سایت دانشگاه آزاد اسلامی
https://iau.ir/fa

اصلی دانشگاه آزاد
http://www.iau.ac.ir

اطلاع رسانی مركز آزمون دانشگاه آزاد
http://www.azmoon.org

اداره كل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی
http://www.iausport.org


مركز فعالیتها و پژوهشهای قرآن و عترت دانشگاه آزاداسلامی
http://www.tasnimnet.net

منطقه یك دانشگاه آزاد اسلامی
http://www.iauro.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد آباده
http://www.iauabadeh.ac.ir
دانشگاه آزاد واحد آستارا
http://www.iau-astara.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد ابهر زنجان
http://www.iau-abhar.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد اراك
http://www.iau-arak.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد ارسنجان
http://www.iaua.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد استهبان
http://www.iauestahban.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد اقلید
http://www.iaueghlid.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد بافت كرمان
http://www.iau-baft.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد بجنورد
http://www.bojnourdiau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد بروجرد لرستان
http://www.broujerd.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد بناب
http://www.bonabiau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد بندرعباس
http://www.iauba.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد بوشهر
http://www.iaubushehr.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد تبریز
http://www.iaut.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد تربیت حیدریه
http://www.torhiau.org

دانشگاه آزاد واحد تهران - جنوب
http://www.azad.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد تهران - شمال
http://www.iaunt.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد تهران - علوم پزشكی
http://www.iautmu.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد تهران - علوم تحقیقات
http://www.ceers.org

دانشگاه آزاد واحد تهران - مركز
http://www.iauctb.org

دانشگاه آزاد واحد جهرم
http://www.iaujahrom.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد خمین
http://www.iaukhomein.ac.ir

 دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر اصفهان
http://www.cohandej-un.net

دانشگاه آزاد واحد خوراسگان
http://www.khuisf.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد خوی
http://www.iaukhoy.org

دانشگاه آزاد واحد رودهن
http://www.iaur.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد زاهدان
http://www.iauzah.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد زرند
http://www.iau-zarand.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد زنجان
http://www.azu.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد ساوه
http://www.iau-saveh.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد سبزوار
http://www.iaus.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد سپیدان
http://www.iausepidan.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد سنندج
http://www.iausanandaj.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد شاهرود
http://www.iau-shahrood.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد شبستر
http://www.iaushab.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد شهررضا اصفهان
http://www.iaush.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد شهر ری
http://www.iausr.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی
http://www.iaumajlesi.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد شیراز
http://www.iaushiraz.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد شیروان
http://www.iau-shirvan.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد علی آباد كتول
http://www.aliabadiau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد فسا
http://www.iaufasa.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد فلاورجان
http://www.falavarjan.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد
http://www.iauf.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد قزوین
http://www.qazviniau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد قم
http://www.azad-qom.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد قوچان
http://www.iauq.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد كازرون
http://www.iaukazeroon.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد كرج
http://www.kiau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد كرمان
http://www.iauk.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد گچساران
http://www.iaug.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد گرگان
http://www.gorganiau.org

دانشگاه آزاد واحد گرمسار
http://www.iau-garmsar.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد لارستان
http://www.iaularestan.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد مباركه اصفهان
http://www.mau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد مراغه
http://www.iau-maragheh.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد مرودشت
http://www.miau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد مشهد
http://www.mashdiau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد مهاباد
http://www.iau-mahabad.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد میانه
http://www.m-iau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد میبد یزد
http://www.maybod.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد نائین
http://www.naeiniau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
http://www.iaun.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد نیشابور
http://www.nashabur.ws

دانشگاه آزاد واحد ورامین
http://www.varaminuniversity.org

دانشگاه آزاد واحد همدان
http://www.iauh.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد یاسوج
http://www.iauyasooj.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد یزد
http://www.yazdiau.ac.ir

 

