حسابداری
 118. حشره شناسی کشاورزی
 119. حقوق بین الملل عمومی
 120. حقوق تجارت بین الملل
 121. حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی
 122. حقوق جزا و جرم شناسی
 123. حقوق خصوصی
 124. حقوق عمومی
 125. حقوق نفت و گاز
 126. حکمت اشراق
 127. حکمت متعالیه
 128. حکمت هنرهای دینی
 129. خانواده و سلامت جنسی
 130. دانش اجتماعی مسلمین
 131. دکتری فقه و معارف اسلامی
 132. دوره های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی
 133. دین پژوهی
 134. رفاه اجتماعی
 135. رفتار حرکتی
 136. روابط بین الملل
 137. روان شناسی صنعتی و سازمانی
 138. روانشناسی
 139. روانشناسی بالینی
 140. روانشناسی تربیتی
 141. روانشناسی گرایش سلامت
 142. روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
 143. روانشناسی ورزشی
 144. ریاضی
 145. ریاضی گرایش آنالیز
 146. ریاضی گرایش جبر
 147. ریاضی گرایش کاربردی
 148. ریاضی گرایش هندسه - توپولوژی
 149. ریاضیات مالی
 150. ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی)
 151. زبان شناسی
 152. زبان و ادبیات انگلیسی
 153. زبان و ادبیات عربی
 154. زبان و ادبیات فارسی
 155. زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی
 156. زبان و ادبیات فرانسه
 157. زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی
 158. زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی
 159. زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات غنایی
 160. زبان وادبیات فارسی ویژه غیر فارسی زبانان
 161. زبان های باستانی ایران
 162. زمین شناسی -تکتونیک
 163. زمین شناسی -فسیل شناسی وچینه شناسی
 164. زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک
 165. زیست شناسی جانوری - سلولی و تکوینی
 166. زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی
 167. زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریا
 168. زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریایی
 169. زیست شناسی دریا گرایش گیاهان دریایی
 170. زیست شناسی سلولی و مولکولی
 171. زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی
 172. زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک
 173. زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی
 174. زیست شناسی گیاهی گرایش بوم شناسی
 175. زیست فناوری میکروبی
 176. ژنتیک مولکولی
 177. ژنتیک و به نژادی گیاهی
 178. ژئو مورفولوژی
 179. ژئوفیزیک
 180. ژئوفیزیک گرایش زمین گرمایی
 181. ژئوفیزیک گرایش ژئوالکتریک و الکترومغناطیس
 182. ژئوفیزیک گرایش ژئومغناطیس
 183. ژئوفیزیک گرایش گرانی سنجی
 184. سم شناسی
 185. سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
 186. سنجش و اندازه گیری
 187. سیاستگذاری علم وفناوری
 188. سیاستگذاری فرهنگی
 189. سیره پیامبر اعظم (ص)
 190. شیعه شناسی
 191. شیمی
 192. شیمی-شیمی پلیمر
 193. شیمی کاربردی
 194. شیمی گرایش شیمی آلی
 195. شیمی گرایش شیمی پلیمر
 196. شیمی گرایش شیمی تجزیه
 197. شیمی گرایش شیمی دارویی
 198. شیمی گرایش شیمی فیزیک
 199. شیمی گرایش شیمی معدنی
 200. طراحی شهری
 201. طراحی صنعتی
 202. عرفان اسلامی
 203. عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی(ره)
 204. عرفان وحکمت اسلامی
 205. علم اطلاعات و دانش شناسی
 206. علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات ودانش
 207. علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات و دانش
 208. علوم ارتباطات
 209. علوم اسلامی- حقوق بین الملل
 210. علوم اسلامی - حقوق
 211. علوم اسلامی - حقوق کیفری و جرم شناسی
 212. علوم اسلامی - فلسفه کلام اسلامی
 213. علوم اسلامی -علوم قرآنی و حدیث
 214. علوم اقتصادی
 215. علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد بخش عمومی
 216. علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد سنجی
 217. علوم اقتصادی با گرایش توسعه اقتصادی
 218. علوم اقتصادی باگرایش اقتصاد پولی
 219. علوم اقتصادی باگرایش اقتصاد مالی
 220. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی
 221. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد ایران
 222. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بیمه
 223. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل
 224. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد ریاضی
 225. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد شهری و منطقه ای
 226. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع
 227. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نهاد گرا
 228. علوم حدیث تطبیقی
 229. علوم دامی
 230. علوم دامی گرایش تغذیه دام
 231. علوم دامی گرایش تغذیه طیور
 232. علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور
 233. علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام و طیور
 234. علوم زمین گرایش آبهای زیر زمینی
 235. علوم زمین گرایش پترولوژی
 236. علوم زمین گرایش رسوب شناسی
 237. علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی
 238. علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی
 239. علوم زمین گرایش زمین شناسی مهندسی
 240. علوم زمین گرایش زمین شناسی نفت
 241. علوم سیاسی
 242. علوم سیاسی گرایش اندیشه های سیاسی
 243. علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی
 244. علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی
 245. علوم سیاسی گرایش مسائل ایران
 246. علوم شناختی-زبان شناسی
 247. علوم شناختی-علوم اعصاب شناختی
 248. علوم شناختی-علوم اعصاب شناختی گرایش رایانش وهوش مصنوعی
 249. علوم شناختی-علوم اعصاب شناختی گرایش مغزوشناخت
 250. علوم شناختی-مدل سازی شناختی
 251. علوم شناختی روانشناسی
 252. علوم شناختی روانشناسی گرایش روانشناسی شناختی
 253. علوم شناختی روانشناسی گرایش شناخت اجتماعی
 254. علوم قرآن و حدیث
 255. علوم کامپیوتر
 256. علوم کامپیوتر گرایش زبانهای رسمی و روش های صوری
 257. علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی
 258. علوم کامپیوتر گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی
 259. علوم کامپیوتر گرایش نظریه سیستم ها
 260. علوم کامپیوتر گرایش نظریه محاسبه
 261. علوم و فناوری نانو
 262. علوم و فناوری نانو گرایش نانو الکترونیک
 263. علوم و فناوری نانو گرایش نانو مواد
 264. علوم و معارف نهج البلاغه
 265. علوم و مهندسی آب
 266. علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی
 267. علوم و مهندسی آب-آثار وسازه های تاریخی آب
 268. علوم و مهندسی آب-رودخانه و اکوسیستم های آبی
 269. علوم و مهندسی آب-سازه های آبی
 270. علوم و مهندسی آب-مدیریت و برنامه ریزی منابع آب
 271. علوم و مهندسی آب-منابع آب
 272. علوم و مهندسی آب-هواشناسی کشاورزی
 273. علوم و مهندسی آب-هیدروانفورماتیک
 274. علوم و مهندسی آبخیز
 275. علوم و مهندسی آبخیز با گرایش حفاظت و آب و خاک
 276. علوم و مهندسی آبخیز با گرایش مدیریت حوزه های آبخیز
 277. علوم و مهندسی باغبانی
 278. علوم و مهندسی باغبانی با گرایش اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
 279. علوم و مهندسی باغبانی با گرایش فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
 280. علوم و مهندسی جنگل
 281. علوم و مهندسی جنگل با گرایش علوم زیستی جنگل
 282. علوم و مهندسی جنگل با گرایش مدیریت جنگل
 283. علوم و مهندسی جنگل گرایش عمران و بهره برداری جنگل
 284. علوم و مهندسی شیلات
 285. علوم و مهندسی شیلات فرآوری محصولات شیلاتی
 286. علوم و مهندسی شیلات گرایش بو م شناسی آبزیان
 287. علوم و مهندسی شیلات گرایش بیوتکنولوژی آبزیان
 288. علوم و مهندسی شیلات گرایش تغذیه آبزیان
 289. علوم و مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان
 290. علوم و مهندسی شیلات گرایش صید و بهره برداری آبزیان
 291. علوم و مهندسی صنایع غذایی
 292. علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی
 293. علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی
 294. علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی
 295. علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
 296. علوم و مهندسی محیط زیست
 297. علوم ومهندسی مرتع
 298. فارماکولوژی
 299. فرقه های تشیع
 300. فرهنگ و ارتباطات
 301. فرهنگ ورسانه
 302. فقه اسلامی
 303. فقه اقتصادی
 304. فقه اقتصادی گرایش بازار عوامل تولیدی
 305. فقه اقتصادی گرایش بازارهای مالی
 306. فقه اقتصادی گرایش بخش عمومی و نظام مالیاتی
 307. فقه اقتصادی گرایش پول و بانک
 308. فقه پزشکی
 309. فقه پزشکی گرایش فقه تحقیقات نوین پزشکی
 310. فقه پزشکی گرایش فقه درمان
 311. فقه پزشکی گرایش فقه معاینه
 312. فقه تربیتی
 313. فقه خانواده
 314. فقه سیاسی
 315. فقه سیاسی گرایش فقه جامعه شناسی سیاسی
 316. فقه سیاسی گرایش فقه روابط بین الملل
 317. فقه سیاسی گرایش فقه سیاسی تطبیقی
 318. فقه شافعی
 319. فقه عبادی
 320. فقه عبادی گرایش فقه حج
 321. فقه عبادی گرایش فقه طهارت و صلاه
 322. فقه عبادی گرایش فقه عبادات مالیه
 323. فقه عبادی گرایش فقه مسائل خلافیه
 324. فقه قضایی
 325. فقه قضایی گرایش آئین دادرسی
 326. فقه قضایی گرایش جزا و جرم شناسی
 327. فقه مقارن
 328. فقه و اصول
 329. فقه و حقوق جزا
 330. فقه و حقوق خصوصی
 331. فقه و مبانی حقوق اسلامی
 332. فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی
 333. فقه و معارف اسلامی
 334. فقه و معارف اسلامی گرایش تاریخ اسلام
 335. فقه و معارف اسلامی گرایش تفسیر و علوم قرآن
 336. فقه و معارف اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
 337. فقه و معارف اسلامی گرایش کلام اسلامی
 338. فقه ومبانی حقوق اسلامی گرایش فقه جزایی
 339. فلسفه -فلسفه دین
 340. فلسفه اخلاق
 341. فلسفه اخلاق تطبیقی
 342. فلسفه اسلامی
 343. فلسفه اقتصاد اسلامی
 344. فلسفه تحلیلی
 345. فلسفه تطبیقی
 346. فلسفه تعلیم و تربیت
 347. فلسفه حقوق
 348. فلسفه دین
 349. فلسفه ذهن
 350. فلسفه ذهن گرایش ذهن و دین
 351. فلسفه ذهن گرایش ذهن و زیست شناسی
 352. فلسفه ذهن گرایش ذهن و شناخت
 353. فلسفه ذهن گرایش ذهن و فیزیک
 354. فلسفه سیاسی اسلامی
 355. فلسفه علم
 356. فلسفه علم و فناوری
 357. فلسفه علم و فناوری فلسفه علم
 358. فلسفه علم و فناوری گرایش اخلاق
 359. فلسفه علم و فناوری گرایش ریاضی
 360. فلسفه علم و فناوری گرایش زیست شناسی
 361. فلسفه علم و فناوری گرایش علوم اجتماعی
 362. فلسفه علم و فناوری گرایش فناوری
 363. فلسفه علم و فناوری گرایش فیزیک
 364. فلسفه علوم اجتماعی
 365. فلسفه فیزیک
 366. فلسفه گرایش فلسفه عصر جدید
 367. فلسفه گرایش فلسفه معاصر
 368. فلسفه گرایش فلسفه یونان و قرون وسطی
 369. فلسفه و کلام اسلامی
 370. فلسفه هنر
 371. فناوری معماری
 372. فناوری های تولید مثل در دامپزشکی
 373. فیتو شیمی
 374. فیزیک دریا
 375. فیزیک دریا گرایش اقیانوس شناسی فیزیک توصیفی
 376. فیزیک دریا گرایش دینامیک
 377. فیزیک دریا گرایش ساحلی
 378. فیزیک دریا گرایش هواشناسی دریا
 379. فیزیک گرایش اپتیک و لیزر
 380. فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانها
 381. فیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیده
 382. فیزیک گرایش فیزیک پلاسما
 383. فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال
 384. فیزیک گرایش فیزیک هسته ای
 385. فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی
 386. فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک
 387. فیزیولوژی دامپزشکی
 388. قرآن و علوم
 389. قرآن و علوم گرایش اقتصاد
 390. قرآن و علوم گرایش بهداشت و سلامت
 391. قرآن و علوم گرایش تاریخ
 392. قرآن و علوم گرایش حقوق
 393. قرآن و علوم گرایش روانشناسی
 394. قرآن و علوم گرایش علوم اجتماعی
 395. قرآن و علوم گرایش علوم تربیتی
 396. قرآن و علوم گرایش علوم سیاسی
 397. قرآن و علوم گرایش مدیریت
 398. قرآن و علوم گرایش نجوم
 399. قرآن ومستشرقان
 400. قرآن ومستشرقان گرایش علوم قرآن
 401. قرآن ومستشرقان گرایش مبانی و اصول قرآنی شیعه
 402. قرآن ومستشرقان گرایش معارف قرآن
 403. کار آفرینی
 404. کارآفرینی
 405. کشاورزی هسته ای
 406. کشاورزی هسته ای گرایش اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی
 407. کشاورزی هسته ای گرایش بیماریهای گیاهی
 408. کشاورزی هسته ای گرایش جنگل
 409. کشاورزی هسته ای گرایش حشره شناسی
 410. کشاورزی هسته ای گرایش خاکشناسی
 411. کشاورزی هسته ای گرایش شیلات
 412. کشاورزی هسته ای گرایش علوم دامی
 413. کشاورزی هسته ای گرایش مهندسی آب
 414. کلام
 415. کلام اسلامی
