1. ادبیات داستانی
 2. ادیان و عرفان
 3. ادیان و مذاهب
 4. ارتباط تصویری
 5. ارتباط تصویری گرایش ارتباط تصویری
 6. ارتباط تصویری گرایش تصویرسازی
 7. اقتصاد اسلامی
 8. اقیانوس شناسی
 9. الهیات و معارف اسلامی
 10. الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 11. الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث
 12. الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه حنفی
 13. الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه شافعی
 14. الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
 15. الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و حکمت اسلامی
 16. الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی
 17. امور تربیتی و مشاوره
 18. امور تربیتی و مشاوره گرایش امور تربیتی
 19. امور تربیتی و مشاوره گرایش مشاوره
 20. امور شعب بانک
 21. امور گمرکی
 22. انتظامی
 23. انتقال
 24. ایمنی صنعتی
 25. آب و هواشناسی
 26. آبادانی روستا
 27. آماد
 28. آمار و کاربردها
 29. آموزش تربیت بدنی
 30. آموزش تربیت بدنی گرایش تربیت بدنی پیش دبستانی -دبستانی
 31. آموزش تربیت بدنی گرایش تربیت بدنی متوسطه
 32. آموزش زبان و ادبیات فارسی
 33. آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی
 34. آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانی
 35. آهنگ سازی
 36. بازیگری
 37. بازیگری - کارگردانی
 38. بیمه
 39. تاریخ گرایش آزاد
 40. تاریخ گرایش دبیری
 41. تاسیسات حرارتی و برودتی
 42. تربیت بدنی جانبازان و معلولین
 43. تربیت بدنی و علوم ورزشی
 44. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی
 45. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
 46. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی
 47. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی
 48. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش ورزش همگانی
 49. تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی
 50. تربیت دبیر زبان انگلیسی
 51. تربیت مربی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
 52. تربیت مربی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرایش سیاسی
 53. تربیت مربی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرایش عقیدتی
 54. تربیت معلم قرآن کریم
 55. ترویج و آموزش کشاورزی
 56. تکنولوژی هوانوردی (مراقبت پرواز)
 57. جغرافیا
 58. جغرافیا گرایش جغرافیا ی سیاسی - نظامی
 59. جغرافیا گرایش جغرافیای ناحیه ای
 60. جغرافیا گرایش کارتوگرافی
 61. جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 62. جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 63. جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
 64. جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای
 65. جغرافیای سیاسی ( آمایش و مدیریت سیاسی فضا )
 66. جغرافیای فرهنگی(برنامه ریزی فرهنگی)
 67. جغرافیای نظامی ( مطالعات دفاعی و امنیتی )
 68. چند رسانه ای
 69. حسابداری
 70. حسابداری امور مالی
 71. حسابداری گرابش حسابرسی
 72. حسابداری گرابش دولتی
 73. حسابداری گرایش حسابداری بانکی
 74. حسابداری گرایش حسابداری پروژه ها
 75. حسابداری گرایش حسابرسی
 76. حسابداری گرایش دولتی
 77. حسابداری گرایش مالیاتی
 78. حقوقی -کنسولی
 79. خبرنگاری
 80. خبرنگاری (باز نگری شده )
 81. خبرنگاری با گرایش خبرنگاری اجتماعی
 82. خبرنگاری با گرایش خبرنگاری اقتصادی
 83. خبرنگاری با گرایش خبرنگاری سیاسی
 84. خبرنگاری با گرایش خبرنگاری علوم استراتژیک
 85. خبرنگاری با گرایش خبرنگاری فرهنگی و هنری
 86. خبرنگاری با گرایش خبرنگاری ورزشی
 87. خلبانی هلیکوپتر
 88. دبیر فنی مکانیک -مکانیک اتو مکانیک
 89. دبیری الهیات و معارف اسلامی
 90. دبیری زبان و ادبیات عربی
 91. راهنمایی و مشاوره
 92. راهنمایی و مشاوره گرایش فعالیت های پرورشی
 93. راهنمایی و مشاوره گرایش مشاوره
 94. رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی
 95. رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش پرورش کودکان عادی
 96. رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش کودکان با نیازهای ویژه
 97. روابط سیاسی (روابط دیپلماتیک)
 98. روانشناسی
 99. روانشناسی - اصلاح و تربیت
 100. روانشناسی صنعتی و سازمانی
 101. روانشناسی گرایش بالینی
 102. روانشناسی گرایش عمومی
 103. روانشناسی گرایش کودکان استثنایی
 104. ریاضی گرایش دبیر ریاضی
 105. ریاضی گرایش کاربردی
 106. ریاضی گرایش محض
 107. زبان فرانسه
 108. زبان فرانسه گرایش ادبی
 109. زبان فرانسه گرایش مترجمی
 110. زبان و ادبیات انگلیسی
 111. زبان و ادبیات ترکی آذری
 112. زبان و ادبیات ژاپنی
 113. زبان و ادبیات عربی
 114. زبان و ادبیات فارسی
 115. زبان و ادبیات فارسی دانشجویان غیرایرانی مقیم خارج
 116. زبان و ادبیات کردی
 117. زراعت و اصلاح نباتات
 118. زمین شناسی
 119. زمین شناسی کاربردی
 120. زیست شناسی
 121. زیست شناسی سلولی و ملکولی
 122. زیست شناسی سلولی و ملکولی گرایش بیوشیمی
 123. زیست شناسی سلولی و ملکولی گرایش بیوفیزیک
 124. زیست شناسی سلولی و ملکولی گرایش ژنتیک
 125. زیست شناسی سلولی و ملکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی
 126. زیست شناسی سلولی و ملکولی گرایش میکروبیولوژی
 127. زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش زیست فناوری
 128. زیست شناسی گرایش دبیری
 129. زیست شناسی گرایش زیست شناسی دریا
 130. زیست شناسی گرایش علوم جانوری
 131. زیست شناسی گرایش علوم گیاهی
 132. زیست شناسی گرایش عمومی
 133. ژئومورفولوژی
 134. ساخت و تولید
 135. سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
 136. سوئیچ
 137. سینما گرایش تدوین
 138. سینما گرایش فیلمبرداری
 139. سینما گرایش فیلمنامه نویسی
 140. سینما گرایش کارگردانی
 141. شهرسازی
 142. شیمی
 143. شیمی - گرایش شیمی دارویی
 144. شیمی – گرایش محیط زیست
 145. شیمی گرایش آفت کش ها
 146. شیمی گرایش دبیری
 147. شیمی گرایش فناوری اطلاعات
 148. شیمی گرایش کاربردی
 149. شیمی گرایش محض
 150. صنایع نفت
 151. طراحی پارچه و لباس
 152. طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی بافت پارچه
 153. طراحی و مهندسی پتروشیمی
 154. طراحی ومهندسی پلیمر
 155. عکاسی
 156. علو م و صنایع چوب و کاغذ
 157. علوم اجتماعی
 158. علوم اجتماعی -مردم شناسی
 159. علوم اجتماعی ( توسعه محلی )
 160. علوم اجتماعی گرایش ارتباطات
 161. علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعی
 162. علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی
 163. علوم اجتماعی گرایش تعاون ورفاه اجتماعی
 164. علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی
 165. علوم اجتماعی گرایش دبیری علوم اجتماعی
 166. علوم اسب و اسبداری
 167. علوم اسلامی رشته علوم حدیث
 168. علوم اسلامی و اقتصاد
 169. علوم اسلامی و زبان و ادبیات فارسی
 170. علوم اقتصادی
 171. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بازرگانی
 172. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پول و بانکداری
 173. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد حمل و نقل
 174. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد صنعتی
 175. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد کشاورزی
 176. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری
 177. علوم انتظامی
 178. علوم انتظامی گرایش اداری و مالی
 179. علوم انتظامی گرایش ارتباطات انتظامی
 180. علوم انتظامی گرایش اطلاعات
 181. علوم انتظامی گرایش انتظامی
 182. علوم انتظامی گرایش خدمات پشتیبانی
 183. علوم انتظامی گرایش مهندسی
 184. علوم تربیتی تکنو لوژی اموزشی
 185. علوم تربیتی کرایش آموزش ابتدایی
 186. علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی
 187. علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی
 188. علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی
 189. علوم حدیث
 190. علوم قرآن مجید
 191. علوم قرآن و حدیث
 192. علوم قرآن و حدیث گرایش تاریخ اسلام
 193. علوم قرآن و حدیث گرایش علوم حدیث
 194. علوم قرآن و حدیث گرایش علوم رجال و تراجم
 195. علوم قرآن و حدیث گرایش علوم قرآن
 196. علوم قرآنی
 197. علوم قرآنی رشته تفسیر قرآن مجید
 198. علوم قرآنی رشته علوم قرآن مجید با 4 گرایش
 199. علوم مهندسی
 200. علوم مهندسی گرایش ریاضی مهندسی
 201. علوم مهندسی گرایش علوم مهندسی زیست محیطی
 202. علوم مهندسی گرایش علوم مهندسی محاسباتی
 203. علوم مهندسی گرایش فیزیک مهندسی
 204. علوم و مهندسی صنایع غذایی
 205. علوم ورزشی - علوم زیستی ورزش و علوم انسانی ورزش
 206. علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش
 207. علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش
 208. علوم ومهندسی خاک
 209. فرش