 • دانشگاه علوم پزشکی اراک

www.arakmu.ac.ir

3135760 -3134766 -0861

 • دانشگاه علوم پزشکی اردبيل

www.arums.ac.ir

3351020 -3351053 -0451

 • دانشگاه علوم پزشکی اروميه

www.ums061-42428717u.ac.ir

2226020 -2221841 -0441

 • دانشگاه علوم پزشکی تبريز

www.tbzmed.ac.ir

3346147-3346103 -3342761 -0411

 • دانشگاه علوم پزشکی شيراز

www.sums.ac.ir

2352559-233266 -2359317 -0711

 • دانشگاه علوم پزشکی ياسوج

www.yums.ac.ir

2227229 -2225689 -0741

 • دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان(بندر عباس)

www.hums.ac.ir

34276-34275 -31991 -0761

 • دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
 • www.mui.ac.ir

685141 -6685145 -0311

 • دانشگاه علوم پزشکی اهواز(جندی شاپور)

www.aums.ac.ir

3339092 -3335200 -061

 • دانشگاه علوم پزشکی ايران

www.iums.ac.ir

8052234 -8052235 -021

 • دانشگاه علوم پزشکی ايلام

https://www.medilam.ac.ir

333408-3334060-3334080 -0841

 • دانشگاه علوم پزشکی بابل

www.mubabol.ac.ir

2229015 -2290181 -0111

 • دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

www.bpms.com

2523121-2 -2523123 -0771

 • دانشگاه علوم پزشکی بيرجند

www.bums.ac.ir

4430075 -4430076 -0561

 • دانشگاه علوم پزشکی تهران

www.tums.ac.ir

6498170-6405666 -6419537 -021

 • دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

www.rums.ac.ir

8230090 -8220092 -0391

 • دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

www.zdmu.ac.ir

3228110 -230884 -0541

 • دانشگاه علوم پزشکی زنجان

www.zums.ac.ir

25010-24777 -39624 -0241

 • دانشگاه علوم پزشکی سمنان

www.sem-ums.ac.ir

3112379 -3112379 -0231

 • دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

https://www.skums.ac.ir

3330061-5 -3334588 -0381

 • دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی

www.sbmu.ac.ir

2401022-2402178-2400052 -021

 • دانشگاه علوم پزشکی قزوين

www.qums.ac.ir

3333400 -3331300 -0281

 • دانشگاه علوم پزشکی کاشان

www.kumsiran.com

556030 -556112 -0361

 • دانشگاه علوم پزشکی کردستان

www.muk.ac.ir

3287101 -3233600 -0871

 • دانشگاه علوم پزشکی کرمان

www.kmu.ac.ir

213025 -213514 -0341

 • دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

www.kums.ac.ir

54434 -58945 -0831

 • دانشگاه علوم پزشکی گرگان

 http://www.goums.ac.ir/

2224540 -2224551 -0171

 • دانشگاه علوم پزشکی گيلان

www.gums.ac.ir

3221282 -3227070 -0131

 • دانشگاه علوم پزشکی لرستان

www.lums.ac.ir

22149-22030 -22030 -0661

 • دانشگاه علوم پزشکی مازندران

https://www.mazums.ac.ir/

2262140 -2262370 -011252

 • دانشگاه علوم پزشکی مشهد

www.mums.ac.ir

8413007-8439273 -8413006 -0511

 • دانشگاه علوم پزشکی همدان

www.umsha.ac.ir

2520683-4 -2520773 -0811

 • دانشگاه علوم پزشکی یزد (شهيد صدوقي)

www.ssu.ac.ir

8245442 -8245446 -0351

 • دانشگاه علوم پزشکی جهرم

https://jums.ac.ir

4447760 -4449003 -0791

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

www.medsab.ac.ir

26700 -21523 -0571

 • دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

https://shmu.ac.ir/fa

3330610-1 -3334090 -0273

 • دانشگاه علوم پزشکی فسا

www.fums.ac.ir

227093 -2227091 -0711

 • دانشگاه علوم پزشکی قم

www.qsms.ac.ir

7700443 -36767 -0251

 • دانشگاه علوم پزشکی گناباد

https://www.gmu.ac.ir/index.html

7223513 -3815 -0535

 •  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل
  https://zbmu.ac.ir/fa   

32232023- 054-32225402-5

 • دانشگاه علوم پزشکی بقیهٔ‌الله
  https://www.bmsu.ac.ir
  021-87550000
 •  دانشگاه علوم پزشکی دزفول
  https://www.dums.ac.ir
  061-42428717

 • دانشگاه اراک
  http://www.araku.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