 416. کلام امامیه
 417. کلام شیعه گرایش امامت
 418. کلام گرایش ادیان غیر ابراهیمی
 419. کلام گرایش فلسفه دین و مسائل جدید کلامی
 420. کلام گرایش کلام اسلامی
 421. کلام گرایش کلام تطبیقی
 422. کلام گرایش یهود و مسیحیت
 423. کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
 424. گردشگری
 425. مالی
 426. مالی گرایش بانکداری
 427. مالی گرایش بیمه
 428. مالی گرایش حقوق مالی
 429. مالی گرایش مالی بین الملل
 430. مالی گرایش مهندسی مالی
 431. مددکاری اجتماعی
 432. مدرسی معارف اسلامی
 433. مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی
 434. مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی
 435. مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی
 436. مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی
 437. مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام
 438. مدیریت اطلاعات
 439. مدیریت ایمنی ترافیک
 440. مدیریت آموزشی
 441. مدیریت بازرگانی
 442. مدیریت بازرگانی - رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
 443. مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
 444. مدیریت بازرگانی - مدیریت سیاستگذاری بازرگانی
 445. مدیریت پروژه وساخت
 446. مدیریت پیشگیری از جرم
 447. مدیریت تکنولوژی
 448. مدیریت تکنولوژی - مدیریت انتقال تکنولوژی
 449. مدیریت تکنولوژی - مدیریت تحقیق و توسعه
 450. مدیریت تکنولوژی - مدیریت نو آوری
 451. مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
 452. مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
 453. مدیریت دولتی
 454. مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی
 455. مدیریت دولتی - رفتار سازمانی
 456. مدیریت دولتی - مدیریت تطبیقی و توسعه
 457. مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی
 458. مدیریت راهبردی
 459. مدیریت راهبردی فرهنگ
 460. مدیریت راهبردی فضای سایبر-امنیت سایبری ومدیریت سایبری ودفاع سایبری
 461. مدیریت رسانه
 462. مدیریت صنعتی
 463. مدیریت صنعتی گرایش استراتژی صنعتی
 464. مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات
 465. مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
 466. مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم ها
 467. مدیریت فناوری اطلاعات
 468. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار هوشمند
 469. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات
 470. مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
 471. مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک
 472. مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی
 473. مدیریت و کنترل بیابان
 474. مذاهب
 475. مذاهب اسلامی - تقریب
 476. مذاهب کلامی
 477. مردم شناسی
 478. مرمت
 479. مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی
 480. مرمت گرایش مرمت و احیا بناها و بافت های تاریخی
 481. مشاوره
 482. مطالعات اسلامی ایرانی پیشرفت
 483. مطالعات آمریکای شمالی
 484. مطالعات ترجمه عربی
 485. مطالعات تطبیقی ادیان گرایش الهیات مسیحی
 486. مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی
 487. مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیا
 488. مطالعات جهان گرایش مطالعات روسیه
 489. مطالعات جهان گرایش مطالعات فرانسه
 490. مطالعات جهان گرایش مطالعات هند
 491. مطالعات رسانه- رادیو و تلویزیون
 492. مطالعات زنان و خانواده
 493. مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی
 494. مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی
 495. مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش آینده پژوهی انقلاب اسلامی
 496. مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش بازتاب انقلاب اسلامی در جهان اسلام
 497. مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی ایران
 498. مطالعات منطقه ای
 499. معماری
 500. معماری منظر
 501. منطق با رویکرد فلسفی
 502. مهندسی انرژی های تجدید پذیر
 503. مهندسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
 504. مهندسی برق گرایش الکترونیک
 505. مهندسی برق گرایش قدرت
 506. مهندسی برق گرایش کنترل
 507. مهندسی برق گرایش مخابرات
 508. مهندسی خودرو
 509. مهندسی خودرو گرایش سازه و بدنه خودرو
 510. مهندسی خودرو گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
 511. مهندسی خودرو گرایش قوای محرکه خودرو
 512. مهندسی دریا
 513. مهندسی راه آهن
 514. مهندسی راه آهن گرایش خط و سازه های ریلی
 515. مهندسی سوانح
 516. مهندسی سیستم های انرژی (سامانه های انرژِی)
 517. مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست
 518. مهندسی سیستم های انرژی گرایش فناوری های انرژی
 519. مهندسی سیستم های انرژی گرایش مدلسازی انرژی
 520. مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترو مکانیک
 521. مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی
 522. مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی با گرایش صنایع سلولزی
 523. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 524. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش بیولوژی و آناتومی
 525. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش حفاظت و اصلاح
 526. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزی
 527. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش مدیریت صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 528. مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
 529. مهندسی صنایع گرایش سیستم های اطلاعاتی
 530. مهندسی صنایع گرایش سیستم های سلامت
 531. مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان
 532. مهندسی صنایع گرایش کیفیت و بهره وری
 533. مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین
 534. مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه
 535. مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی
 536. مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی
 537. مهندسی طراحی محیط زیست
 538. مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
 539. مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
 540. مهندسی عمران گرایش زلزله
 541. مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک
 542. مهندسی عمران گرایش سازه
 543. مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
 544. مهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
 545. مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست
 546. مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
 547. مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب
 548. مهندسی فناوری اطلاعات
 549. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات
 550. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک
 551. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های چند رسانه ای
 552. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری
 553. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 554. مهندسی کامپیوتر
 555. مهندسی کنترل وعلائم راه آهن
 556. مهندسی متالورژی و مواد گرایش جوشکاری و اتصال مواد
 557. مهندسی متالورژی و مواد گرایش خواص فیزیکی و مکانیک مواد
 558. مهندسی متالورژی و مواد گرایش خوردگی و مهندسی سطح
 559. مهندسی متالورژی و مواد گرایش سرامیک
 560. مهندسی متالورژی و مواد گرایش شکل دادن فلزات و مواد
 561. مهندسی متالورژی و مواد گرایش فرایندهای استخراج
 562. مهندسی متالورژی و مواد گرایش متالورژی پودر
 563. مهندسی متالورژی و مواد گرایش مواد پیشرفته
 564. مهندسی متالوژی و مواد
 565. مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب
 566. مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا
 567. مهندسی محیط زیست گرایش سواحل
 568. مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب
 569. مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامد
 570. مهندسی معدن - استخراج مواد معدنی
 571. مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی
 572. مهندسی معدن - فراوری مواد معدنی
 573. مهندسی معدن - مکانیک سنگ
 574. مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی
 575. مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی
 576. مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
 577. مهندسی مکاترونیک
 578. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 579. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی
 580. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش بازیافت و مدیریت پسماند
 581. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه ها
 582. مهندسی مکانیک بیوسیستم
 583. مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدیدپذیر
 584. مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشینهای کشاورزی
 585. مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت
 586. مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
 587. مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
 588. مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
 589. مهندسی نفت
 590. مهندسی نفت گرایش اکتشاف نفت
 591. مهندسی نفت گرایش بهره برداری
 592. مهندسی نفت گرایش حفاری
 593. مهندسی نفت گرایش مخازن
 594. مهندسی نقشه برداری
 595. مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزی
 596. مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
 597. مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات مکانی
 598. مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتری
 599. مهندسی هسته ای
 600. مهندسی هسته ای گرایش مهندسی انرژی هسته ای
 601. مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرتو پزشکی
 602. مهندسی هوا فضا گرایش آیرودینامیک
 603. مهندسی هوا فضا گرایش جلوبرندگی
 604. مهندسی هوا فضا گرایش دینامیک پرواز و کنترل
 605. مهندسی هوا فضا گرایش سازههای هوایی
 606. مهندسی هوا فضا گرایش فناوری ماهواره
 607. مهندسی هوا فضا گرایش مهندسی فضایی
 608. میکروبیو لوژی
 609. نانو شیمی
 610. نانو شیمی گرایش نانو پلیمر
 611. نانو شیمی گرایش نانو سوپرا مولکول
 612. نانو شیمی گرایش نانو شیمی نظری
 613. نانو شیمی گرایش نانو مواد معدنی
 614. نانو فیزیک
 615. نانو فیزیک گرایش نانو ساختارها
 616. نانو فیزیک گرایش نانو فوتونیک
 617. وهابیت شناسی
 618. ویروس شناسی
 619. هنرهای اسلامی
 620. هنرهای تجسمی
 621. هواشناسی
 1. الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث
 2. اجزاء دقیق
 3. اجزاء دقیق گرایش ژیروسکوپ های نوری
 4. اجزاء دقیق گرایش سنسورهای اینرسی مکانیکی
 5. اجزاء دقیق گرایش سنسورهای اینرسی میکرو الکترومکانیکی
 6. اخلاق کاربردی
 7. ادیان ابراهیمی
 8. ادیان غیرابراهیمی
 9. ادیان و عرفان
 10. ارتباط تصویری
 11. ارتباطات اجتماعی
 12. ارتباطات اجتماعی گرایش تحقیق در ارتباطات اجتماعی
 13. ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری
 14. اقتصاد اسلامی
 15. اقتصاد انرژی
 16. اقتصاد و تجارت الکترونیک
 17. اقلیم شناسی
 18. الگوریتم ها و محاسبات
 19. انرژی و معماری
 20. انگل شناسی
 21. ایمنی صنعتی
 22. آب و هواشناسی
 23. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)
 24. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک
 25. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی شهری
 26. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی کشاورزی
 27. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی ماهواره ای
 28. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب هواشناسی کاربردی
 29. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هوایی (اقلیمی)
 30. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش مخاطرات آب و هوایی
 31. آمار اجتماعی و اقتصادی
 32. آمار بیمه
 33. آمار ریاضی
 34. آموزش ریاضی
 35. آموزش زبان انگلیسی
 36. آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
 37. آموزش زبان فرانسه
 38. آموزش و بهسازی منابع انسانی
 39. آهنگ سازی
 40. آهنگسازی
 41. بانکداری اسلامی
 42. برق – مخابرات نوری
 43. برنامه ریزی امور فرهنگی
 44. برنامه ریزی آمایش سرزمین
 45. برنامه ریزی شهری
 46. برنامه ریزی منطقه ای
 47. بهداشت آبزیان
 48. بیوسیستماتیک واکولوژی میکروبی
 49. بیوسیستماتیک واکولوژی میکروبی گرایش آرکیها
 50. بیوسیستماتیک واکولوژی میکروبی گرایش باکتری ها