 210. فرماندهی وکنترل هوایی گرایش عملیات موشک هوایی
 211. فرماندهی وکنترل هوایی گرایش کنترل شکاری
 212. فرماندهی وکنترل هواییگرایش اطلاعات عملیات
 213. فقه و حقوق اسلامی
 214. فقه و حقوق امامی
 215. فقه و حقوق حنبلی
 216. فقه و حقوق حنفی
 217. فقه و حقوق زیدی
 218. فقه و حقوق مالکی
 219. فقه و حقوق مذاهب اسلامی
 220. فقه و مبانی حقوق اسلامی
 221. فقه و مبانی حقوقی اسلامی
 222. فقه و مذاهب اسلامی
 223. فلسفه
 224. فن هوانوردی
 225. فن هوانوردی گرایش خلبانی هواپیمای غیر نظامی
 226. فن هوانوردی گرایش خلبانی هواپیمای نظامی
 227. فن هوانوردی گرایش ناوبری
 228. فن هوانوردی گرایش هلیکوپتر
 229. فنون قرائت و تلاوت و کتابت قرآن مجید
 230. فیزیک کاربردی (شاخه ی هواشناسی)
 231. فیزیک گرایش اتمی
 232. فیزیک گرایش حالت جامد
 233. فیزیک گرایش دبیری فیزیک
 234. فیزیک گرایش نظری
 235. فیزیک گرایش هسته ای
 236. فیزیک گرایش هواشناسی
 237. کتابت و نگارگری گرایش خوشنویسی
 238. کتابت ونگارگری
 239. کتابت ونگارگری گرایش خیالی نگاری
 240. کتابت ونگارگری گرایش طراحی سنتی
 241. کتابت ونگارگری گرایش نگارگری
 242. کتابداری و اطلاع رسانی
 243. کلام فلسفه و ادیان رشته ادیان و مذاهب
 244. مترجمی خبر انگلیسی
 245. مترجمی زبان انگلیسی
 246. مترجمی زبان روسی
 247. مترجمی زبان عربی
 248. مجسمه سازی
 249. مخابرات
 250. مخابرات و الکترونیک دریایی
 251. مددکاری اجتماعی
 252. مدیریت بازاریابی
 253. مدیریت بازرگانی
 254. مدیریت جهانگردی
 255. مدیریت خاص
 256. مدیریت دولتی
 257. مدیریت شعب بانک
 258. مدیریت صنعتی
 259. مدیریت گمرکی
 260. مدیریت و کمیسر دریایی
 261. مدیریت هتلداری
 262. مربیگری ورزشی
 263. مربیگری ورزشی گرایش مربیگری فعالیت بدنی و تندرستی
 264. مربیگری ورزشی گرایش مربیگری ورزش
 265. مرتعداری
 266. مرمت واحیا بناهای تاریخی
 267. مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات
 268. معارف اسلامی (آموزش از راه دور)
 269. معارف اسلامی و اقتصاد
 270. معارف اسلامی و حقوق
 271. معارف اسلامی و روان شناسی
 272. معارف اسلامی و علوم تربیتی
 273. معارف اسلامی و علوم سیاسی
 274. معارف اسلامی و مدیریت
 275. معماری داخلی
 276. مکانیک -مهندسی مکانیک در حرارت وسیالات
 277. موزه داری
 278. موسیقی
 279. موسیقی نظامی
 280. مهندسی استخراج معدن
 281. مهندسی اکتشاف معدن
 282. مهندسی اکتشاف نفت
 283. مهندسی آب و خاک
 284. مهندسی برق شبکه‌های انتقال و توزیع
 285. مهندسی برق گرایش الکترونیک
 286. مهندسی برق گرایش قدرت
 287. مهندسی برق گرایش کنترل
 288. مهندسی برق گرایش مخابرات
 289. مهندسی برق گرایش مهندسی پزشکی بیوالکتریک
 290. مهندسی پرتو پزشکی
 291. مهندسی پزشکی
 292. مهندسی پزشکی بالینی
 293. مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
 294. مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال
 295. مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک
 296. مهندسی ترافیک هوایی
 297. مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما
 298. مهندسی تکنولوژی مخابرات
 299. مهندسی تولیدات گیاهی - گیاهان دارویی و معطر
 300. مهندسی جریه راه اهن
 301. مهندسی خط و سازه های ریلی
 302. مهندسی دریا -دریانوردی
 303. مهندسی دریا گرایش مهندسی کشتی
 304. مهندسی دریانوردی
 305. مهندسی رباتیک
 306. مهندسی ریخته گری
 307. مهندسی سیستم ها
 308. مهندسی شهرسازی
 309. مهندسی شیمی- گرایش مواد پر انرژی
 310. مهندسی شیمی- گرایش مهندسی آتش
 311. مهندسی شیمی-مهندسی آتش
 312. مهندسی شیمی گرایش پالایش، پتروشیمی و گاز
 313. مهندسی شیمی گرایش تولید و جمع آوری گاز
 314. مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
 315. مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
 316. مهندسی شیمی گرایش گاز
 317. مهندسی شیمی گرایش مدیریت
 318. مهندسی شیمی نساجی وعلوم الیاف
 319. مهندسی صنایع-تکنولوژی صنعتی
 320. مهندسی صنایع-تولید صنعتی
 321. مهندسی صنایع - برنامه ریزی و تحلیل سیستمها
 322. مهندسی صنایع پلیمر
 323. مهندسی صنایع شیمیایی معدنی
 324. مهندسی طراحی فرایندهای صنایع نفت
 325. مهندسی علوم کشاورزی
 326. مهندسی عمران- ساختمان‌های آبی
 327. مهندسی عمران-آب و فاضلاب
 328. مهندسی عمران-نقشه برداری
 329. مهندسی عمران – سد و شبکه
 330. مهندسی عمران تأسیسات آبی
 331. مهندسی عمران سد و شبکه
 332. مهندسی عمران گرایش آب
 333. مهندسی عمران گرایش خاک
 334. مهندسی عمران گرایش راه
 335. مهندسی عمران گرایش سازه
 336. مهندسی عملیات صنایع پتروشیمی
 337. مهندسی فناوری اطلاعات
 338. مهندسی کامپیوتر
 339. مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن
 340. مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار
 341. مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات
 342. مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
 343. مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
 344. مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی -تولیدات گلخانه ای
 345. مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی
 346. مهندسی کشاورزی - آب
 347. مهندسی کشاورزی - آب گرایش آبیاری زهکشی
 348. مهندسی کشاورزی - آب گرایش سازه های آبی
 349. مهندسی کشاورزی - آب گرایش منابع آب
 350. مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی
 351. مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش باغبانی
 352. مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش خاکشناسی
 353. مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات
 354. مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش علوم دامی
 355. مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش گیاهپزشکی
 356. مهندسی کشاورزی - ترویج و آموزش کشاورزی گرایش ماشینهای کشاورزی
 357. مهندسی کشاورزی - خاکشناسی
 358. مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات
 359. مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات گرایش اصلاح نباتات
 360. مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات گرایش زراعت
 361. مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی
 362. مهندسی کشاورزی - علوم دامی
 363. مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش دام
 364. مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش طیور
 365. مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش غیرنشخوار کنندگان
 366. مهندسی کشاورزی - علوم دامی گرایش نشخوار کنندگان
 367. مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی
 368. مهندسی کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی
 369. مهندسی کشاورزی - مکانیک ماشین های کشاورزی
 370. مهندسی کشاورزی - مهندسی فضای سبز
 371. مهندسی کشاورزی -اقتصاد کشاورزی
 372. مهندسی کشاورزی -زیست فناوری کشاورزی(بیوتکنولوژی کشاورزی)
 373. مهندسی کشاورزی -گیاهپزشکی
 374. مهندسی کشتی
 375. مهندسی کشتی-موتور
 376. مهندسی کشتی (موتور)
 377. مهندسی کشتی سازی
 378. مهندسی متالورژی و مواد
 379. مهندسی متالورژی و مواد گرایش سرامیک
 380. مهندسی متالورژی و مواد گرایش متالورژی استخراجی
 381. مهندسی متالورژی و مواد گرایش متالورژی صنعتی
 382. مهندسی مدیریت اجرایی
 383. مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها
 384. مهندسی معماری
 385. مهندسی مکانیک – نیروگاه
 386. مهندسی مکانیک در طراحی جامدات
 387. مهندسی مکانیک در ماشین آلات
 388. مهندسی مکانیک کشتی
 389. مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان شیلاتی
 390. مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان
 391. مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش صید و بهره برداری آبزیان
 392. مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش فراوری محصولات شیلاتی
 393. مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری
 394. مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری گرایش جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
 395. مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری گرایش جنگلداری
 396. مهندسی منابع طبیعی - جنگلداری گرایش جنگلداری مناطق خشک
 397. مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریگرایش جنگلداری شهری
 398. مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریگرایش جنگلداری عمومی (علوم جنگل)
 399. مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریگرایش مدیریت جنگلداری در پارکهای جنگلی
 400. مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریگرایش مدیریت جنگلهای غرب
 401. مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریگرایش مسایل اقتصادی-اجتماعی جنگل
 402. مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریگرایش مهندسی جنگل