      اراک ـ خیابان شهید بهشتی ـ خیابان علوم ـ صندوق پستی: 879

 • دانشگاه ارومیه
  http://www.urmia.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

       ارومیه- خیابان شهيد دکتر بهشتی - ستاد مرکزی دانشگاه - صندوق پستی: 165-57153

 • دانشگاه اصفهان
  http://www.ui.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  اصفهان - میدان آزادی (دروازه شیراز) - خیابان دانشگاه – کدپستی: 73441-81746
 • دانشگاه الزهرا
  http://www.alzahra.ac.ir
  تهران – ميدان ونك – انتهاي خيابان ونك – دانشگاه الزهرا(س)
 • دانشگاه ایلام
  http://www.ilam.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  ایلام – خيابان پژوهش – صندوق پستي: 516-69315

 • دانشگاه بجنورد
  http://www.ub.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  بجنورد - كيلومتر 4 جاده اسفراين - صندوق پستي: 1339

 • دانشگاه بوعلی سینا(همدان)
  http://www.basu.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  همدان ـ خیابان شهید فهمیده ـ روبروی پارک مردم ـ کد پستی :4161-65174

 • دانشگاه بيرجند
  http://www.birjand.ac.ir
  بیرجند – كيلومتر 5 بروار دانشگاه پرديس شوكت آباد - صندوق پستی: 615/97175

 • دانشگاه بین‌المللی امام خمینی 
  http://www.ikiu.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  قزوين - بلوار دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) ـ کد پستی 16818-34149

 • دانشگاه پیام نور
  http://www.pnu.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  تهران – ابتداي جاده لشكرك – ابتداي خيابان نخل (نرسيده به چهارراه ميني سيتي)

 • دانشگاه تبریز
  http://www.tabrizu.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  تبریز- بلوار 29 بهمن – دانشگاه تبريز

 • دانشگاه تربيت مدرس
  http://www.modares.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  تهران ـ تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و شهید چمران ـ صندوق پستی 317-14115

 • دانشگاه تفرش
  http://www.taut.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  تفرش – ابتداي جاده تهران ـ کد پستی : 79611-39518

 • دانشگاه تهران
  http://www.ut.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  تهران – خيابان انقلاب – نبش خيابان 16 آذر – سازمان مركزی

 • دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی
  http://www.uast.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  تهران- خيابان انقلاب – بين خيابان حافظ و خيابان استاد نجات اللهي – شماره 751

 • دانشگاه خلیج فارس
  http://www.pgu.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  بوشهر - خیابان شهید ماهینی- کد پستی: 7516913798

 • دانشگاه دريانوردی و علوم دریایی چابهار
  http://www.cmu.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  چابهار – بلوار دانشگاه

 • دانشگاه رازی
  http://www.razi.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  کرمانشاه - طاق بستان- سازمان مركزي دانشگاه رازی

 • دانشگاه زابل
  http://www.uoz.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  زابل- میدان جهاد- خیابان شهید مفتح- صندوق پستی: 538-98615

 • دانشگاه زنجان
  http://www.znu.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  زنجان ـ بلوار دانشگاه ـ صندوق پستی 313

 • دانشگاه سمنان
  http://www.semnan.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  سمنان - میدان سعدی- بلوارمولوی – نبش خيابان سوم - سازمان مرکزی دانشگاه ـ صندوق پستی: 363-35196 – كدپستي: 45399-35196

 • دانشگاه سیستان و بلوچستان
  http://www.usb.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  زاهدان - خیابان دانشگاه

 • دانشگاه شاهد
  http://www.shahed.ac.ir
  iاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  تهران- ابتدای آزاد راه تهران – قم - روبروی حرم امام خمینی 

 • دانشگاه شهرکرد
  http://www.sku.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  شهر کرد ـ کیلومتر 2 جاده سامان ـ صندوق پستی 115 ـ کد پستی 34141/88186

 • دانشگاه شهید باهنرکرمان
  http://www.uk.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  کرمان – بزرگراه امام خميني – ميدان افضلي پور- كدپستي: 7616914111 - صندوق پستي: 76169133