 51. بیوسیستماتیک واکولوژی میکروبی گرایش قارچ ها
 52. بیوفیزیک
 53. پدافند غیر عامل گرایش آفا (استتار،فریب، اختفا)
 54. پدافند غیر عامل گرایش طراحی صنعتی بر مبنای پدافند غیر عامل
 55. پژوهش هنر
 56. تاریخ اسلام در شمال آفریقا و اندلس
 57. تاریخ تشیع
 58. تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 59. تحقیقات آموزشی
 60. تربیت بدنی و علوم ورزشی
 61. تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی قهرمانی
 62. تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشی همگانی
 63. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیو مکانیک ورزشی
 64. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
 65. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
 66. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش روانشناسی ورزشی
 67. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش علم تمرین
 68. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی
 69. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی
 70. تصوف و عرفان اسلامی
 71. تکنولوژی معماری
 72. توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 73. جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم
 74. جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 75. جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش اقتصاد فضا
 76. جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی
 77. جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش سازماندهی مناطق عشایری
 78. جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
 79. جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 80. جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری
 81. جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن
 82. جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری
 83. جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری
 84. جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری
 85. جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
 86. جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی فضایی مجتمع های گردشگری
 87. جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی منطقه ای
 88. جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
 89. جغرافیا ی نظامی
 90. جغرافیای پزشکی
 91. جغرافیای سیاسی
 92. جغرافیای سیاسی-گرایش فضای شهری
 93. جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضا
 94. جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیک
 95. جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری
 96. جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایران
 97. جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
 98. جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
 99. چوب شناسی و صنایع چوب
 100. چینه نگاری ودیرینه شناسی
 101. حسابداری
 102. حسابرسی
 103. حمل و نقل
 104. دانش اجتماعی مسلمین
 105. دریانوردی گرایش حمل و نقل دریایی
 106. دین شناسی
 107. رادیو الکتریک
 108. رادیو الکتریک با گرایش جنگهای الکترونیک ردگیری و فرامین رادیویی
 109. رادیو الکتریک با گرایش رادارهای موشک
 110. رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
 111. رمز
 112. روانشناسی صنعتی و سازمانی
 113. ریاضی - ریاضیات مالی
 114. ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
 115. ریاضی کاربردی گرایش ریاضی فیزیک
 116. ریاضی گرایش آنالیز
 117. ریاضی گرایش جبر
 118. زبان شناسی همگانی
 119. زبان و ادبیات عرب
 120. زبان و ادبیات عربی
 121. زبان و ادبیات عربی باگرایش ادبیات عرب
 122. زبان و ادبیات فارسی
 123. زبان و ادبیات فارسی- گرایش ادبیات مقاومت
 124. زبان و ادبیات فارسی-گرایش ادبیات تطبیقی(فارسی-عربی)
 125. زبان و ادبیات فارسی - گرایش ادبیات کودک و نوجوان
 126. زبانهای باستانی ایران
 127. زراعت
 128. زلزله شناسی
 129. زمین ساخت (تکتونیک)
 130. زمین شناسی اقتصادی
 131. زمین شناسی زیست محیطی
 132. زمین شناسی نفت
 133. زمین شیمی
 134. زیست شناسی
 135. زیست شناسی- ژنتیک
 136. زیست شناسی-میکروبیولوژی
 137. زیست شناسی - بیوشیمی
 138. زیست شناسی - علوم جانوری
 139. زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی
 140. زیست شناسی - علوم گیاهی
 141. زیست شناسی بیوشیمی - بیوشیمی
 142. زیست شناسی بیوشیمی - بیوشیمی گیاهی
 143. زیست شناسی دریا
 144. زیست شناسی دریا گرایش آلودگی دریا
 145. زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریا
 146. زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریا
 147. زیست شناسی دریا گرایش گیاهان دریا
 148. زیست فناوری(بیوتکنولوژی)-میکروبی
 149. زیستی علوم دریایی شاخه بیولوژی ماهیان
 150. ژئو الکتریک
 151. ژئو مورفولوژی
 152. ژئوفیزیک
 153. ژئوفیزیک گرایش الکتریکی
 154. ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی
 155. ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
 156. ژئوفیزیک گرایش مغناطیس سنجی
 157. ژئومغناطیس
 158. ژئوموفولوژی -هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
 159. ژئوموفولوژی گرایش برنامه ریزی محیطی
 160. سازه کشتی
 161. سازه های هیدرولیکی
 162. سنجش از دور زمین شناختی
 163. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مدیریت مخاطرات محیطی
 164. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات آب و خاک
 165. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات شهری و روستایی
 166. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش هواشناسی ماهواره ای
 167. سی منابع طبیعی - صید و بهره برداری آبزیان
 168. سیستم محرکه خودرو
 169. شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
 170. شیلات
 171. شیمی
 172. شیمی (با رویکرد تخصصی شیمی مواد پر انرژی)
 173. شیمی پلیمر
 174. شیمی نساجی و علوم الیاف
 175. صنایع دستی(هنرهای سنتی)
 176. طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
 177. طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
 178. عکاسی
 179. علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی
 180. علوم اقتصادی
 181. علوم تربیتی - تکنولوژی آموزشی
 182. علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی
 183. علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی
 184. علوم تصمیم و مهندسی دانش
 185. علوم جانوری
 186. علوم جانوری - بیو سیستماتیک
 187. علوم جانوری - بیوسیستماتیک جانوری
 188. علوم جانوری - زیست شناسی سلولی تکوینی
 189. علوم جانوری - فیزیولوژی
 190. علوم جانوری - فیزیولوژی جانوری
 191. علوم جانوری -زیست شناسی سلولی و تکوینی
 192. علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی
 193. علوم زمین شناسی
 194. علوم زمین شناسی- آب شناسی
 195. علوم زمین شناسی- پترولوژی
 196. علوم زمین شناسی- فسیل شناسی و چینه شناسی
 197. علوم زمین شناسی-تکتونیک
 198. علوم زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادی
 199. علوم زمین شناسی-زمین شناسی مهندسی
 200. علوم زمین شناسی-زمین شناسی نفت
 201. علوم زمین شناسی-سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
 202. علوم شناختی
 203. علوم شناختی گرایش روانشناسی شناختی
 204. علوم طیور
 205. علوم طیور گرایش تغذیه طیور
 206. علوم طیور گرایش فیزیولوژی طیور
 207. علوم قرآن و حدیث
 208. علوم قرآن وحدیث
 209. علوم کامپیوتر
 210. علوم کامپیوتر گرایش سیستمهای کامپیوتری
 211. علوم کامپیوتر گرایش سیستمهای هوشمند
 212. علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی
 213. علوم کامپیوتر گرایش نظریه محاسبه
 214. علوم کتابداری واطلاع رسانی
 215. علوم گیاهی
 216. علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی
 217. علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی
 218. علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
 219. علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی
 220. علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی
 221. علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
 222. علوم و تکنولوژی بذر
 223. علوم و تکنولوژی پلیمر
 224. علوم و فناوری های میکروبی
 225. علوم و فناوری های میکروبی گرایش تولید فرآورده های زیستی
 226. علوم و فناوری های میکروبی گرایش کاربردهای زیست محیطی
 227. علوم و فناوری های میکروبی گرایش کنترل کیفی میکربی
 228. علوم ومهندسی صنایع غذایی
 229. علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی
 230. علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی
 231. علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش علوم مواد غذایی
 232. علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
 233. فرش
 234. فرش گرایش طراحی
 235. فرش گرایش مدیریت
 236. فرش گرایش مواد اولیه ورنگرزی
 237. فرهنگ و زبانهای باستانی
 238. فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
 239. فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
 240. فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
 241. فقه و حقوق اسلامی
 242. فقه و حقوق جزا
 243. فقه و حقوق خصوصی
 244. فلسفه دین
 245. فلسفه علوم اجتماعی
 246. فلسفه منطق
 247. فلسفه و حکمت اسلامی -مدرسه عالی شهید مطهری
 248. فلسفه و کلام اسلامی
 249. فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
 250. فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
 251. فلسفه وکلام اسلامی
 252. فلسفه هنر
 253. فناوری اطلاعات و مدیریت
 254. فوتونیک
 255. فوتونیک - الکترونیک
 256. فوتونیک - فیزیک
 257. فوتونیک - مخابرات
 258. فیتو شیمی
 259. فیزیک
 260. فیزیک دریا
 261. فیزیک گرایش اتمسفر
 262. فیزیک گرایش اتمی و مولکولی
 263. فیزیک گرایش حالت جامد
 264. فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانها
 265. فیزیک گرایش فیزیک بنیادی
 266. فیزیک گرایش فیزیک نجومی
 267. فیزیک گرایش لایه های نازک
 268. فیزیک گرایش هسته ای
 269. کارآفرینی گرایش MBA
 270. کارآفرینی گرایش آموزش عالی
 271. کارآفرینی گرایش آموزش و ترویج کارآفرینی
 272. کارآفرینی گرایش بخش عمومی
 273. کارآفرینی گرایش خدمات کشاورزی
 274. کارآفرینی گرایش فناوری اطلاعات
 275. کنترل و علائم
 276. گرانی سنجی
 277. لرزه شناسی
 278. مترجمی زبان عربی
 279. محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست
 280. محیط زیست گرایش برنامه ریزی
 281. مخاطرات محیطی
 282. مخاطرات محیطی گرایش انسانی
 283. مخاطرات محیطی گرایش طبیعی
 284. مدرسی الهیات و معارف اسلامی گرایش اخلاق و تربیت اسلامی
 285. مدرسی الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ اسلام و ریشه های انقلاب اسلامی
 286. مدرسی الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی
 287. مدرسی معارف اسلامی
 288. مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی
 289. مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی
 290. مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی
 291. مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ وتمدن اسلامی
 292. مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام
 293. مدیریت MBA
 294. مدیریت MBA گرایش استراتژی
 295. مدیریت MBA گرایش اقتصاد مدیریت
 296. مدیریت MBA گرایش سیستم های اطلاعاتی مدیریت
 297. مدیریت MBA گرایش مدیریت بازار یابی
 298. مدیریت MBA گرایش مدیریت تکنولوژی
 299. مدیریت MBA گرایش مدیریت توسعه سازمانی و منابع انسانی
 300. مدیریت MBA گرایش مدیریت عملیات
 301. مدیریت MBA گرایش مدیریت مالی
 302. مدیریت اجرایی
 303. مدیریت امور فرهنگی
 304. مدیریت بازرگانی
 305. مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
 306. مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
 307. مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
 308. مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه
 309. مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول
 310. مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی
 311. مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی
 312. مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی گرایش بازاریابی
 313. مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی گرایش بازرگانی بین المللی