 403. مهندسی منابع طبیعی - شیلات
 404. مهندسی منابع طبیعی - علو م و صنایع چوب و کاغذ گرایش بیولوژی وحفاظت چوب
 405. مهندسی منابع طبیعی - علو م و صنایع چوب و کاغذ گرایش خمیر وکاغذ
 406. مهندسی منابع طبیعی - علو م و صنایع چوب و کاغذ گرایش صنایع چوب
 407. مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست
 408. مهندسی منابع طبیعی - مدیریت مناطق خشک و بیابانی
 409. مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری
 410. مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذ
 411. مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذ گرایش حفاظت و اصلاح چوب
 412. مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذ گرایش صنایع خمیر وکاغذ
 413. مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذ گرایش صنایع فرآوردهای مرکب چوب
 414. مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذ گرایش صنایع مبلمان
 415. مهندسی منابع طبیعی - مهندسی چوب و کاغذ گرایش طراحی سازه های چوبی
 416. مهندسی مواد گرایش تولید آهن و فولاد
 417. مهندسی مواد گرایش ریخته گری
 418. مهندسی مواد گرایش شکل دادن فلزات
 419. مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
 420. مهندسی ناوبری
 421. مهندسی نساجی-مهندسی پوشاک
 422. مهندسی نساجی -تکنولوژی رنگ
 423. مهندسی نساجی گرایش مهندسی الیاف
 424. مهندسی نساجی گرایش مهندسی پوشاک
 425. مهندسی نساجی گرایش مهندسی شیمی نساجی
 426. مهندسی نساجی گرایش مهندسی فناوری نساجی
 427. مهندسی نساجی گرایش مهندسی منسوجات صنعتی
 428. مهندسی نفت
 429. مهندسی نفت گرایش اکتشاف نفت
 430. مهندسی نفت گرایش بهره برداری از منابع نفت
 431. مهندسی نفت گرایش حفاری و استخراج نفت
 432. مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری
 433. مهندسی ورزش
 434. مهندسی یبسته بندی (گرایش کشاورزی)
 435. ناوبری و فرماندهی کشتی
 436. ناوبری و فرماندهی کشتی گرایش ناوبری تجاری
 437. ناوبری و فرماندهی کشتی گرایش ناوبری نظامی
 438. نقاشی
 439. نقاشی گرایش نقاشی دیواری
 440. نقاشی گرایش نقاشی عمومی
 441. نمایش عروسکی
 442. نوازندگی ساز ایرانی
 443. هنر اسلامی
 444. هنر اسلامی گرایش چوب
 445. هنر اسلامی گرایش سفال
 446. هنر اسلامی گرایش شیشه
 447. هنر اسلامی گرایش فلز
 448. هنر اسلامی گرایش نگارگری
 449. هنرهای صناعی
 450. هنرهای صناعی گرایش آبگینه
 451. هنرهای صناعی گرایش خاتم و گره چینی
 452. هنرهای صناعی گرایش سفال
 453. هنرهای صناعی گرایش فلز
 454. هنرهای صناعی گرایش کاشی
 455. هنرهای صناعی گرایش منبت و معرق
 456. هنرهای صناعی گرایش نساجی سنتی
 1. ادبیات نمایشی
 2. ادیان و عرفان
 3. ادیان و مذاهب
 4. اطلاعات نظامی
 5. اطلاعات و امنیت عمومی
 6. اقتصاد
 7. اقتصاد کشاورزی
 8. اقیانوس شناسی
 9. الکترونیک و مخابرات دریایی
 10. ایران شناسی
 11. ایمنی صنعتی
 12. آبادانی روستاها
 13. آمار
 14. آمار و سنجش آموزشی
 15. آموزش ابتدایی
 16. آموزش ابتدایی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )
 17. آموزش ارتباط تصویری
 18. آموزش ارتباط تصویری ( خاص دانشگاه فرهنگیان )
 19. آموزش الهیات
 20. آموزش الهیات ( خاص دانشگاه فرهنگیان )
 21. آموزش تاریخ
 22. آموزش تاریخ ( خاص دانشگاه فرهنگیان )
 23. آموزش تربیت بدنی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )
 24. آموزش جغرافیا
 25. آموزش جغرافیا ( خاص دانشگاه فرهنگیان )
 26. آموزش ریاضی
 27. آموزش ریاضی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )
 28. آموزش زبان انگلیسی
 29. آموزش زبان انگلیسی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )
 30. آموزش زبان عربی
 31. آموزش زبان عربی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )
 32. آموزش زبان و ادبیات فارسی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )
 33. آموزش زیست شناسی
 34. آموزش زیست شناسی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )
 35. آموزش شیمی
 36. آموزش شیمی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )
 37. آموزش علوم اجتماعی
 38. آموزش علوم اجتماعی ( خاص دانشگاه فرهنگیان )
 39. آموزش فیزیک
 40. آموزش فیزیک ( خاص دانشگاه فرهنگیان )
 41. آموزش کودکان استثنایی
 42. آهنگسازی
 43. بازیگری
 44. باستان شناسی
 45. بانکداری اسلامی
 46. برنامه ریزی اجتماعی و تعاون
 47. بهداشت مواد غذایی
 48. بهداشت و بازرسی گوشت
 49. پاسداری از انقلاب اسلامی اطلاعاتی امنیتی
 50. پاسداری از انقلاب اسلامی اطلاعاتی امنیتی (خاص نظامی)
 51. پاسداری از انقلاب اسلامی پشتیبانی - سازندگی
 52. پاسداری از انقلاب اسلامی پشتیبانی - سازندگی (خاص نظامی)
 53. پاسداری از انقلاب اسلامی دفاعی
 54. پاسداری از انقلاب اسلامی دفاعی(خاص نظامی)
 55. پاسداری از انقلاب اسلامی فرهنگی اجتماعی
 56. پاسداری از انقلاب اسلامی فرهنگی اجتماعی (خاص نظامی)
 57. تاریخ
 58. تاریخ اسلام
 59. تاریخ اسلام(خاص دانشگاه مذاهب اسلامی)
 60. تاریخ ایران
 61. تاریخ تمدن
 62. تاریخ تمدن ملل اسلامی
 63. تاریخ جهان
 64. تبلیغ حج وزیارت
 65. تربیت مترجم زبان ایتالیایی
 66. تربیت مروج سیاسی
 67. ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
 68. تفسیر قرآن مجید
 69. تفنگداری دریایی
 70. تلویزیون و هنرهای دیجیتال
 71. تولید سیما
 72. جامعه شناسی
 73. جدول و سرفصل دروس عمومی
 74. جغرافیا
 75. چاپ
 76. حسابداری
 77. حقوق
 78. خلبانی بالگرد
 79. خلبانی پهپاد
 80. دروس اختیاری پیشنهادی دستگاههای اجرایی
 81. دریا نوردی (ناوبری)
 82. رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی
 83. روابط عمومی
 84. روانشناسی
 85. روزنامه نگاری
 86. ریاضیات و کاربردها
 87. زبان اسپانیایی
 88. زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی
 89. زبان چینی
 90. زبان روسی
 91. زبان شناسی
 92. زبان فرانسه گرایش ادبی
 93. زبان کره ای
 94. زبان و ادبیات اردو
 95. زبان و ادبیات ارمنی
 96. زبان و ادبیات اسپانیایی
 97. زبان و ادبیات انگلیسی
 98. زبان و ادبیات آلمانی
 99. زبان و ادبیات ترکی استامبولی
 100. زبان و ادبیات ترکی آذری
 101. زبان و ادبیات ژاپنی
 102. زبان و ادبیات سواحیلی
 103. زبان و ادبیات عربی
 104. زبان و ادبیات فارسی
 105. زبان و ادبیات فارسی ویژه دانشجویان خارجی
 106. زبان و ادبیات کردی
 107. زبان و ادبیات هوسایی
 108. زبان و فرهنگ روسی
 109. زبان و فرهنگ عربی
 110. زبان و فرهنگ فرانسه
 111. زبان و فرهنگ فرانسه(خاص جامعه المصطفی العالمیه)
 112. زمین شناسی
 113. زیست شناسی جانوری
 114. زیست شناسی دریا
 115. زیست شناسی سلولی و مولکولی
 116. زیست شناسی گیاهی
 117. زیست فناوری
 118. سرفصل دروس تربیت بدنی و آئین نامه اجرایی آن
 119. شیعه شناسی
 120. شیمی کاربردی
 121. شیمی محض
 122. صحنه آرائی
 123. صنایع دستی
 124. طراحی پارچه
 125. طراحی صحنه
 126. طراحی صنعتی
 127. طراحی لباس
 128. طراحی و ساخت طلا و جواهر
 129. عکاسی
 130. علم اطلاعات و دانش شناسی
 131. علوم اتظامی
 132. علوم ارتباطات اجتماعی
 133. علوم اسلامی-اقتصاد
 134. علوم اسلامی-اقتصاد (خاص دانشگاه علوم اسلامی رضوی)
 135. علوم اسلامی-فقه و مبانی حقوق
 136. علوم اسلامی-فقه و مبانی حقوق (خاص دانشگاه علوم اسلامی رضوی)
 137. علوم اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی
 138. علوم اسلامی-فلسفه و کلام اسلامی (خاص دانشگاه علوم اسلامی رضوی)
 139. علوم اسلامی - حقوق (خاص دانشگاه علوم اسلامی رضوی)
 140. علوم اسلامی - علوم قرآن و حدیث(خاص دانشگاه علوم اسلامی رضوی)
 141. علوم اسلامی و تاریخ اسلام
 142. علوم اسلامی و تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی
 143. علوم اسلامی و جامعه شناسی
 144. علوم اسلامی و روانشناسی عمومی
 145. علوم انتظامی
 146. علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
 147. علوم تربیتی
 148. علوم حدیث
 149. علوم دامی
 150. علوم دفاعی
 151. علوم دینی و معارف اسلامی
 152. علوم دینی و معارف اسلامی ( خاص مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب)
 153. علوم سیاسی
 154. علوم سیاسی ( دانشگاه علامه طباطبایی )
 155. علوم قرآن و حدیث
 156. علوم قضایی
 157. علوم قضایی ( خاص مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب)
 158. علوم کامپیوتر
 159. علوم مهندسی
 160. علوم و معارف دفاع مقدس
 161. علوم و معارف قرآن
 162. علوم و مهندسی آب
 163. علوم و مهندسی باغبانی
 164. علوم و مهندسی جنگل
 165. علوم و مهندسی شیلات
 166. علوم و مهندسی صنایع غذایی
 167. علوم و مهندسی محیط زیست
 168. علوم ورزشی
 169. علوم ومهندسی خاک
 170. فرهنگ و معارف اسلامی
 171. فقه اسلامی
 172. فقه اسلامی(خاص جامعه المصطفی (ص) العالمیه)
 173. فقه حنفی
 174. فقه شافعی
 175. فقه و اصول
 176. فقه و حقوق اسلامی
 177. فقه و حقوق اسلامی(خاص دانشگاه شهید مطهری)