 • دانشگاه شهید بهشتی
  http://www.sbu.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  تهران- بزرگراه شهيد چمران - خيابان يمن - بلوار رشيد‌الدين فضل‌ا... - ميدان اوين - بلوار دانشجو- صندوق پستي:4716-19395

 • دانشگاه شهید چمران اهواز
  http://www.scu.ac.ir
  اهواز – اتوبان گلستان – دانشگاه شهيد چمران - سازمان مرکزی دانشگاه – صندوق پستي:135 – كدپستي: 831351-61357

 • دانشگاه شیراز
 • http://www.shirazu.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
  بلوار جمهوري - ساختمان مرکزی - ـ کد پستی : 84471-71946- صندوق پستی: 1585/71345

 • دانشگاه صنعتی اصفهان
  http://www.iut.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  اصفهان - دروازه تهران- خیابان امام خمینی - فلکه دانشگاه- بلوار دانشگاه- کد پستی: 83111-84156

 • دانشگاه صنعتی امیركبیر
  http://www.aut.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  تهران - خيابان حافظ – روبروي خيابان سميه – دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران) – صندوق پستي: 4413-15875

 • دانشگاه صنعتی بابل
  http://www.Nit.ac.ir
  مازندران – بابل – خيابان شريعتي

 • دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  http://www.kntu.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  تهران ـ خیابان میردامادغربی (سازمان مرکزی) ـ پ322 ـ کد پستی :1969764499 ـ صندوق پستی :4416ـ15875

 • دانشگاه صنعتی سهند
  http://www.sut.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 
  شهر جدید سهند- پردیس دانشگاه سهند – صندوق پستي: 1996-51335

 • دانشگاه صنعتی شاهرود
  http://www.shahroodut.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  شاهرود- بلوار دانشگاه- صندوق پستی: 316 - کد پستی :36199955161

 • دانشگاه صنعتی شریف
  http://www.sharif.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  تهران - خیابان آزادی - نرسیده به میدان آزادی - صندوق پستی: 8639-11155

 • دانشگاه صنعتی شیراز
  http://www.sutech.ac.ir
  شیراز - بلوار مدرس - صندوق پستی 313-71555

 • دانشگاه علم و صنعت ایران
  http://www.iust.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  تهران ـ میدان رسالت ـ خیابان هنگام ـ خیابان دانشگاه علم وصنعت ایران – كدپستي: 16846 – صندوق پستي: 163-16765

 • دانشگاه علوم پایه دامغان
  http://www.dubs.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  دامغان- میدان دانشگاه

 • دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
  http://www.kmsu.ac.ir
  خرمشهر - جنب پايگاه نيروي دريايي - صندوق پستی 669

 • دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
  http://www.gau.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  گلستان - گرگان ـ خیابان شهید بهشتی ـ صندوق پستی: 386

 • دانشگاه فردوسی مشهد
  http://www.um.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  مشهد - میدان آزادی (پارک) – سازمان مركزي دانشگاه - کد پستی: 9177948974

 • دانشگاه قم
  http://www.qom.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  قم ـ بلوار امين – بلوار الغدير – دانشگاه قم – كدپستي: 371614611

 • دانشگاه کاشان
  http://www.kashanu.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  کاشان – كيلومتر 6 بلوار قطب راوندي - کد پستی 51167-87317

 • دانشگاه کردستان
  http://www.uok.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  سنندج – خيابان پاسداران - بلوار پاسداران ـ صندوق پستی : 416 – كدپستي: 15175-66177

 • دانشگاه كشاورزی و منابع طبيعي رامين اهواز – ملاثاني
  https://asnrukh.ac.ir/fa

 • دانشگاه گیلان
  http://www.guilan.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  رشت ـ خیابان ملت ـ جنب پارك قدس - سازمان مرکزی دانشگاه گیلان ـ صندوق پستی 1841

 • دانشگاه لرستان
  http://www.lu.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  خرم آباد – كيلومتر 5 جاده خرم آباد – تهران - صندوق پستی: 465

 • دانشگاه مازندران
  http://www.umz.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  بابلسر- خیابان پاسداران- سازمان مرکزی دانشکاه- کد پستی: 47415

 • دانشگاه محقق اردبیلی
  http://www.uma.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  اردبیل - انتهای خیابان دانشکاه - صندوق پستی: 179 ، کد پستی 11367-56199