 314. مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی گرایش مالی
 315. مدیریت پروژه
 316. مدیریت پروژه گرایش تحقیق، توسعه و فناوری
 317. مدیریت پروژه گرایش دفاعی
 318. مدیریت پروژه گرایش فناوری اطلاعات وارتباطات
 319. مدیریت پروژه گرایش مهندسی ساخت واحداث
 320. مدیریت پروژه گرایش مهندسی نفت وگاز
 321. مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک
 322. مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
 323. مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاه
 324. مدیریت در سوانح طبیعی (سیل و زلزله)
 325. مدیریت دولتی
 326. مدیریت دولتی گرایش بوجه و مالیه عمومی
 327. مدیریت دولتی گرایش تشکیلات روشها
 328. مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
 329. مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی
 330. مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی
 331. مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
 332. مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
 333. مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی
 334. مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
 335. مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی
 336. مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی
 337. مدیریت رسانه
 338. مدیریت شهری
 339. مدیریت صنعتی
 340. مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات
 341. مدیریت صنعتی گرایش تولید
 342. مدیریت صنعتی گرایش مالی
 343. مدیریت فناوری اطلاعات
 344. مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی
 345. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش گرایش کسب و کار الکترونیک
 346. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
 347. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
 348. مدیریت کسب وکار گرایش استراتژی
 349. مدیریت کسب وکار گرایش بازاریابی
 350. مدیریت کسب وکار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
 351. مدیریت کسب وکار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
 352. مدیریت کسب وکار گرایش عملیات و زنجیره تامین
 353. مدیریت کسب وکار گرایش فناوری
 354. مدیریت کسب وکار گرایش مالی
 355. مدیریت کسب وکار( MBA )
 356. مدیریت منابع خاک
 357. مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک
 358. مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک وحفاظت خاک
 359. مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی
 360. مذاهب اسلامی
 361. مذاهب فقهی
 362. مرمت اشیاء فرهنگی وتاریخی
 363. مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی
 364. مشاوره و راهنمایی
 365. مطالعات امریکای لاتین
 366. مطالعات آمریکای شمالی گرایش مطالعات فرهنگی
 367. مطالعات بریتانیا
 368. مطالعات تاریخ تشیع
 369. مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیا
 370. مطالعات جهان( بین الملل) گرایش مطالعات ژاپن
 371. مطالعات جهان( بین الملل) گرایش مطالعات فلسطین
 372. مطالعات جهان( بین الملل) گرایش مطالعات مصر
 373. مطالعات جهان( بین الملل)گرایش مطالعات عراق
 374. مطالعات روسیه
 375. مطالعات زنان (گرایش زن و خانوده)
 376. مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام
 377. مطالعات شبه قاره هند
 378. مطالعات فرانسه
 379. مطالعات کشورهای آلمانی زبان
 380. مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات اروپا
 381. مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات اسیای جنوب شرقی
 382. مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات اسیای جنوبی
 383. مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات اسیای شرقی
 384. مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات اسیای مرکزی و قفقاز
 385. مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات افریقا
 386. مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات امریکای شمالی
 387. مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات امریکای مرکزی و جنوبی
 388. مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات اور اسیا
 389. مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات ایران
 390. مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات خلیج فارس
 391. مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات دریای خزر
 392. معماری داخلی
 393. معماری سیستم های کامپیوتری
 394. معماری کامپیوتر
 395. معماری منظر
 396. مکاترونیک
 397. مکانیک خاک و پی
 398. مهدسی زلزله
 399. مهندسی استخراج معدن
 400. مهندسی اقتصاد کشاورزی
 401. مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
 402. مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
 403. مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی
 404. مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
 405. مهندسی اکتشاف معدن
 406. مهندسی اکتشاف نفت
 407. مهندسی ایمنی در راه آهن
 408. مهندسی آب
 409. مهندسی آب و فاضلاب
 410. مهندسی آینده پژوهی
 411. مهندسی برق- قدرت
 412. مهندسی برق - الکترونیک
 413. مهندسی برق - قدرت
 414. مهندسی برق قدرت گرایش الکترونیک قدرت
 415. مهندسی برق قدرت گرایش تکنولوژی فشار قوی
 416. مهندسی برق قدرت گرایش سیستم های قدرت
 417. مهندسی برق قدرت گرایش ماشینهای الکتریکی
 418. مهندسی بیوشیمی
 419. مهندسی پزشکی-بیومتریال
 420. مهندسی پزشکی-بیومکانیک
 421. مهندسی پزشکی-مهندسی بافت
 422. مهندسی پزشکی -بیوالکتریک
 423. مهندسی پزشکی اطلاعات پزشکی
 424. مهندسی پزشکی بیوالکتریک
 425. مهندسی پزشکی بیومکانیک
 426. مهندسی پزشکی گرایش مهندسی توانبخشی
 427. مهندسی پلاسما
 428. مهندسی پلیمر
 429. مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
 430. مهندسی پلیمر-مهندسی علوم و فناوری چاپ
 431. مهندسی پلیمر - نانو فناوری
 432. مهندسی تکنولوژی میکرو ماشین
 433. مهندسی تکنولوژی نساجی
 434. مهندسی تولیدات گیاهی
 435. مهندسی تولیدات گیاهی گرایش اصلاح گیاهان باغبانی
 436. مهندسی تولیدات گیاهی گرایش تولید محصولات باغبانی
 437. مهندسی حفاری و استخراج نفت
 438. مهندسی دریا
 439. مهندسی دریا گرایش سازه های متحرک دریایی
 440. مهندسی دریا گرایش کنترل و ناوبری
 441. مهندسی دریا گرایش هیدرودینامیک و جلوبری
 442. مهندسی راه و ترابری
 443. مهندسی سازه
 444. مهندسی سازه های دریایی
 445. مهندسی سواحل
 446. مهندسی سیستم‏‏ های سلامت
 447. مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی
 448. مهندسی شیمی
 449. مهندسی شیمی- زیست پزشکی
 450. مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی
 451. مهندسی شیمی-صنایع غذایی
 452. مهندسی شیمی گرایش بیوشیمیایی
 453. مهندسی شیمی گرایش ترمودینامیک و سینتیک
 454. مهندسی شیمی گرایش فرایند
 455. مهندسی شیمی گرایش کنترل فرایندهای شیمیایی
 456. مهندسی صنایع
 457. مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهره وری
 458. مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی
 459. مهندسی صنایع لجستیک و زنجیره تامین
 460. مهندسی صنایع مدیریت نگهداری و تعمیرات
 461. مهندسی عمران - ژئودزی
 462. مهندسی عمران - مهندسی رودخانه
 463. مهندسی عمران - مهندسی سنجش از دور
 464. مهندسی عمران گرایش سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)
 465. مهندسی فراوری مواد معدنی
 466. مهندسی فراوری و انتقال گاز
 467. مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون
 468. مهندسی فضای سبز
 469. مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات
 470. مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه های کامپیوتری
 471. مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
 472. مهندسی فناوری اطلاعات -گرایش طراحی و تولید نرم افزار
 473. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های ارتباطی و کامپیوتری
 474. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی
 475. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مهندسی مخابرات امن
 476. مهندسی قدرت گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی
 477. مهندسی کشا ورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
 478. مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی
 479. مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی
 480. مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
 481. مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی و ادویه ای و نوشابه ای
 482. مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
 483. مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی گرایش میوه کاری
 484. مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی
 485. مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
 486. مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی
 487. مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
 488. مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات
 489. مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
 490. مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی گرایش تولید و بازار یابی
 491. مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
 492. مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
 493. مهندسی کشاورزی - آموزش کشاورزی
 494. مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی
 495. مهندسی کشاورزی - بیوتکنولوژی کشاورزی
 496. مهندسی کشاورزی - پرورش و مدیریت تولید طیور
 497. مهندسی کشاورزی - ترویج کشاورزی
 498. مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی
 499. مهندسی کشاورزی - توسعه روستایی گرایش توسعه کشاورزی
 500. مهندسی کشاورزی - حشره شناسی کشاورزی
 501. مهندسی کشاورزی - سازه های آبی
 502. مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
 503. مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی محصولات باغبانی
 504. مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
 505. مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزیها
 506. مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گل وگیاه زینتی
 507. مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری
 508. مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی
 509. مهندسی کشاورزی - علوم خاک
 510. مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش بیولوژی و بیو تکنولوژی خاک
 511. مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش پیدایش ، رده بندی و ارزیابی خاک
 512. مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
 513. مهندسی کشاورزی - علوم خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک
 514. مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
 515. مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشین های کشاورزی
 516. مهندسی کشاورزی - مهندسی فضای سبز گرایش گیاهان زینتی در منظر
 517. مهندسی کشاورزی - مهندسی منابع آب
 518. مهندسی کشاورزی - هواشناسی کشاورزی
 519. مهندسی کشاورزی -علوم دامی
 520. مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش اصلاح نژاد دام
 521. مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش پرورش زنبور عسل
 522. مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش تغذیه طیور
 523. مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش فیزیولوژی
 524. مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام
 525. مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش مدیریت دامپروری
 526. مهندسی کشاورزی -کشاورزی اکولوژیک
 527. مهندسی کشاورزی -مدیریت کشاورزی
 528. مهندسی کشاورزی ریز کرم شناسی (نماتدشناسی)
 529. مهندسی کنترل
 530. مهندسی متالورژی و مواد گرایش استخراج فلزات
 531. مهندسی محیط زیست
 532. مهندسی محیط زیست گرایش هوا
 533. مهندسی مخابرات
 534. مهندسی مخازن هیدروکربوری
 535. مهندسی مدیریت صنایع نساجی
 536. مهندسی معدن-مهندسی مکانیک سنگ
 537. مهندسی معماری
 538. مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
 539. مهندسی مکانیک- ساخت و تولید
 540. مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
 541. مهندسی منا بع طبیعی - بوم شناسی آبزیان شیلاتی
 542. مهندسی منابع طبیعی- تکثیروپرورش آبزیان
 543. مهندسی منابع طبیعی- مسائل اقتصادی - اجتماعی جنگل
 544. مهندسی منابع طبیعی - آبخیزداری
 545. مهندسی منابع طبیعی - آسیب شناسی جنگل