 178. فقه و حقوق شافعی
 179. فقه و حقوق مذاهب اسلامی
 180. فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق امامی
 181. فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق حنبلی
 182. فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق حنفی
 183. فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق زیدی
 184. فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق شافعی
 185. فقه و حقوق مذاهب اسلامی گرایش فقه و حقوق مالکی
 186. فقه و معارف اسلامی
 187. فلسفه و حکمت اسلامی
 188. فلسفه و عرفان اسلامی
 189. فلسفه و کلام اسلامی
 190. فنی هوانوردی خلبانی
 191. فیزیک
 192. فیزیک مهندسی
 193. کارگردانی
 194. کارگردانی تلویزیون
 195. کلام
 196. کلام اسلامی
 197. کنترل هوایی
 198. گردشگری
 199. گیاه پزشکی
 200. گیاهپزشکی
 201. مبارزه با مواد مخدر
 202. مترجمی زبان آلمانی
 203. مدیریت اطلاعات و ارتباطات
 204. مدیریت امور بانکی
 205. مدیریت امور گمرکی
 206. مدیریت آماد
 207. مدیریت بیمه
 208. مدیریت بیمه اکو (به زبان انگلیسی)
 209. مدیریت دفاعی
 210. مدیریت فرهنگی و هنری
 211. مدیریت فرهنگی هنری
 212. مدیریت کسب و کارهای کوچک
 213. مدیریت مالی
 214. مدیریت و بازرگانی دریایی
 215. مدیریت وکمیسر دریایی
 216. مربیگری عقیدتی
 217. مردم شناسی
 218. مرمت آثارتاریخی
 219. مرمت بناهای تاریخی
 220. مشاوره
 221. مشاوره و راهنمایی
 222. مطالعات ارتباطی
 223. مطالعات خانواده
 224. معارف اسلامی
 225. معارف اسلامی گرایش تبلیغ و ارتباطات
 226. معارف اسلامی و ادیان
 227. معارف اسلامی و اقتصاد
 228. معارف اسلامی و تاریخ
 229. معارف اسلامی و جامعه شناسی
 230. معارف اسلامی و جغرافیای فرهنگی
 231. معارف اسلامی و حقوق
 232. معارف اسلامی و روانشناسی
 233. معارف اسلامی و زبان وادبیات عرب
 234. معارف اسلامی و علوم تربیتی
 235. معارف اسلامی و علوم سیاسی
 236. معارف اسلامی و علوم قرآنی
 237. معارف اسلامی و فلسفه
 238. معارف اسلامی و کلام
 239. معارف اسلامی و مدیریت
 240. معارف اسلامی و مطالعات اجتماعی
 241. معارف اسلامی و مطالعات زنان
 242. معارف اسلامی واخلاق
 243. معارف قرآن کریم
 244. موزه
 245. مهندسی اپتیک و لیزر
 246. مهندسی الکترونیک هواپیما
 247. مهندسی انرژی
 248. مهندسی ایمنی صنعتی
 249. مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
 250. مهندسی برق
 251. مهندسی بهره برداری راه آهن
 252. مهندسی پلیمر
 253. مهندسی ترافیک هوایی
 254. مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما
 255. مهندسی تعمیر ونگهداری هواپیما
 256. مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
 257. مهندسی حمل و نقل ریلی
 258. مهندسی خط و ابنیه راه آهن
 259. مهندسی دریا
 260. مهندسی دفاعی
 261. مهندسی ساخت و تولید
 262. مهندسی شیمی
 263. مهندسی صنایع
 264. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 265. مهندسی صنایع غذایی
 266. مهندسی صنایع مبلمان
 267. مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت
 268. مهندسی طبیعت
 269. مهندسی عمران
 270. مهندسی فرماندهی و کنترل
 271. مهندسی فرماندهی وکنترل هوایی
 272. مهندسی فضای سبز
 273. مهندسی کامپیوتر
 274. مهندسی کشتی
 275. مهندسی کشتی (موتور)
 276. مهندسی کنترل عملیات موشک
 277. مهندسی ماشین آلات دریایی
 278. مهندسی ماشین های ریلی
 279. مهندسی ماشین های صنایع غذایی
 280. مهندسی مخابرات و الکترونیک دریایی (تجاری)
 281. مهندسی مخابرات هواپیما
 282. مهندسی مدیریت پروژه
 283. مهندسی معدن
 284. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 285. مهندسی مکانیک
 286. مهندسی مکانیک بیوسیستم
 287. مهندسی منابع طبیعی - حفاظت و اصلاح چوب
 288. مهندسی مواد و متالورژی
 289. مهندسی ناوبری و فرماندهی کشتی
 290. مهندسی نساجی
 291. مهندسی نقشه برداری
 292. مهندسی نگهداری وتعمیر هواپیما (بالگرد)
 293. مهندسی نگهداری هلیکوپتر
 294. مهندسی هسته ای
 295. مهندسی هوا فضا
 296. مهندسی هوانوردی و مراقبت پرواز
 297. میکرو بیولوژی
 298. نقاشی ایرانی
 299. نمایش
 300. نوازندگی ساز جهانی
 301. نوازندگی موسیقی ایرانی
 302. نوازندگی موسیقی جهانی
 303. هتلداری
 304. هنرهای صناعی - کاشی
 305. هوانوردی
 1. االهیات و معارف اسلامی
 2. اپیدمیولوژی
 3. ادبیات عربی
 4. ادیان ابراهیمی
 5. ادیان غیر ابراهیمی - ادیان ایرانی
 6. اصول فقه اسلامی
 7. اقتصاد ریاضی
 8. اقتصاد کشاورزی
 9. اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
 10. اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
 11. اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی
 12. اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
 13. اقتصاد گرایش اقتصاد سلامت
 14. اقتصاد نفت و گاز
 15. اقتصاد نفت وگاز
 16. اقتصاد نفت وگاز گرایش بازارها ومالیه نفت وگاز
 17. اقتصاد نفت وگاز گرایش حقوق و قراردادهای نفت وگاز
 18. اگرو اکولوژی
 19. اگرو تکنولوژی
 20. اگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی
 21. اگرو تکنولوژی گرایش علوم علف های هرز
 22. اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکتولوژی بذر
 23. اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذر
 24. اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی
 25. الگوریتم و محاسبات
 26. الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان
 27. الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 28. الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
 29. اندیشه معاصر مسلمین
 30. انگل شناسی
 31. ایران شناسی
 32. ایمنی شناسی
 33. ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE
 34. آب و هواشناسی
 35. آسیب شناسی دامپزشکی
 36. آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
 37. آمار
 38. آموزش ریاضی
 39. آموزش زبان انگلیسی
 40. آموزش زبان آلمانی
 41. آموزش زبان روسی
 42. آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
 43. آموزش زبان فرانسه
 44. آموزش عالی
 45. آموزش عالی - اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی
 46. آموزش عالی - برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
 47. آموزش عالی - برنامه ریزی درسی در آموزش عالی
 48. آموزش عالی - فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی
 49. آموزش عالی - مدیریت آموزش عالی
 50. آموزش محیط زیست
 51. آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای
 52. آینده پژوهی
 53. باستان شناسی
 54. باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ
 55. باستان شناسی گرایش دوران اسلامی
 56. باستان شناسی گرایش دوران تاریخی
 57. بافت شناسی مقایسه ای
 58. باکتری شناسی
 59. برنامه ریزی آموزش از راه دور
 60. برنامه ریزی درسی
 61. بهداشت آبزیان
 62. بهداشت خوراک دام
 63. بهداشت مواد غذایی
 64. بهداشت و بیماریهای آبزیان
 65. بهداشت و بیماریهای پرندگان
 66. بیم سنجی
 67. بیماری شناسی گیاهی
 68. بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
 69. بیماریهای داخلی دامهای کوچک
 70. بیمه
 71. بیوانفورماتیک
 72. بیوتکنولوژی دامپزشکی
 73. بیوتکنولوژی کشاورزی
 74. بیوشیمی
 75. بیوفیزیک
 76. بیومکانیک ورزشی
 77. بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی
 78. پژوهش هنر
 79. پلاسمای پزشکی
 80. تاریخ
 81. تاریخ اسلام
 82. تاریخ انقلاب اسلامی
 83. تاریخ اهل بیت (ع)
 84. تاریخ تشیع
 85. تاریخ تشیع اثنی عشری
 86. تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر اسلامی
 87. تاریخ تمدن اسلامی
 88. تاریخ گرایش تاریخ اسلام
 89. تاریخ گرایش تاریخ ایران بعد از اسلام
 90. تاریخ گرایش تاریخ ایران قبل از اسلام
 91. تاریخ معاصرجهان اسلام
 92. تاریخ وفرهنگ تمدن ایران دوره اسلامی
 93. ترجمه
 94. ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
 95. ترویج و آموزش کشاورزی پایدار با گرایش : آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست
 96. ترویج و آموزش کشاورزی پایدار با گرایش : ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
 97. تصوف و عرفان اسلامی
 98. تفسیر تطبیقی
 99. تکنولوژی آموزشی
 100. توسعه کشاورزی
 101. تئاتر
 102. جامعه شناسی
 103. جامعه شناسی-گرایش توسعه اجتماعی-روستایی
 104. جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
 105. جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی
 106. جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگی
 107. جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعی
 108. جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
 109. جرم یابی
 110. جریانهای کلامی معاصر
 111. جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 112. جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 113. جغرافیای سیاسی