 • دانشگاه ملاير
  http://www.malayeru.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  ملاير – كيلومتر 4 جاده اراك

 • دانشگاه ولی عصر رفسنجان
  http://www.vru.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  رفسنجان- ميدان پژوهش – صندوق پستي: 518

 • دانشگاه هرمزگان(بندر عباس)
  http://www.hormozgan.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  بندر عباس- كيلومتر 9 جاده قديم ميناب - صندوق پستی: 3995

 • دانشگاه هنر
  http://www.art.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  خیابان دکتر فاطمی - خیابان پروین اعتصامی – كوچه یکم- شماره 42- کدپستی: 1414671167 - صندوق پستی:6434-14155

 • دانشگاه هنر اسلامی تبریز
  http://www.tabriziau.ac.ir intl
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  تبریز ـ خیابان آزادی ـ مابین زیرگذر حکیم نظامی و طالقانی ـ دانشگاه هنر اسلامي تبريز – كدپستي 5164736931 - صندوق پستی 4567/51335

 • دانشگاه هنر اصفهان
  http://www.aui.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  اصفهان - خیابان حکیم نظامی - چهارراه خاقاني - صندوق پستی: 1744

 • دانشگاه یاسوج
  http://www.yu.ac.ir
  یاسوج ـ خيابان ارتش – سازمان مركزي دانشگاه ياسوج - کد پستی 75914

 • دانشگاه علامه طباطبائي
  http://www.atu.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  تهران ـ بزرگراه رسالت غربي – انتهاي اتوبان شهيد همت غرب – ميدان دهكده

 • دانشگاه يزد
  http://www.yazduni.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  یزد ـ صفاييه – بلوار دانشگاه - خيابان پژوهش

 • دانشگاه صنعتي جندي شاپور(دزفول)
  http://www.jsu.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  دزفول ـ مقابل پایگاه چهارم شکاری ـ صندوق پستی:334-64615 – كدپستي: 18674-64616

 • دانشكده علوم اقتصادی
  http://www.ses.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  تهران ـ خيابان حافظ شمالي - خيابان رودسر - ساختمان مركزي - طبقه 4

 • دانشكده فني و مهندسي بناب
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  بناب - انتهاي بزرگراه ولايت - جنب پليس راه بناب - تبريز - كدپستي: 1-55519311

 • دانشگاه امام صادق
  http://isu.ac.ir
  بزرگراه شهيد چمران - پل مديريت - دانشگاه امام صادق

 • دانشگاه صنعتي اروميه
  http://www.uut.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  اروميه – جاده بند – بعد از گلشهر 2 – صندوق پستي 419-57155

 • دانشگاه صنعتي همدان
  http://www.hut.ac.ir sanati
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  همدان – خيابان شهيد فهميده - خيابان مردم - پشت بيمارستان بوعلي
 • دانشگاه مراغه
  http://www.maragheh.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  مراغه – اتوبان اميركبير – شهرك گلشهر- کد پستی :83111-55181

 • دانشگاه تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان
  http://www.iasbs.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  زنجان ـ ابتدای جاده گاوا زنگ ـ صندوق پستی : 1159- 45195

 • دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي كرمان
  http://www.icst.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  ماهان - انتهاي جاده هفت باغ - پرديس دانش ماهان - صندوق پستي: 144-76315 و كدپستي: 33131-76311

 • دانشگاه گلستان
  http://www.gu.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  گرگان - خيابان شهيد بهشتي - صندوق پستي: 155- كدپستي:15739-49138

 • دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعی ساری
  http://www.sanru.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  ساری - خيابان شهيد مطهری - ميدان طبرستان - خيابان ساری كنار

 • دانشگاه صنعتي بيرجند
  http://www.birjandut.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  خراسان جنوبي - بيرجند - ميدان ابن حسام - بلوار صنعت و معدن
 • دانشگاه حضرت معصومه قم
  http://masoomeh.ac.ir
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  قم - بلوار شهيد خداكرم - روبروي حوزه نظام وظيفه - كوچه شماره 4

 • دانشگاه گنبد كاووس

     https://www.gonbad.ac.ir
     خيابان شهيد فلاحي (فرودگاه)- صندوق پستي 163