 546. مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی
 547. مهندسی منابع طبیعی - بیولوژی و آناتومی چوب
 548. مهندسی منابع طبیعی - جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
 549. مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری
 550. مهندسی منابع طبیعی - حفاظت و اصلاح چوب
 551. مهندسی منابع طبیعی - صنایع چوب
 552. مهندسی منابع طبیعی - صنایع خمیر و کاغذ
 553. مهندسی منابع طبیعی - صید و بهره برداری آبزیان
 554. مهندسی منابع طبیعی - طراحی و مهندسی چوب
 555. مهندسی منابع طبیعی - فرآورده های چند سازه چوب
 556. مهندسی منابع طبیعی - فرآوری محصولات شیلاتی
 557. مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
 558. مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
 559. مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش آلودگی های محیط زیست
 560. مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست گرایش زیستگاه ها و تنوع زیستی
 561. مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق بیابانی
 562. مهندسی منابع طبیعی - مرتع داری
 563. مهندسی منابع طبیعی - مهندسی جنگل
 564. مهندسی منابع طبیعی - همزیستی با بیابان
 565. مهندسی منابع طبیعی - همزیستی با بیابان گرایش تو سعه و عمران مناطق بیابانی
 566. مهندسی منابع طبیعی - همزیستی با بیابان گرایش تولیدات گیاهی و دامی
 567. مهندسی منابع طبیعی - همزیستی با بیابان گرایش محیط زیست و منابع طبیعی
 568. مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری گرایش بیشه زراعی
 569. مهندسی مواد مرکب
 570. مهندسی نرم افزار
 571. مهندسی نساجی-شیمی نساجی و رنگ
 572. مهندسی نساجی - الیاف
 573. مهندسی نساجی -رشته ساختارهای نانو لیفی
 574. مهندسی نفت- اکتشافات
 575. مهندسی نفت- بهره برداری
 576. مهندسی نفت-پالایش
 577. مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری
 578. مهندسی نفت -حفاری
 579. مهندسی نفت حفاری و بهره برداری
 580. مهندسی نقشه برداری گرایش فتو گرامتری
 581. مهندسی و مدیریت ساخت
 582. مهندسی هسته ای گرایش مواد و چرخه سوخت
 583. مهندسی هوا فضا
 584. مهندسی هوا فضا-آئرودینامیک
 585. مهندسی هوا فضا-جلوبرندگی
 586. مهندسی هوا فضا-دینامیک پرواز و کنترل
 587. مهندسی هوا فضا-طراحی سازه های هوا فضایی
 588. مهندسی هوا فضا-مهندسی فضایی
 589. مهندسی هوا فضا گرایش صلاحیت پروازی
 590. مهندسی هوش مصنوعی
 591. میکروبیولوژی
 592. نانو مهندسی شیمی
 593. نوازندگی ساز ایرانی
 594. نوازندگی ساز جهانی
 595. نوازندگی موسیقی جهانی
 596. واژه گزینی و اصطلاح شناسی
 597. هنر اسلامی
 598. هنر اسلامی گرایش سفال و سرامیک
 599. هنر اسلامی گرایش مطالعات تاریخی هنر اسلامی
 600. هنر اسلامی گرایش مطالعات کتابت و نگارگری
 601. هنر اسلامی گرایش مطالعات نظری هنر اسلامی
 602. هنر اسلامی گرایش نگارگری
 603. هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع چوبی
 604. هنر اسلامی گرایش هنر و صنایع فلزی
 605. هوش مصنوعی و رباتیک
 1. اخلاق
 2. اخلاق اسلامی
 3. اخلاق اسلامی (خاص مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه)
 4. اخلاق اسلامی گرایش اخلاق کاربردی
 5. اخلاق اسلامی گرایش فلسفه اخلاق
 6. اخلاق زیستی
 7. اخلاق گرایش اخلاق اسلامی
 8. اخلاق گرایش اخلاق کاربردی
 9. اخلاق گرایش فلسفه اخلاق
 10. ادبیات ایتالیایی
 11. ادبیات عربی
 12. ادبیات قرآنی
 13. ادبیات نمایشی
 14. ادیان ابراهیمی
 15. ادیان ابراهیمی (خاص دانشگاه ادیان و مذاهب)
 16. ادیان غیرابراهیمی
 17. ادیان و عرفان
 18. ارتباط تصویری
 19. ارتباطات اجتماعی گرایش تبلیغات فرهنگی
 20. ارتباطات فرهنگی
 21. ارتباطات فرهنگی (خاص دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه )
 22. ارتباطات گرایش حج و زیارت
 23. ارزشیابی آموزشی
 24. اسلام و روانشناسی اجتماعی
 25. اصول و فقه اسلامی
 26. اصول و فقه اسلامی(خاص جامعه المصطفی (ص) العالمیه)
 27. اقتصاد کشاورزی
 28. اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
 29. اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
 30. اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی
 31. اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
 32. اقتصاد نفت و گاز
 33. اقیانوس شناسی فیزیکی
 34. اکوهیدرولوژی
 35. اگرو اکولوژی
 36. اگرو تکنولوژی
 37. اگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی
 38. اگرو تکنولوژی گرایش علوم علف های هرز
 39. اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکتولوژی بذر
 40. اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذر
 41. اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی
 42. الگوریتم ها و محاسبات
 43. امام شناسی ومعارف ائمه 
 44. اندیشه سیاسی اجتماعی معاصر
 45. اندیشه سیاسی در اسلام
 46. انسان شناسی زیستی
 47. انگل شناسی
 48. اهل بیت شناسی
 49. ایران شناسی
 50. ایران شناسی-اصول نسخه شناسی ومرمت نسخه های خطی ونسخه آرایی
 51. ایران شناسی گرایش ایران شناسی تاریخ
 52. ایران شناسی گرایش ایران شناسی عمومی
 53. ایران شناسی گرایش ایران شناسی فرهنگ و آداب و رسوم و میراث فرهنگی
 54. ایمنی شناسی
 55. ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 56. آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطی
 57. آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیم
 58. آب و هواشناسی گرایش سینوپتیک
 59. آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
 60. آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امدادگر ورزشی
 61. آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش تربیت بدنی ویژه
 62. آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
 63. آماد
 64. آمار اقتصادی
 65. آمار رسمی
 66. آمار ریاضی
 67. آموزش بزرگسالان
 68. آموزش ریاضی
 69. آموزش زبان انگلیسی
 70. آموزش زبان روسی
 71. آموزش زبان ژاپنی
 72. آموزش زبان عربی
 73. آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
 74. آموزش زبان فرانسه
 75. آموزش زیست شناسی
 76. آموزش شیمی
 77. آموزش فیزیک
 78. آموزش محیط زیست
 79. آموزش مهندسی
 80. آموزش و بهسازی منابع انسانی
 81. آهنگسازی
 82. بازسازی پس از سانحه
 83. بازیگری
 84. باستان سنجی
 85. باستان سنجی گرایش آثار و مواد آلی
 86. باستان سنجی گرایش آثار و مواد معدنی
 87. باستان شناسی
 88. باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ
 89. باستان شناسی گرایش تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگر
 90. باستان شناسی گرایش دوران تاریخی
 91. بافت شناسی دامپزشکی
 92. باکتری شناسی
 93. برنامه ریزی آمایش سرزمین
 94. برنامه ریزی آموزشی
 95. برنامه ریزی آموزشی و درسی
 96. برنامه ریزی آموزشی و درسی (خاص دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه )
 97. برنامه ریزی توسعه منطقه ای
 98. برنامه ریزی درسی
 99. برنامه ریزی رفاه اجتماعی
 100. برنامه ریزی شهری
 101. برنامه ریزی گردشگری (توریسم)
 102. برنامه ریزی منطقه ای
 103. برنامه ریزی وسیاستگذاری منطقه ای
 104. بلاغت و نقد ادبی
 105. بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی
 106. بیم سنجی
 107. بیماری شناسی گیاهی
 108. بیوانفورماتیک
 109. بیوتکنولوژی کشاورزی
 110. بیوتکنولوژی مولکولی
 111. بیوتکنولوژی مولکولی (خاص نظامی)
 112. بیوشیمی
 113. بیوشیمی بالینی
 114. بیوفیزیک
 115. بیومکانیک ورزشی
 116. پدافند غیر عامل
 117. پدافند غیر عامل گرایش امنیت ملی
 118. پدافند غیر عامل گرایش سازه های دفاعی
 119. پدافند غیر عامل گرایش طراحی
 120. پدافند غیر عامل گرایش مهندسی مدیریت بحران ناشی از جنگ
 121. پژوهش علوم اجتماعی
 122. پیامبرشناسی
 123. پیشگیری از جرم
 124. پیشگیری بیماری های دامی
 125. تاریخ
 126. تاریخ اسلام
 127. تاریخ اهل بیت 
 128. تاریخ با 4 گرایش
 129. تاریخ تشیع
 130. تاریخ تمدن اسلامی
 131. تاریخ علم
 132. تاریخ علم گرایش ریاضی در جهان اسلام
 133. تاریخ علم گرایش طب و داروسازی در جهان اسلام
 134. تاریخ علم گرایش فیزیک و فناوری در جهان اسلام
 135. تاریخ علم گرایش نجوم در جهان اسلام
 136. تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
 137. تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (خاص مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه)
 138. تاریخ گرایش اسناد ومدارک آرشیوی و نسخه شناسی
 139. تاریخ گرایش انقلاب اسلامی
 140. تاریخ گرایش تاریخ اسلام
 141. تاریخ گرایش تاریخ انقلاب اسلامی
 142. تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی
 143. تاریخ گرایش تاریخ ایران باستان
 144. تاریخ گرایش تاریخ عمومی جهان
 145. تاریخ گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
 146. تاریخ گرایش مطالعات خلیج فارس
 147. تاریخ معاصر جهان اسلام
 148. تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 149. تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی
 150. تاریخ هنر ایران اسلامی
 151. تاریخ هنر ایران باستان
 152. تاریخ هنر جهان اسلام
 153. تبلیغ دین
 154. تبلیغ و ارتباطات
 155. تجارت نفت و گاز
 156. تحقیقات آموزشی
 157. تربیت اخلاقی
 158. تربیت مربی اخلاق
 159. تربیت مربی علوم سیاسی
 160. ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
 161. ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست
 162. ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
 163. ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش زیست بوم انسانی کشاورزی
 164. ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش نوآوری و کارآفرینی کشاورزی
 165. تسلیحات گرایش سلاح و مهمات
 166. تصوف و عرفان اسلامی
 167. تصویر سازی
 168. تصویر متحرک
 169. تفسیر روایی
 170. تفسیر و علوم قرآن
 171. تکنولوژی آموزشی
 172. توسعه روستایی
 173. توسعه روستایی گرایش توسعه اجتماعی
 174. توسعه روستایی گرایش مدیریت توسعه
 175. توسعه محلی
 176. توسعه محلی گرایش روستایی
 177. توسعه محلی گرایش شهری
 178. توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی
 179. توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی (خاص مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه)
 180. تولید سیما
 181. تهیه کنندگی
 182. تهیه کنندگی گرایش آموزشی
 183. تهیه کنندگی گرایش مستند
 184. تهیه کنندگی گرایش نمایشی
 185. جامعه شناسی
 186. جامعه شناسی (خاص موسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی)
 187. جامعه شناسی انقلاب اسلامی
 188. جامعه شناسی دفاع مقدس
 189. جامعه شناسی فرهنگ
 190. جامعه شناسی ورزشی
 191. جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 192. جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی - فضایی
 193. جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی
 194. جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
 195. جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش کاربری اراضی و ممیزی املاک
 196. جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
 197. جغرافیا و دفاع مقدس
 198. جغرافیای زیستی
 199. جغرافیای سیاسی
 200. جغرافیای نظامی
 201. جمعیت شناسی
 202. حسابداری
 203. حسابداری بخش عمومی
 204. حسابداری مدیریت
 205. حسابرسی
 206. حشره شناسی کشاورزی
 207. حغرافیا و برنامه ریزی شهری
 208. حغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری
 209. حغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری
 210. حغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش کاربری اراضی و ممیزی املاک
 211. حغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری
 212. حفاظت و حراست
 213. حقوق
 214. حقوق (خاص موسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی)
 215. حقوق ارتباطات
 216. حقوق اسناد و قراردادهای تجاری
 217. حقوق اقتصادی
 218. حقوق انرژی
 219. حقوق بشر
 220. حقوق بین الملل
 221. حقوق پزشکی
 222. حقوق تجارت الکترونیکی
 223. حقوق تجارت بین الملل
 224. حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
 225. حقوق تجاری و قراردادهای بین المللی نفت و گاز
 226. حقوق ثبت اسناد و املاک
 227. حقوق جزا و جرم شناسی
 228. حقوق حمل و نقل تجاری
 229. حقوق خانواده
 230. حقوق خانواده (خاص دانشگاه علوم قضایی)
 231. حقوق خصوصی
 232. حقوق دادرسی اداری
 233. حقوق شرکتهای تجاری
 234. حقوق عمومی
 235. حقوق فناوریهای زیستی
 236. حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
 237. حقوق مالکیت فکری
 238. حقوق مالی-اقتصادی