 114. جغرافیای نظامی
 115. جمعیت شناسی
 116. جنگ الکترونیک
 117. حسابداری
 118. حشره شناسی کشاورزی
 119. حقوق بین الملل عمومی
 120. حقوق تجارت بین الملل
 121. حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی
 122. حقوق جزا و جرم شناسی
 123. حقوق خصوصی
 124. حقوق عمومی
 125. حقوق نفت و گاز
 126. حکمت اشراق
 127. حکمت متعالیه
 128. حکمت هنرهای دینی
 129. خانواده و سلامت جنسی
 130. دانش اجتماعی مسلمین
 131. دکتری فقه و معارف اسلامی
 132. دوره های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی
 133. دین پژوهی
 134. رفاه اجتماعی
 135. رفتار حرکتی
 136. روابط بین الملل
 137. روان شناسی صنعتی و سازمانی
 138. روانشناسی
 139. روانشناسی بالینی
 140. روانشناسی تربیتی
 141. روانشناسی گرایش سلامت
 142. روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
 143. روانشناسی ورزشی
 144. ریاضی
 145. ریاضی گرایش آنالیز
 146. ریاضی گرایش جبر
 147. ریاضی گرایش کاربردی
 148. ریاضی گرایش هندسه - توپولوژی
 149. ریاضیات مالی
 150. ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی)
 151. زبان شناسی
 152. زبان و ادبیات انگلیسی
 153. زبان و ادبیات عربی
 154. زبان و ادبیات فارسی
 155. زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی
 156. زبان و ادبیات فرانسه
 157. زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی
 158. زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی
 159. زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات غنایی
 160. زبان وادبیات فارسی ویژه غیر فارسی زبانان
 161. زبان های باستانی ایران
 162. زمین شناسی -تکتونیک
 163. زمین شناسی -فسیل شناسی وچینه شناسی
 164. زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک
 165. زیست شناسی جانوری - سلولی و تکوینی
 166. زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی
 167. زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریا
 168. زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریایی
 169. زیست شناسی دریا گرایش گیاهان دریایی
 170. زیست شناسی سلولی و مولکولی
 171. زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی
 172. زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک
 173. زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی
 174. زیست شناسی گیاهی گرایش بوم شناسی
 175. زیست فناوری میکروبی
 176. ژنتیک مولکولی
 177. ژنتیک و به نژادی گیاهی
 178. ژئو مورفولوژی
 179. ژئوفیزیک
 180. ژئوفیزیک گرایش زمین گرمایی
 181. ژئوفیزیک گرایش ژئوالکتریک و الکترومغناطیس
 182. ژئوفیزیک گرایش ژئومغناطیس
 183. ژئوفیزیک گرایش گرانی سنجی
 184. سم شناسی
 185. سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
 186. سنجش و اندازه گیری
 187. سیاستگذاری علم وفناوری
 188. سیاستگذاری فرهنگی
 189. سیره پیامبر اعظم (ص)
 190. شیعه شناسی
 191. شیمی
 192. شیمی-شیمی پلیمر
 193. شیمی کاربردی
 194. شیمی گرایش شیمی آلی
 195. شیمی گرایش شیمی پلیمر
 196. شیمی گرایش شیمی تجزیه
 197. شیمی گرایش شیمی دارویی
 198. شیمی گرایش شیمی فیزیک
 199. شیمی گرایش شیمی معدنی
 200. طراحی شهری
 201. طراحی صنعتی
 202. عرفان اسلامی
 203. عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی(ره)
 204. عرفان وحکمت اسلامی
 205. علم اطلاعات و دانش شناسی
 206. علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات ودانش
 207. علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات و دانش
 208. علوم ارتباطات
 209. علوم اسلامی- حقوق بین الملل
 210. علوم اسلامی - حقوق
 211. علوم اسلامی - حقوق کیفری و جرم شناسی
 212. علوم اسلامی - فلسفه کلام اسلامی
 213. علوم اسلامی -علوم قرآنی و حدیث
 214. علوم اقتصادی
 215. علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد بخش عمومی
 216. علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد سنجی
 217. علوم اقتصادی با گرایش توسعه اقتصادی
 218. علوم اقتصادی باگرایش اقتصاد پولی
 219. علوم اقتصادی باگرایش اقتصاد مالی
 220. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی
 221. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد ایران
 222. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بیمه
 223. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل
 224. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد ریاضی
 225. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد شهری و منطقه ای
 226. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع
 227. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نهاد گرا
 228. علوم حدیث تطبیقی
 229. علوم دامی
 230. علوم دامی گرایش تغذیه دام
 231. علوم دامی گرایش تغذیه طیور
 232. علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور
 233. علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام و طیور
 234. علوم زمین گرایش آبهای زیر زمینی
 235. علوم زمین گرایش پترولوژی
 236. علوم زمین گرایش رسوب شناسی
 237. علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی
 238. علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی
 239. علوم زمین گرایش زمین شناسی مهندسی
 240. علوم زمین گرایش زمین شناسی نفت
 241. علوم سیاسی
 242. علوم سیاسی گرایش اندیشه های سیاسی
 243. علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی
 244. علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی
 245. علوم سیاسی گرایش مسائل ایران
 246. علوم شناختی-زبان شناسی
 247. علوم شناختی-علوم اعصاب شناختی
 248. علوم شناختی-علوم اعصاب شناختی گرایش رایانش وهوش مصنوعی
 249. علوم شناختی-علوم اعصاب شناختی گرایش مغزوشناخت
 250. علوم شناختی-مدل سازی شناختی
 251. علوم شناختی روانشناسی
 252. علوم شناختی روانشناسی گرایش روانشناسی شناختی
 253. علوم شناختی روانشناسی گرایش شناخت اجتماعی
 254. علوم قرآن و حدیث
 255. علوم کامپیوتر
 256. علوم کامپیوتر گرایش زبانهای رسمی و روش های صوری
 257. علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی
 258. علوم کامپیوتر گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی
 259. علوم کامپیوتر گرایش نظریه سیستم ها
 260. علوم کامپیوتر گرایش نظریه محاسبه
 261. علوم و فناوری نانو
 262. علوم و فناوری نانو گرایش نانو الکترونیک
 263. علوم و فناوری نانو گرایش نانو مواد
 264. علوم و معارف نهج البلاغه
 265. علوم و مهندسی آب
 266. علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی
 267. علوم و مهندسی آب-آثار وسازه های تاریخی آب
 268. علوم و مهندسی آب-رودخانه و اکوسیستم های آبی
 269. علوم و مهندسی آب-سازه های آبی
 270. علوم و مهندسی آب-مدیریت و برنامه ریزی منابع آب
 271. علوم و مهندسی آب-منابع آب
 272. علوم و مهندسی آب-هواشناسی کشاورزی
 273. علوم و مهندسی آب-هیدروانفورماتیک
 274. علوم و مهندسی آبخیز
 275. علوم و مهندسی آبخیز با گرایش حفاظت و آب و خاک
 276. علوم و مهندسی آبخیز با گرایش مدیریت حوزه های آبخیز
 277. علوم و مهندسی باغبانی
 278. علوم و مهندسی باغبانی با گرایش اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
 279. علوم و مهندسی باغبانی با گرایش فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
 280. علوم و مهندسی جنگل
 281. علوم و مهندسی جنگل با گرایش علوم زیستی جنگل
 282. علوم و مهندسی جنگل با گرایش مدیریت جنگل
 283. علوم و مهندسی جنگل گرایش عمران و بهره برداری جنگل
 284. علوم و مهندسی شیلات
 285. علوم و مهندسی شیلات فرآوری محصولات شیلاتی
 286. علوم و مهندسی شیلات گرایش بو م شناسی آبزیان
 287. علوم و مهندسی شیلات گرایش بیوتکنولوژی آبزیان
 288. علوم و مهندسی شیلات گرایش تغذیه آبزیان
 289. علوم و مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان
 290. علوم و مهندسی شیلات گرایش صید و بهره برداری آبزیان
 291. علوم و مهندسی صنایع غذایی
 292. علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی
 293. علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی
 294. علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی
 295. علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
 296. علوم و مهندسی محیط زیست
 297. علوم ومهندسی مرتع
 298. فارماکولوژی
 299. فرقه های تشیع
 300. فرهنگ و ارتباطات
 301. فرهنگ ورسانه
 302. فقه اسلامی
 303. فقه اقتصادی
 304. فقه اقتصادی گرایش بازار عوامل تولیدی
 305. فقه اقتصادی گرایش بازارهای مالی
 306. فقه اقتصادی گرایش بخش عمومی و نظام مالیاتی
 307. فقه اقتصادی گرایش پول و بانک
 308. فقه پزشکی
 309. فقه پزشکی گرایش فقه تحقیقات نوین پزشکی
 310. فقه پزشکی گرایش فقه درمان
 311. فقه پزشکی گرایش فقه معاینه
 312. فقه تربیتی
 313. فقه خانواده
 314. فقه سیاسی
 315. فقه سیاسی گرایش فقه جامعه شناسی سیاسی
 316. فقه سیاسی گرایش فقه روابط بین الملل
 317. فقه سیاسی گرایش فقه سیاسی تطبیقی
 318. فقه شافعی
 319. فقه عبادی
 320. فقه عبادی گرایش فقه حج
 321. فقه عبادی گرایش فقه طهارت و صلاه
 322. فقه عبادی گرایش فقه عبادات مالیه
 323. فقه عبادی گرایش فقه مسائل خلافیه
 324. فقه قضایی
 325. فقه قضایی گرایش آئین دادرسی
 326. فقه قضایی گرایش جزا و جرم شناسی
 327. فقه مقارن
 328. فقه و اصول
 329. فقه و حقوق جزا
 330. فقه و حقوق خصوصی
 331. فقه و مبانی حقوق اسلامی
 332. فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی
 333. فقه و معارف اسلامی
 334. فقه و معارف اسلامی گرایش تاریخ اسلام
 335. فقه و معارف اسلامی گرایش تفسیر و علوم قرآن
 336. فقه و معارف اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
 337. فقه و معارف اسلامی گرایش کلام اسلامی
 338. فقه ومبانی حقوق اسلامی گرایش فقه جزایی
 339. فلسفه -فلسفه دین
 340. فلسفه اخلاق
 341. فلسفه اخلاق تطبیقی
 342. فلسفه اسلامی
 343. فلسفه اقتصاد اسلامی
 344. فلسفه تحلیلی
 345. فلسفه تطبیقی
 346. فلسفه تعلیم و تربیت
 347. فلسفه حقوق
 348. فلسفه دین
 349. فلسفه ذهن
 350. فلسفه ذهن گرایش ذهن و دین
 351. فلسفه ذهن گرایش ذهن و زیست شناسی
 352. فلسفه ذهن گرایش ذهن و شناخت
 353. فلسفه ذهن گرایش ذهن و فیزیک
 354. فلسفه سیاسی اسلامی
 355. فلسفه علم
 356. فلسفه علم و فناوری
 357. فلسفه علم و فناوری فلسفه علم
 358. فلسفه علم و فناوری گرایش اخلاق
 359. فلسفه علم و فناوری گرایش ریاضی
 360. فلسفه علم و فناوری گرایش زیست شناسی
 361. فلسفه علم و فناوری گرایش علوم اجتماعی
 362. فلسفه علم و فناوری گرایش فناوری
 363. فلسفه علم و فناوری گرایش فیزیک
 364. فلسفه علوم اجتماعی
 365. فلسفه فیزیک
 366. فلسفه گرایش فلسفه عصر جدید
 367. فلسفه گرایش فلسفه معاصر
 368. فلسفه گرایش فلسفه یونان و قرون وسطی
 369. فلسفه و کلام اسلامی
 370. فلسفه هنر
 371. فناوری معماری
 372. فناوری های تولید مثل در دامپزشکی
 373. فیتو شیمی
 374. فیزیک دریا
 375. فیزیک دریا گرایش اقیانوس شناسی فیزیک توصیفی
 376. فیزیک دریا گرایش دینامیک
 377. فیزیک دریا گرایش ساحلی
 378. فیزیک دریا گرایش هواشناسی دریا
 379. فیزیک گرایش اپتیک و لیزر
 380. فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانها
 381. فیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیده
 382. فیزیک گرایش فیزیک پلاسما
 383. فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال
 384. فیزیک گرایش فیزیک هسته ای
 385. فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی
 386. فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک
 387. فیزیولوژی دامپزشکی
 388. قرآن و علوم
 389. قرآن و علوم گرایش اقتصاد
 390. قرآن و علوم گرایش بهداشت و سلامت
 391. قرآن و علوم گرایش تاریخ
 392. قرآن و علوم گرایش حقوق
 393. قرآن و علوم گرایش روانشناسی
 394. قرآن و علوم گرایش علوم اجتماعی
 395. قرآن و علوم گرایش علوم تربیتی
 396. قرآن و علوم گرایش علوم سیاسی
 397. قرآن و علوم گرایش مدیریت
 398. قرآن و علوم گرایش نجوم
 399. قرآن ومستشرقان
 400. قرآن ومستشرقان گرایش علوم قرآن
 401. قرآن ومستشرقان گرایش مبانی و اصول قرآنی شیعه
 402. قرآن ومستشرقان گرایش معارف قرآن
 403. کار آفرینی
 404. کارآفرینی
 405. کشاورزی هسته ای
 406. کشاورزی هسته ای گرایش اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی
 407. کشاورزی هسته ای گرایش بیماریهای گیاهی
 408. کشاورزی هسته ای گرایش جنگل
 409. کشاورزی هسته ای گرایش حشره شناسی
 410. کشاورزی هسته ای گرایش خاکشناسی
 411. کشاورزی هسته ای گرایش شیلات
 412. کشاورزی هسته ای گرایش علوم دامی
 413. کشاورزی هسته ای گرایش مهندسی آب
 414. کلام
 415. کلام اسلامی
 416. کلام امامیه
 417. کلام شیعه گرایش امامت
 418. کلام گرایش ادیان غیر ابراهیمی
 419. کلام گرایش فلسفه دین و مسائل جدید کلامی
 420. کلام گرایش کلام اسلامی
 421. کلام گرایش کلام تطبیقی
 422. کلام گرایش یهود و مسیحیت
 423. کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
 424. گردشگری
 425. مالی
 426. مالی گرایش بانکداری
 427. مالی گرایش بیمه
 428. مالی گرایش حقوق مالی
 429. مالی گرایش مالی بین الملل
 430. مالی گرایش مهندسی مالی
 431. مددکاری اجتماعی
 432. مدرسی معارف اسلامی
 433. مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی
 434. مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی
 435. مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی
 436. مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی
 437. مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام
 438. مدیریت اطلاعات
 439. مدیریت ایمنی ترافیک
 440. مدیریت آموزشی
 441. مدیریت بازرگانی
 442. مدیریت بازرگانی - رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
 443. مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
 444. مدیریت بازرگانی - مدیریت سیاستگذاری بازرگانی
 445. مدیریت پروژه وساخت
 446. مدیریت پیشگیری از جرم
 447. مدیریت تکنولوژی
 448. مدیریت تکنولوژی - مدیریت انتقال تکنولوژی
 449. مدیریت تکنولوژی - مدیریت تحقیق و توسعه
 450. مدیریت تکنولوژی - مدیریت نو آوری
 451. مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
 452. مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
 453. مدیریت دولتی
 454. مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی
 455. مدیریت دولتی - رفتار سازمانی
 456. مدیریت دولتی - مدیریت تطبیقی و توسعه
 457. مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی
 458. مدیریت راهبردی
 459. مدیریت راهبردی فرهنگ
 460. مدیریت راهبردی فضای سایبر-امنیت سایبری ومدیریت سایبری ودفاع سایبری
 461. مدیریت رسانه
 462. مدیریت صنعتی
 463. مدیریت صنعتی گرایش استراتژی صنعتی
 464. مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات
 465. مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
 466. مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم ها
 467. مدیریت فناوری اطلاعات
 468. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار هوشمند
 469. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات
 470. مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
 471. مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک
 472. مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی
 473. مدیریت و کنترل بیابان
 474. مذاهب
 475. مذاهب اسلامی - تقریب
 476. مذاهب کلامی
 477. مردم شناسی
 478. مرمت
 479. مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی
 480. مرمت گرایش مرمت و احیا بناها و بافت های تاریخی
 481. مشاوره
 482. مطالعات اسلامی ایرانی پیشرفت
 483. مطالعات آمریکای شمالی
 484. مطالعات ترجمه عربی
 485. مطالعات تطبیقی ادیان گرایش الهیات مسیحی
 486. مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی
 487. مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیا
 488. مطالعات جهان گرایش مطالعات روسیه
 489. مطالعات جهان گرایش مطالعات فرانسه
 490. مطالعات جهان گرایش مطالعات هند
 491. مطالعات رسانه- رادیو و تلویزیون
 492. مطالعات زنان و خانواده
 493. مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی
 494. مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی
 495. مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش آینده پژوهی انقلاب اسلامی
 496. مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش بازتاب انقلاب اسلامی در جهان اسلام
 497. مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی ایران
 498. مطالعات منطقه ای
 499. معماری
 500. معماری منظر
 501. منطق با رویکرد فلسفی
 502. مهندسی انرژی های تجدید پذیر
 503. مهندسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
 504. مهندسی برق گرایش الکترونیک
 505. مهندسی برق گرایش قدرت
 506. مهندسی برق گرایش کنترل
 507. مهندسی برق گرایش مخابرات
 508. مهندسی خودرو
 509. مهندسی خودرو گرایش سازه و بدنه خودرو
 510. مهندسی خودرو گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
 511. مهندسی خودرو گرایش قوای محرکه خودرو
 512. مهندسی دریا
 513. مهندسی راه آهن
 514. مهندسی راه آهن گرایش خط و سازه های ریلی
 515. مهندسی سوانح
 516. مهندسی سیستم های انرژی (سامانه های انرژِی)
 517. مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست
 518. مهندسی سیستم های انرژی گرایش فناوری های انرژی
 519. مهندسی سیستم های انرژی گرایش مدلسازی انرژی
 520. مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترو مکانیک
 521. مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی
 522. مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی با گرایش صنایع سلولزی
 523. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 524. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش بیولوژی و آناتومی
 525. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش حفاظت و اصلاح
 526. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزی
 527. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش مدیریت صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 528. مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
 529. مهندسی صنایع گرایش سیستم های اطلاعاتی
 530. مهندسی صنایع گرایش سیستم های سلامت
 531. مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان
 532. مهندسی صنایع گرایش کیفیت و بهره وری
 533. مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین
 534. مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه
 535. مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی
 536. مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی
 537. مهندسی طراحی محیط زیست
 538. مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
 539. مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
 540. مهندسی عمران گرایش زلزله
 541. مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک
 542. مهندسی عمران گرایش سازه
 543. مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
 544. مهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
 545. مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست
 546. مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
 547. مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب
 548. مهندسی فناوری اطلاعات
 549. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات
 550. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک
 551. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های چند رسانه ای
 552. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری
 553. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 554. مهندسی کامپیوتر
 555. مهندسی کنترل وعلائم راه آهن
 556. مهندسی متالورژی و مواد گرایش جوشکاری و اتصال مواد
 557. مهندسی متالورژی و مواد گرایش خواص فیزیکی و مکانیک مواد
 558. مهندسی متالورژی و مواد گرایش خوردگی و مهندسی سطح
 559. مهندسی متالورژی و مواد گرایش سرامیک
 560. مهندسی متالورژی و مواد گرایش شکل دادن فلزات و مواد
 561. مهندسی متالورژی و مواد گرایش فرایندهای استخراج
 562. مهندسی متالورژی و مواد گرایش متالورژی پودر
 563. مهندسی متالورژی و مواد گرایش مواد پیشرفته
 564. مهندسی متالوژی و مواد
 565. مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب
 566. مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا
 567. مهندسی محیط زیست گرایش سواحل
 568. مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب
 569. مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامد
 570. مهندسی معدن - استخراج مواد معدنی
 571. مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی
 572. مهندسی معدن - فراوری مواد معدنی
 573. مهندسی معدن - مکانیک سنگ
 574. مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی
 575. مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی
 576. مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
 577. مهندسی مکاترونیک
 578. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 579. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی
 580. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش بازیافت و مدیریت پسماند
 581. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه ها
 582. مهندسی مکانیک بیوسیستم
 583. مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدیدپذیر
 584. مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشینهای کشاورزی
 585. مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت
 586. مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
 587. مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
 588. مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
 589. مهندسی نفت
 590. مهندسی نفت گرایش اکتشاف نفت
 591. مهندسی نفت گرایش بهره برداری
 592. مهندسی نفت گرایش حفاری
 593. مهندسی نفت گرایش مخازن
 594. مهندسی نقشه برداری
 595. مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزی
 596. مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
 597. مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات مکانی
 598. مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتری
 599. مهندسی هسته ای
 600. مهندسی هسته ای گرایش مهندسی انرژی هسته ای
 601. مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرتو پزشکی
 602. مهندسی هوا فضا گرایش آیرودینامیک
 603. مهندسی هوا فضا گرایش جلوبرندگی
 604. مهندسی هوا فضا گرایش دینامیک پرواز و کنترل
 605. مهندسی هوا فضا گرایش سازههای هوایی
 606. مهندسی هوا فضا گرایش فناوری ماهواره
 607. مهندسی هوا فضا گرایش مهندسی فضایی
 608. میکروبیو لوژی
 609. نانو شیمی
 610. نانو شیمی گرایش نانو پلیمر
 611. نانو شیمی گرایش نانو سوپرا مولکول
 612. نانو شیمی گرایش نانو شیمی نظری
 613. نانو شیمی گرایش نانو مواد معدنی
 614. نانو فیزیک
 615. نانو فیزیک گرایش نانو ساختارها
 616. نانو فیزیک گرایش نانو فوتونیک
 617. وهابیت شناسی
 618. ویروس شناسی
 619. هنرهای اسلامی
 620. هنرهای تجسمی
 621. هواشناسی
 622. اصلاح نباتات
 623. اصلاح نژاد دام
 624. اقتصاد کشاورزی
 625. اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی
 626. اقتصاد کشاورزی گرایش مدیریت مزرعه
 627. الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث
 628. الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه وکلام اسلامی
 629. انگل شناسی
 630. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)
 631. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی کشاورزی
 632. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی ماهواره ای
 633. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب هوا شناسی دیرینه
 634. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب هوا شناسی شهری
 635. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب هواشناسی سینوپتیک
 636. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هوایی
 637. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش مخاطرات آب و هوایی
 638. آبیاری و زهکشی
 639. آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
 640. آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امداد گر ورزشی
 641. آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش تربیت بدنی ویژه
 642. آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
 643. آمار حیاتی
 644. آموزش زبان انگلیسی
 645. آموزش زبان فرانسه
 646. آموزش کشاورزی
 647. آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی
 648. برنامه ریزی آموزش از راه دور
 649. بوم شناسی آبزیان
 650. بوم شناسی زراعی (اگرو اکولوژی)
 651. بوم شناسی گیاهی (اکولوژی گیاهی)
 652. بیابان زدایی
 653. بیماری شناسی گیاهی
 654. بیماری شناسی گیاهی گرایش پروکاریوتهای بیماری زای گیاهی
 655. بیماری شناسی گیاهی گرایش قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی
 656. بیماری شناسی گیاهی گرایش کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی
 657. بیماری شناسی گیاهی گرایش نماتولوژی گیاهی
 658. بیماری شناسی گیاهی گرایش ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهی
 659. بیوانفورماتیک
 660. بیوتکنولوژی دامپزشکی
 661. بیوتکنولوژی کشاورزی - گیاهی
 662. بیوشیمی
 663. بیوفیزیک
 664. بیولوژی و آناتومی چوب
 665. تربیت بدنی و علوم ورزشی
 666. تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
 667. تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش فیزیولوژی ورزشی
 668. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی
 669. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
 670. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
 671. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی
 672. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
 673. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی
 674. ترویج کشاورزی
 675. ترویج و آموزش کشاورزی
 676. ترویج و آموزش کشاورزی گرایش آموزش کشاورزی
 677. ترویج و آموزش کشاورزی گرایش ترویج کشاورزی
 678. تغذیه دام
 679. تکثیر و پرورش آبزیان
 680. توسعه کشاورزی