 239. حقوق محیط زیست
 240. حقوق نفت و گاز
 241. حقوق هوایی
 242. حکمت هنر اسلامی
 243. دانش اجتماعی مسلمین
 244. دانشنامه نگاری
 245. دریانوردی - بندر و کشتیرانی
 246. دریانوردی - حمل و نقل دریایی
 247. دیپلماسی و سازمانهای بین المللی
 248. دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش دیپلماسی در سازمانهای اقتصادی بین المللی
 249. دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش دیپلماسی نوین
 250. دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و حقوق بشر
 251. دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و حقوق بین الملل
 252. دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و صلح و امنیت بین المللی
 253. دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و محیط زیست
 254. دین شناسی
 255. دین و رسانه
 256. دین ورسانه
 257. رادیو
 258. رادیو گرایش سردبیری و تهیه کنندگی
 259. رادیو گرایش نویسندگی
 260. رفتار حرکتی
 261. رفتار حرکتی گرایش آموزش تربیت بدنی
 262. رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی
 263. رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی
 264. روابط بین الملل
 265. روابط بین الملل گرایش دیپلماسی کنترل تسلیحات
 266. روان شناسی صنعتی و سازمانی
 267. روان شناسی گرایش روانشناسی دین
 268. روانشناسی اسلامی-روانشناسی مثبت گرا
 269. روانشناسی بالینی
 270. روانشناسی بالینی گرایش کودک و نوجوان
 271. روانشناسی تربیتی
 272. روانشناسی خانواده درمانی
 273. روانشناسی شخصیت
 274. روانشناسی عمومی
 275. روانشناسی عمومی (خاص موسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی)
 276. روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
 277. روانشناسی ورزشی
 278. روزنامه نگاری
 279. روزنامه نگاری رادیو وتلوزیون
 280. روزنامه نگاری رادیو وتلویزیون
 281. ریاضی
 282. ریاضی کاربردی
 283. ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی
 284. ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی
 285. ریاضی کاربردی گرایش رمز و کد
 286. ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی
 287. ریاضی کاربردی گرایش ریاضیات زیستی
 288. ریاضی کاربردی گرایش علوم داده
 289. ریاضی کاربردی گرایش معادلات دیفرانسیل و سیستمهای د ینامیکی
 290. ریاضی کاربردی گرایش معادلات دیفرانسیل و سیستمهای دینامیکی
 291. ریاضی گرایش هندسه و توپولوژی
 292. ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیز
 293. ریاضیات و کاربردها گرایش جبر
 294. ریاضیات و کاربردها گرایش ریاضیات تصادفی
 295. ریاضیات و کاربردها گرایش گراف و ترکیبات
 296. ریاضیات و کاربردها گرایش منطق ریاضی
 297. ریست شناسی جانوری
 298. زبان شناسی رایانشی
 299. زبان شناسی ناشنوایی
 300. زبان شناسی ناشنوایی ( خاص دانشگاه الزهرا )
 301. زبان شناسی همگانی
 302. زبان و ادبیات اردو
 303. زبان و ادبیات انگلیسی
 304. زبان و ادبیات آلمانی
 305. زبان و ادبیات عربی
 306. زبان و ادبیات عربی ( خاص جامعه المصطفی العالمیه)
 307. زبان و ادبیات عربی ویژه عرب زبان ها
 308. زبان و ادبیات عربی ویژه عرب زبان ها (خاص دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه )
 309. زبان و ادبیات فارسی
 310. زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی
 311. زبان و ادبیات فارسی ویژه غیر فارسی زبانان
 312. زبان و ادبیات فرانسه گرایش ادبی
 313. زبان وادبیات چینی
 314. زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری
 315. زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی
 316. زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات روایی
 317. زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه
 318. زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان
 319. زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات معاصر
 320. زبان وادبیات فارسی گرایش نظریه ونقد ادبی
 321. زبان وادبیات فارسی گرایش ویرایش ونگارش
 322. زبان های باستانی ایران
 323. زبانهای باستانی ایران و بین النهرین
 324. زمین شناسی دریایی
 325. زیست اخلاق اسلامی
 326. زیست شناسی جانوری
 327. زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک
 328. زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی
 329. زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی
 330. زیست شناسی دریا
 331. زیست شناسی دریا گرایش آلودگی دریا
 332. زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریا
 333. زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریا
 334. زیست شناسی دریا گرایش گیاهان دریا
 335. زیست شناسی سلولی و مولکولی
 336. زیست شناسی گیاهی
 337. زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی و تکوینی
 338. زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی
 339. زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی
 340. زیست فناوری
 341. زیست فناوری دریا
 342. زیست فناوری گرایش صنعت ومحیط زیست
 343. زیست فناوری میکروبی
 344. ژنتیک
 345. ژنتیک و به نژادی گیاهی
 346. ژئوپلیتیک
 347. ژئوفیزیک گرایش ژئو الکتریک
 348. ژئوفیزیک گرایش ژئو مغناطیس
 349. ژئوفیزیک گرایش گرانی سنجی
 350. ژئومورفولوژی
 351. ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی نظری
 352. ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی و آمایش محیط
 353. سر دفتری اسناد رسمی
 354. سم شناسی
 355. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
 356. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سنجش از دور
 357. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی
 358. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات امنیتی
 359. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات دفاعی
 360. سنجش و اندازه گیری
 361. سیاست گذاری عمومی
 362. سیاستگذاری علم وفناوری
 363. سینما
 364. شناخت اندیشه های امام خمینی
 365. شیعه شناسی
 366. شیعه شناسی گرایش تاریخ
 367. شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی
 368. شیعه شناسی گرایش کلام
 369. شیمی گرایش شیمی آلی
 370. شیمی گرایش شیمی پلیمر
 371. شیمی گرایش شیمی پیشرانه
 372. شیمی گرایش شیمی پیشرانه (خاص نظامی)
 373. شیمی گرایش شیمی تجزیه
 374. شیمی گرایش شیمی دارویی
 375. شیمی گرایش شیمی دریا
 376. شیمی گرایش شیمی فیزیک
 377. شیمی گرایش شیمی کاتالیست
 378. شیمی گرایش شیمی کاربردی
 379. شیمی گرایش شیمی معدنی
 380. شیمی گرایش شیمی و فناوری اسانس
 381. صنایع دستی
 382. طبیعت گردی
 383. طبیعت گردی (اکو توریسم)
 384. طراحی پارچه ولباس
 385. طراحی شهری
 386. طراحی صنعتی
 387. طراحی فضاهای آموزشی
 388. عرفان اسلامی
 389. عرفان تطبیقی
 390. عرفان و تصوف
 391. عرفان و حکمت اسلامی
 392. عرفان وحکمت اسلامی(خاص دانشگاه رضوی)
 393. علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات
 394. علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهی
 395. علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال
 396. علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی
 397. علم سنجی
 398. علوم ارتباطات اجتماعی
 399. علوم اسلامی
 400. علوم اسلامی-رشته حکمت اشراق
 401. علوم اسلامی - اندیشه سیاسی در اسلام
 402. علوم اسلامی - حقوق بین المل
 403. علوم اسلامی - حقوق خصوصی
 404. علوم اسلامی - زبان وادبیات فارسی
 405. علوم اسلامی - علوم جزائی وجرم شناسی
 406. علوم اسلامی - علوم قرآنی وحدیث
 407. علوم اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
 408. علوم اسلامی - فلسفه کلام اسلامی
 409. علوم اقتصادی
 410. علوم اقتصادی ( خاص موسسه آموزشی - پژوهشی امام خمینی)
 411. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی
 412. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی
 413. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد آموزش
 414. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد تجارت الکترونیک
 415. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد شهری
 416. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد فرهنگ و هنر
 417. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی اسلامی
 418. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد محیط زیست
 419. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مسکن
 420. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری
 421. علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی
 422. علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
 423. علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 424. علوم اقتصادی گرایش دفاع و پدافند اقتصادی
 425. علوم تربیتی
 426. علوم تربیتی - تاریخ فلسفه آموزش و پرورش و برنامه ریزی
 427. علوم تربیتی - تاریخ فلسفه آموزش و پرورش و برنامه ریزی (خاص موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)
 428. علوم تربیتی گرایش آموز ش و پرورش ابتدایی
 429. علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی
 430. علوم تربیتی گرایش آموزش وپرورش تطبیقی
 431. علوم تربیتی گرایش تربیت دینی
 432. علوم تربیتی گرایش تعلیم و تربیت ارزشها
 433. علوم حدیث
 434. علوم حدیث گرا یش نهج البلاغه
 435. علوم حدیث گرایش اخلاق
 436. علوم حدیث گرایش تفسیر اثری
 437. علوم حدیث گرایش عرفان اسلامی
 438. علوم حدیث گرایش کلام وعقاید
 439. علوم دامی
 440. علوم دامی گرایش تغذیه دام
 441. علوم دامی گرایش تغذیه طیور
 442. علوم دامی گرایش زنبور عسل
 443. علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور
 444. علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام وطیور
 445. علوم زمین گرایش آب زمین شناسی
 446. علوم زمین گرایش پترولوژی
 447. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
 448. علوم زمین گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
 449. علوم زمین گرایش زمین ساخت
 450. علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی
 451. علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی
 452. علوم زمین گرایش زمین شناسی مهندسی
 453. علوم زمین گرایش زمین شناسی نفت
 454. علوم زمین گرایش زمین شیمی
 455. علوم زمین گرایش سنجش از دور زمین شناختی
 456. علوم سیاسی
 457. علوم سیاسی ( شورای تحول )
 458. علوم سیاسی گرایش امنیت ملی
 459. علوم شناختی - طراحی و خلاقیت
 460. علوم شناختی - مطالعات نظری هنر
 461. علوم شناختی گرایش توان بخشی شناختی
 462. علوم شناختی گرایش ذهن، مغز و تربیت
 463. علوم شناختی گرایش رسانه
 464. علوم شناختی گرایش روان شناسی شناختی
 465. علوم شناختی گرایش طراحی و خلاقیت
 466. علوم شناختی گرایش مطالعات نظری هنر
 467. علوم عملیات ویژه انتظامی
 468. علوم فلسفی
 469. علوم قرآن
 470. علوم قرآن گرایش ادبی
 471. علوم قرآن گرایش اعجاز
 472. علوم قرآن گرایش مستشرقان
 473. علوم قرآن و حدیث
 474. علوم قرآن و حدیث (خاص مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه)
 475. علوم قرآنی
 476. علوم قرآنی گرایش ادبی
 477. علوم قرآنی گرایش اعجاز
 478. علوم قرآنی گرایش تفسیر قرآن مجید
 479. علوم قرآنی گرایش علوم قرآن
 480. علوم قرآنی گرایش مستشرقان
 481. علوم کامپیوتر گرایش الگوریتم و نظریه محاسبه
 482. علوم کامپیوتر گرایش داده کاوی
 483. علوم کامپیوتر گرایش علوم تصمیم و دانش
 484. علوم کامپیوتر گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی
 485. علوم کامپیوتر گرایش منطق و روشهای صوری
 486. علوم کامپیوتر گرایش نظریه سیستم ها
 487. علوم محیط زیست
 488. علوم و حدیث گرایش اقتصاد اسلامی
 489. علوم و فناوری شبکه
 490. علوم و فناوری نانو-نانوزیست الهام
 491. علوم و فنون قرائات
 492. علوم و معارف قرآنی
 493. علوم و معارف نهج البلاغه
 494. علوم و مهندسی آب
 495. علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی
 496. علوم و مهندسی آب گرایش آثار و سازه های تاریخی آب
 497. علوم و مهندسی آب گرایش رودخانه و اکوسیستم آبی
 498. علوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبی
 499. علوم و مهندسی آب گرایش مدیریت و برنامه ریزی منابع آب
 500. علوم و مهندسی آب گرایش منابع آب
 501. علوم و مهندسی آب گرایش هواشناسی کشاورزی
 502. علوم و مهندسی آب گرایش هیدرو انفورماتیک
 503. علوم و مهندسی آبخیز
 504. علوم و مهندسی آبخیز گرایش آبخیزداری شهری
 505. علوم و مهندسی آبخیز گرایش حفاظت آب و خاک
 506. علوم و مهندسی آبخیز گرایش سیلاب و رودخانه
 507. علوم و مهندسی آبخیز گرایش مدیریت حوزه های آبخیز
 508. علوم و مهندسی باغبانی
 509. علوم و مهندسی باغبانی گرایش تولید محصولات گلخانه ای
 510. علوم و مهندسی باغبانی گرایش درختان میوه
 511. علوم و مهندسی باغبانی گرایش سبزی ها
 512. علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی
 513. علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی
 514. علوم و مهندسی جنگل
 515. علوم و مهندسی جنگل گرایش علوم زیستی جنگل
 516. علوم و مهندسی جنگل گرایش عمران و بهره برداری جنگل
 517. علوم و مهندسی جنگل گرایش مدیریت جنگل
 518. علوم و مهندسی شیلات
 519. علوم و مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان
 520. علوم و مهندسی شیلات گرایش صید وبهره برداری آبزیان
 521. علوم و مهندسی شیلات گرایش فراوری محصولات شیلاتی
 522. علوم و مهندسی صنایع غذایی
 523. علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی
 524. علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی
 525. علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی
 526. علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
 527. علوم و مهندسی محیط زیست
 528. علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
 529. علوم و مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی محیط زیست
 530. علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی
 531. علوم و مهندسی مرتع
 532. علوم و مهندسی مرتع گرایش اصلاح و احیای مرتع
 533. علوم و مهندسی مرتع گرایش گیاهان دارویی و صنعتی
 534. علوم و مهندسی مرتع گرایش مدیریت مرتع
 535. علوم ومهندسی شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان
 536. فرش گرایش پژوهش در فرش
 537. فرش گرایش تولید
 538. فرش گرایش مواد اولیه و رنگرزی
 539. فرق تشیع
 540. فقه اقتصادی
 541. فقه پزشکی
 542. فقه تربیتی
 543. فقه خانواده
 544. فقه سیاسی
 545. فقه سیاسی (خاص جامعه المصطفی(ص) العالمیه)
 546. فقه سیاسی (خاص دانشگاه غیر دولتی- غیر انتفاعی باقرالعلوم)
 547. فقه شافعی
 548. فقه عبادی
 549. فقه قضایی
 550. فقه مقارن
 551. فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی
 552. فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی
 553. فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی
 554. فقه و حقوق اسلامی
 555. فقه و حقوق اسلامی (خاص مرکز آموزش عالی تربیت مربی عقیدتی سیاسی سپاه)
 556. فقه و حقوق اقتصادی
 557. فقه و حقوق جزا
 558. فقه و حقوق خانواده
 559. فقه و حقوق خانواده (خاص دانشگاه شهید مطهری)
 560. فقه و حقوق خصوصی
 561. فقه و مبانی حقوق اسلامی
 562. فقه و معارف اسلامی
 563. فقه و معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی
 564. فقه و معارف اسلامی گرایش تاریخ اسلام
 565. فقه و معارف اسلامی گرایش تربیت اسلامی
 566. فقه و معارف اسلامی گرایش حدیث
 567. فقه و معارف اسلامی گرایش فقه و اصول
 568. فقه و معارف اسلامی گرایش فلسفه
 569. فقه و معارف اسلامی گرایش قرآن
 570. فقه و معارف اسلامی گرایش کلام
 571. فلسفه
 572. فلسفه اسلامی
 573. فلسفه تعلیم و تربیت گرایش آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان
 574. فلسفه دین
 575. فلسفه علم
 576. فلسفه معاصر
 577. فلسفه و حکمت اسلامی
 578. فلسفه و کلام اسلامی
 579. فلسفه هنر
 580. فناوری پلاسما
 581. فناوری معماری
 582. فناوری معماری گرایش معماری بیونیک
 583. فناوری معماری گرایش معماری دیجیتال
 584. فیزیک گرایش اپتیک و لیزر
 585. فیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیده
 586. فیزیک گرایش فیزیک پلاسما
 587. فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال
 588. فیزیک گرایش فیزیک هسته ای
 589. فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی
 590. فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک
 591. فیزیولوژی
 592. فیزیولوژی ورزشی
 593. فیزیولوژی ورزشی گرایش تغذیه ورزش
 594. فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
 595. فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی
 596. فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض
 597. فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
 598. قارچ شناسی
 599. قرآن کاوی رایانشی
 600. کاداستر در نظام اطلاعاتی ثبت املاک
 601. کارآفرینی
 602. کارآفرینی گرایش بین الملل
 603. کارآفرینی گرایش توسعه
 604. کارآفرینی گرایش سازمانی
 605. کارآفرینی گرایش فناوری
 606. کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی
 607. کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
 608. کارآفرینی گرایش گردشگری
 609. کارگردانی نمایش
 610. کشف جرایم
 611. کلام اسلامی
 612. کلام امامیه
 613. کلام تطبیقی
 614. کلام شیعه
 615. گردشگری مذهبی
 616. مالی
 617. مالی گرایش بانکداری
 618. مالی گرایش بیمه
 619. مالی گرایش تامین مالی و سرمایه گذاری در نفت و گاز
 620. مالی گرایش تامین مالی وسرمایه گذاری در نفت وگاز
 621. مالی گرایش حقوق مالی
 622. مالی گرایش مستغلات
 623. مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک
 624. مالی گرایش مهندسی مالی ومدیریت ریسک
 625. مالیه و با نکداری اسلامی
 626. مبارزه با مواد مخدر
 627. مبانی و اندیشه های اسلامی
 628. مترجمی زبا ن آلمانی
 629. مترجمی زبان اسپانیایی
 630. مترجمی زبان انگلیسی
 631. مترجمی زبان آلمانی
 632. مترجمی زبان روسی
 633. مترجمی زبان فرانسه
 634. محاسبات نرم گرایش ساختارهای جبر منطقی
 635. محیط زیست
 636. محیط زیست دریا
 637. محیط زیست شهری
 638. محیط زیست گرایش مدیریت
 639. مددکاری اجتماعی
 640. مدرسی اخلاق اسلامی
 641. مدرسی انقلاب اسلامی
 642. مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
 643. مدرسی مبانی نظری اسلام
 644. مدرسی معارف قرآن و حدیث
 645. مدیریت
 646. مدیریت MBA گرایش کارآفرینی
 647. مدیریت MBA گرایش مدیریت دینامیک سیستم ها
 648. مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی(مدیریت جزا و کنترل های قضایی)
 649. مدیریت اطلاعات
 650. مدیریت اماکن متبرکه مذهبی
 651. مدیریت امنیت واطلاعات نظامی
 652. مدیریت امور دفاعی گرایش عملیات ویژه
 653. مدیریت امور دفاعی گرایش مقاومت بسیج
 654. مدیریت آموزشی
 655. مدیریت بازرگانی دریایی
 656. مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی
 657. مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی
 658. مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک
 659. مدیریت بحران
 660. مدیریت پروژه و ساخت
 661. مدیریت پلیس قضایی
 662. مدیریت تکنولوژی
 663. مدیریت تکنولوژی گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی
 664. مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی
 665. مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه
 666. مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری تکنولوژی
 667. مدیریت ثبت اسناد و املاک
 668. مدیریت جهانگردی
 669. مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی
 670. مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی
 671. مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
 672. مدیریت حفاظت اطلاعات انتظامی
 673. مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
 674. مدیریت خدمات اجتماعی
 675. مدیریت خطر پذیری لرزه ای
 676. مدیریت دادگستری
 677. مدیریت دفاعی
 678. مدیریت دفاعی پشتیبانی خدمات رزمی
 679. مدیریت دفاعی گرایش پدافند هوایی
 680. مدیریت دفاعی گرایش جنگال و سایبر
 681. مدیریت دفاعی گرایش دریایی
 682. مدیریت دفاعی گرایش زمینی
 683. مدیریت دفاعی گرایش هوایی
 684. مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
 685. مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه
 686. مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
 687. مدیریت راهبردی فرهنگ
 688. مدیریت ساخته ها
 689. مدیریت سازمانهای دولتی
 690. مدیریت سازمانهای دولتی -مالی واقتصادی
 691. مدیریت سازمانهای دولتی گرایش برنامه ریزی و نظارت
 692. مدیریت سازمانهای دولتی گرایش منابع انسانی و روابط کار
 693. مدیریت سیاستگذاری عمومی
 694. مدیریت شهری
 695. مدیریت صنعتی گرایش تحقیفق در عملیات
 696. مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
 697. مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه
 698. مدیریت صنعتی گرایش مدیریت تولید و عملیات
 699. مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تامین
 700. مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد
 701. مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری
 702. مدیریت صنعتی گرایش مدیزیت پروژه
 703. مدیریت عملیات راهور
 704. مدیریت فرهنگی
 705. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
 706. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک
 707. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
 708. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش هوشمندی کسب و کار
 709. مدیریت کسب و کار
 710. مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
 711. مدیریت کسب و کار گرایش انرژی
 712. مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
 713. مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
 714. مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
 715. مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تامین
 716. مدیریت کسب و کار گرایش فناوری
 717. مدیریت کسب و کار گرایش مالی
 718. مدیریت کشاورزی
 719. مدیریت مالی
 720. مدیریت مالی نفت و گاز
 721. مدیریت مخازن هیدروکربوری
 722. مدیریت منابع انسانی درصنایع نفت و گاز و پتروشیمی
 723. مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
 724. مدیریت موزه
 725. مدیریت نظارت و بازرسی
 726. مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
 727. مدیریت و سازماندهی نسخه های خطی
 728. مدیریت و کنترل بیابان
 729. مدیریت ورزشی
 730. مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
 731. مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی
 732. مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
 733. مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
 734. مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی
 735. مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
 736. مذاهب اسلامی
 737. مذاهب کلامی
 738. مردم شناسی
 739. مرمت اشیا فرهنگی وتاریخی
 740. مرمت و احیا ابنیه و بافت های تاریخی
 741. مرمت و احیا ابنیه و بافت های تاریخی گرایش مرمت وحفاظت میراث شهری
 742. مرمت و احیا ابنیه و بافت های تاریخی گرایش میراث معماری
 743. مشاوره
 744. مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی
 745. مشاوره گرایش مشاوره خانواده
 746. مشاوره گرایش مشاوره شغلی
 747. مشاوره گرایش مشاوره مدرسه
 748. مطالعات اسلامی
 749. مطالعات اسلامی به زبان خارجی
 750. مطالعات امریکای شمالی گرایش مطالعات فرهنگی
 751. مطالعات اوقات فراغت
 752. مطالعات اوقات فراغت گرایش برنامه ریزی فضایی
 753. مطالعات اوقات فراغت گرایش فرهنگ وتمدن
 754. مطالعات اوقات فراغت گرایش مدیریت
 755. مطالعات آرشیوی
 756. مطالعات جوانان
 757. مطالعات جهان - مطالعات کشورهای آلمانی زبان
 758. مطالعات جهان گرایش مطالعات آمریکای شمالی
 759. مطالعات جهان گرایش مطالعات آمریکای لاتین
 760. مطالعات جهان گرایش مطالعات جنوب آفریقا
 761. مطالعات جهان گرایش مطالعات روسیه
 762. مطالعات جهان گرایش مطالعات ژاپن
 763. مطالعات جهان گرایش مطالعات شبه قاره هند
 764. مطالعات جهان گرایش مطالعات عراق
 765. مطالعات جهان گرایش مطالعات فرانسه
 766. مطالعات جهان گرایش مطالعات فلسطین
 767. مطالعات جهان گرایش مطالعات مصر
 768. مطالعات رژیم صهیونیستی
 769. مطالعات زنان گرایش زن و خانواده
 770. مطالعات فرهنگی
 771. مطالعات فرهنگی و رسانه
 772. مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات خاورمیانه و شمال افریقا
 773. مطالعات موزه
 774. معارف اسلامی و حقوق گرایش حقوق خانواده
 775. معارف قرآن
 776. معرفت شناسی اسلامی
 777. معماری کشتی
 778. معماری کشتی گرایش سازه کشتی
 779. معماری کشتی گرایش هیدرومکانیک کشتی
 780. معماری و انرژی
 781. منطق
 782. منطق فهم دین
 783. موسیقی شناسی
 784. مهندس پلیمر گرایش فراورش
 785. مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت
 786. مهندسی الکترو اپتیک گرایش اپتو الکترونیک
 787. مهندسی الکترو اپتیک گرایش اپتیک
 788. مهندسی الکترو اپتیک گرایش لیزر
 789. مهندسی الکترواپتیک
 790. مهندسی امنیت فضای سایبری
 791. مهندسی انرژی های تجدید پذیر
 792. مهندسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
 793. مهندسی ایمنی در راه آهن
 794. مهندسی ایمنی راه و ترابری
 795. مهندسی بازرسی فنی
 796. مهندسی برق
 797. مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو و نانوالکترونیک
 798. مهندسی برق گرایش الکترو آکوستیک
 799. مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی
 800. مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی
 801. مهندسی برق گرایش جنگ الکترونیک
 802. مهندسی برق گرایش سامانه های برقی حمل و نقل
 803. مهندسی برق گرایش سیستم های هدایت و کنترل
 804. مهندسی برق گرایش سیستمهای الکترونیک دیجیتال
 805. مهندسی برق گرایش سیستمهای قدرت
 806. مهندسی برق گرایش شبکه های مخابراتی
 807. مهندسی برق گرایش کنترل
 808. مهندسی برق گرایش مخابرات امن و رمزنگاری
 809. مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم
 810. مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج
 811. مهندسی برق گرایش مخابرات نوری
 812. مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک
 813. مهندسی پدافند غیر عامل گرایش استتار، فریب، اختفا (آفا)
 814. مهندسی پدافند غیر عامل گرایش طراحی صنعتی
 815. مهندسی پزشکی
 816. مهندسی پزشکی گرایش اطلاعات پزشکی
 817. مهندسی پزشکی گرایش بافت
 818. مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
 819. مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال
 820. مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک
 821. مهندسی پزشکی گرایش توانبخشی
 822. مهندسی پزشکی گرایش ورزش
 823. مهندسی پلیمر گرایش بیومواد
 824. مهندسی پلیمر گرایش پلیمریزاسیون
 825. مهندسی پلیمر گرایش چاپ
 826. مهندسی پلیمر گرایش رنگ
 827. مهندسی پلیمر گرایش علوم پایه
 828. مهندسی پلیمر گرایش فراورش
 829. مهندسی پلیمر گرایش کامپوزیت
 830. مهندسی پلیمر گرایش نانو فناوری
 831. مهندسی ترافیک هوایی
 832. مهندسی خطوط راه آهن
 833. مهندسی خودرو
 834. مهندسی خودرو گرایش سازه و بدنه خودرو
 835. مهندسی خودرو گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
 836. مهندسی خودرو گرایش قوای محرکه خودرو
 837. مهندسی در سوانح طبیعی
 838. مهندسی راه آهن برقی
 839. مهندسی رباتیک
 840. مهندسی ساختمان های هوشمند
 841. مهندسی سیستم های محیط زیست
 842. مهندسی سیستم های میکرو و نانوالکترومکانیک
 843. مهندسی سیستمهای انرژی
 844. مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست
 845. مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی
 846. مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستم های انرژی
 847. مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی
 848. مهندسی شیمی - زیست پزشکی
 849. مهندسی شیمی - مهندسی انرژی
 850. مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال
 851. مهندسی شیمی گرایش پلیمر
 852. مهندسی شیمی گرایش ترموسینتیک و کاتالیست
 853. مهندسی شیمی گرایش داروسازی
 854. مهندسی شیمی گرایش صنایع پتروشیمی
 855. مهندسی شیمی گرایش صنایع شیمیایی معدنی
 856. مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
 857. مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند
 858. مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندها
 859. مهندسی شیمی گرایش فرایندهای جداسازی
 860. مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
 861. مهندسی شیمی گرایش محیط زیست
 862. مهندسی شیمی گرایش مدل سازی شبیه سازی و کنترل
 863. مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری
 864. مهندسی صدا
 865. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 866. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش بیولوژی و آناتومی
 867. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش حفاظت و اصلاح
 868. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش صنایع سلولزی
 869. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزی
 870. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش مدیریت صنایع چوب و فراورهای سلولزی
 871. مهندسی صنایع گرایش آینده پژوهی
 872. مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
 873. مهندسی صنایع گرایش سیستم های اطلاعاتی
 874. مهندسی صنایع گرایش سیستم های سلامت
 875. مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان
 876. مهندسی صنایع گرایش کیفیت و بهره وری
 877. مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین
 878. مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه
 879. مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی
 880. مهندسی صنایع گرایش مدیریت نوآوری و فناوری
 881. مهندسی طراحی محیط زیست
 882. مهندسی عمران
 883. مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
 884. مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
 885. مهندسی عمران گرایش زلزله
 886. مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک
 887. مهندسی عمران گرایش سازه
 888. مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
 889. مهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
 890. مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست
 891. مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
 892. مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب
 893. مهندسی فتونیک گرایش نانو فتونیک
 894. مهندسی فناوری اطلاعات
 895. مهندسی فناوری اطلاعات-سیستمهای چند رسانه ای
 896. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی
 897. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات(ICT)
 898. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سامانه های شبکه ای
 899. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای تکنولوژی اطلاعات (ITS)
 900. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
 901. مهندسی فناوری اطلاعات و امنیت
 902. مهندسی کامپیوتر
 903. مهندسی کامپیوتر گرایش بیوانفورماتیک
 904. مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن
 905. مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری
 906. مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
 907. مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
 908. مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
 909. مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی
 910. مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش تغذیه دام
 911. مهندسی کشاورزی -علوم دامی گرایش تغذیه نشخوار کنندگان
 912. مهندسی کنترل و علائم
 913. مهندسی ماشین های ریلی
 914. مهندسی متالورژی و مواد گرایش جوشکاری
 915. مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب
 916. مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی خاک
 917. مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا
 918. مهندسی محیط زیست گرایش سواحل
 919. مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب
 920. مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامد
 921. مهندسی معدن
 922. مهندسی معدن - اقتصاد و مدیریت معدنی
 923. مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی
 924. مهندسی معدن - معدن و محیط زیست
 925. مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی
 926. مهندسی معدن گرایش تونل وفضاهای زیرزمینی
 927. مهندسی معدن گرایش ژئومکانیک نفت
 928. مهندسی معدن گرایش فراوری مواد معدنی
 929. مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
 930. مهندسی معماری اسلامی
 931. مهندسی معماری گرایش آموزشی و فرهنگی
 932. مهندسی معماری گرایش پایداری
 933. مهندسی معماری گرایش مسکن
 934. مهندسی معماری گرایش معماری فضاهای درمانی و بهداشتی
 935. مهندسی معماری گرایش مهندسی فناوری
 936. مهندسی معماری منظر
 937. مهندسی مکانیزیسیون کشاورزی
 938. مهندسی مکانیزیسیون کشاورزی گرایش انرژی
 939. مهندسی مکانیزیسیون کشاورزی گرایش بازیافت و مدیریت پسماند
 940. مهندسی مکانیزیسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه ها
 941. مهندسی مکانیک
 942. مهندسی مکانیک بیوسیستم
 943. مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدید پذیر
 944. مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی و ساخت
 945. مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت
 946. مهندسی مکانیک گرایش احتراق
 947. مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
 948. مهندسی مکانیک گرایش تحلیل خرابی
 949. مهندسی مکانیک گرایش جوش
 950. مهندسی مکانیک گرایش دریا
 951. مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
 952. مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
 953. مهندسی مکانیک گرایش طراحی و ساخت خودرو
 954. مهندسی مکانیک گرایش مواد مرکب
 955. مهندسی مکانیک گرایش نگهداری و پایش تجهیزات
 956. مهندسی مواد گرایش استخراج فلزات
 957. مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت مواد
 958. مهندسی مواد گرایش ریخته گری
 959. مهندسی مواد گرایش سرامیک
 960. مهندسی مواد گرایش شکل دادن فلزات
 961. مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
 962. مهندسی نانو فناوری گرایش نانو الکترونیک
 963. مهندسی نساجی
 964. مهندسی نساجی گرایش الیاف
 965. مهندسی نساجی گرایش پوشاک
 966. مهندسی نساجی گرایش ساختارهای نانو لیفی
 967. مهندسی نساجی گرایش شیمی نساجی و رنگ
 968. مهندسی نساجی گرایش فناوری
 969. مهندسی نساجی گرایش مدیریت تولید
 970. مهندسی نساجی گرایش منسوجات صنعتی
 971. مهندسی نفت
 972. مهندسی نفت - تجهیزات نفت
 973. مهندسی نفت حفاری و بهره برداری
 974. مهندسی نفت گرایش اکتشاف
 975. مهندسی نفت گرایش بهره برداری
 976. مهندسی نفت گرایش حفاری
 977. مهندسی نفت گرایش مخازن
 978. مهندسی نقشه برداری
 979. مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزی
 980. مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
 981. مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات مکانی
 982. مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم های اداره زمین
 983. مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتری
 984. مهندسی نقشه برداری گرایش هیدروگرافی
 985. مهندسی و مدیریت ساختارها و تجهیزات
 986. مهندسی ورزش
 987. مهندسی هسته ای
 988. مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها
 989. مهندسی هسته ای گرایش گداخت هسته ای
 990. مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرتو پزشکی
 991. مهندسی هسته ای گرایش مهندسی چرخه سوخت
 992. مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور
 993. مهندسی هسته ای گرایش مهندسی فیزیک بهداشت
 994. مهندسی هوا فضا گرایش آیرودینامیک
 995. مهندسی هوا فضا گرایش جلوبرندگی
 996. مهندسی هوا فضا گرایش دینامیک پرواز و کنترل
 997. مهندسی هوا فضا گرایش سازه های هوایی
 998. مهندسی هوا فضا گرایش سوانح هوایی
 999. مهندسی هوا فضا گرایش صلاحیت های پروازی
 1000. مهندسی هوا فضا گرایش فناوری ماهواره
 1001. مهندسی هوا فضا گرایش مهندسی فضایی
 1002. میکرو بیولو ژی گرایش بیوسیتماتیک و بوم شناسی
 1003. میکرو بیولو ژی گرایش میکرو بیو لوژی محیطی
 1004. میکرو بیولو ژی گرایش میکرو بیولو ژی صنعتی
 1005. میکروبیولوژی گرایش زیست شناسی میکروب های بیماریزا
 1006. نانو زیست فناوری
 1007. نانو شیمی
 1008. نانو فناوری گرایش نانو مواد
 1009. نانو فیزیک
 1010. نقاشی
 1011. نقاشی ایرانی
 1012. نمایش عروسکی
 1013. نوازندگی موسیقی ایرانی
 1014. نهادها و سیاست های بین المللی درنفت و گاز
 1015. نهج البلاغه
 1016. نهج البلاغه- اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی
 1017. نهج البلاغه-اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی
 1018. نهج البلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی
 1019. واژه گزینی و اصطلاح شناسی
 1020. هندسی محیط زیست گرایش آلودگی خاک
 1021. هنر اسلامی گرایش شیشه
 1022. هنرهای رایانه ای گرایش تولید بازیهای رایانه ای
 1023. هنرهای رایانه ای گرایش طراحی شبیه ساز هوشمند
 1024. هنرهای رایانه ای گرایش هنرهای چند رسانه ای
 1025. هواشناسی
 1026. هوانوردی
 1027. هوانوردی گرایش پهپاد
 1028. هوانوردی گرایش خلبانی آزمایشگر
 1029. هوانوردی گرایش عملیات هوانوردی
 1030. هوانوردی گرایش قدرت هوایی