 681. جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 682. جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 683. جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی
 684. جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی
 685. جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی
 686. جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش نظام سیاستگذاری در برنامه ریزی روستایی
 687. جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
 688. جغرافیای سیاسی
 689. جغرافیای سیاسی گرایش جنوب غرب آسیا
 690. جغرافیای سیاسی گرایش سازمان سیاسی فضا
 691. جغرافیای طبیعی و انسانی
 692. جنگلداری
 693. حرفه ای مدیریت گرایش تصمیم گیری و سیاستگذاری
 694. حسابداری
 695. حشره شناسی کشاورزی
 696. حفاظت و اصلاح چوب
 697. حقوق کیفری و جرم شناسی
 698. حوزوی
 699. خاکشناسی (علوم خاک)
 700. خاکشناسی(علوم خاک) گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
 701. خاکشناسی(علوم خاک) گرایش پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
 702. خاکشناسی(علوم خاک) گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
 703. خاکشناسی(علوم خاک) گرایش فیزیک و حفاظت خاک
 704. دامپروری
 705. رشته های پزشکی و مرتبط با آن
 706. رفتار حرکتی
 707. رفتار حرکتی گرایش آموزش تربیت بدنی
 708. رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی
 709. رفتار حرکتی گرایش کنترل حرکتی
 710. رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی
 711. روانشناسی ورزشی
 712. زبان و ادبیات انگلیسی
 713. زبان و ادبیات عرب
 714. زبان وادبیات فارسی
 715. زبانشناسی همگانی
 716. زراعت
 717. زمین شناسی -آب شناسی
 718. زمین شناسی -پترولوژی
 719. زمین شناسی -زمین شناسی اقتصادی
 720. زمین شناسی -زمین شناسی مهندسی
 721. زمین شناسی -زمین شناسی نفت
 722. زمین شناسی -سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
 723. زمین شناسی زیست محیطی
 724. زمین شناسی نفت
 725. زیست شناسی - سلولی و تکوینی گیاهی
 726. زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی
 727. زیست شناسی گرایش ژنتیک مولکولی
 728. زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی
 729. زیست شناسی گرایش سیستماتیک گیاهی
 730. ژئوفیزیک گرایش الکترومغناطیس
 731. ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی
 732. ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
 733. ژئومورفولوژی
 734. ژئومورفولوژی گرایش مخاطرات ژئومورفولوژیک
 735. ژئومورفولوژی گرایش مدیریت محیطی
 736. ژئومورفولوژی گرایش نظری
 737. سازه های آبی
 738. سنجش از راه دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
 739. سنجش از راه دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی گرایش سامانه اطلاعات جغرافیایی
 740. سنجش از راه دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی گرایش سنجش از دور
 741. شیلات
 742. شیلات گرایش تکثیر و پرورش
 743. شیلات گرایش تولید و بهره برداری
 744. شیلات گرایش عمل آوری فرآورده های شیلاتی
 745. صنایع خمیر و کاغذ
 746. طراحی و مهندسی چوب
 747. علم اطلاعات ودانش شناسی-بازیابی اطلاعات ودانش
 748. علوم اقتصادی با گرایش مالی
 749. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی
 750. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی
 751. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد توسعه اقتصادی
 752. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی
 753. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد کشاورزی
 754. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری
 755. علوم اقتصادی گرایش سیر اندیشه اقتصادی
 756. علوم اقتصادی گرایش نظام های اقتصادی
 757. علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی محصولات باغبانی
 758. علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
 759. علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
 760. علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزیها
 761. علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی
 762. علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری
 763. علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی
 764. علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
 765. علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
 766. علوم باغبانی گرایش میوه کاری
 767. علوم جانوری - بیوسیستماتیک جانوری
 768. علوم جانوری گرایش تکوینی
 769. علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
 770. علوم جنگل
 771. علوم جنگل گرایش جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
 772. علوم جنگل گرایش جنگلداری
 773. علوم جنگل گرایش مسائل اقتصادی-اجتماعی جنگل
 774. علوم جنگل گرایش مهندسی جنگل
 775. علوم طیور
 776. علوم علفهای هرز
 777. علوم مرتع
 778. علوم و تکنولوژی بذر
 779. علوم و صنایع چوب
 780. علوم و صنایع غذایی
 781. علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
 782. علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی
 783. علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
 784. علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
 785. علوم و مهندسی آبخیزداری
 786. علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش آب
 787. علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش زمین
 788. فارماکولوژی دامپزشکی
 789. فرآورده های چند سازه چوب
 790. فرهنگ وزبانهای باستانی ایران
 791. فلسفه
 792. فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی
 793. فلسفه هنر
 794. فوتونیک
 795. فوتونیک گرایش اپتیک و مهندسی اپتیک
 796. فوتونیک گرایش بیو فوتونیک
 797. فوتونیک گرایش فناوری و کاربرد لیزر
 798. فوتونیک گرایش مخابرات نوری
 799. فوتونیک گرایش مواد فوتونیکی
 800. فوتونیک گرایش مهندسی پلاسما
 801. فیزیک
 802. فیزیک ذرات
 803. فیزیک گرایش اتمی و مولکولی
 804. فیزیک گرایش حالت جامد
 805. فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
 806. فیزیک گرایش فیزیک نجومی
 807. فیزیک گرایش نظری
 808. فیزیک گرایش هسته ای
 809. فیزیک محاسباتی
 810. فیزیولوژی دام
 811. فیزیولوژی ورزشی
 812. فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی، متابولیسم ورزشی
 813. فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی عصبی، عضلانی
 814. فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس
 815. قارچ شناسی
 816. کتابداری و اطلاع رسانی
 817. گیاه شناسی
 818. محیط زیست
 819. محیط زیست گرایش الودگی محیط زیست
 820. محیط زیست گرایش آمایش سرزمین
 821. محیط زیست گرایش تنوع زیستی
 822. مدیریت
 823. مدیریت آموزش عالی
 824. مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک
 825. مدیریت رسانه ای
 826. مدیریت سازمان های دولتی ایران
 827. مدیریت سازمان های دولتی ایران گرایش رفتاری
 828. مدیریت سازمان های دولتی ایران گرایش سیاست گذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی)
 829. مدیریت صنایع چوب و کاغذ
 830. مدیریت صنعتی گرایش مالی
 831. مدیریت گرایش تحقیق در عملیات
 832. مدیریت گرایش مدیریت بازاریابی بین المللی
 833. مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیات
 834. مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
 835. مدیریت گرایش مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی
 836. مدیریت گرایش مدیریت سیستم ها
 837. مدیریت گرایش مدیریت مالی
 838. مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی
 839. مدیریت منابع خاک
 840. مدیریت ورزشی
 841. مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
 842. مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و رسانه های ورزشی
 843. مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان و رویداد های ورزشی
 844. مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
 845. مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام
 846. مکانیزاسیون کشاورزی
 847. مکانیک ماشین های کشاورزی
 848. مهندسی اقتصاد کشاورزی
 849. مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد تولید و مدیریت واحد های کشاورزی
 850. مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
 851. مهندسی اقتصاد کشاورزی-بازاریابی محصولات کشاورزی
 852. مهندسی اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزی
 853. مهندسی برق
 854. مهندسی پزشکی
 855. مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
 856. مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک
 857. مهندسی پزشکی گرایش بیومواد
 858. مهندسی پلاسما
 859. مهندسی پلیمر
 860. مهندسی راه آهن گرایش ماشین های ریلی
 861. مهندسی رنگ
 862. مهندسی رنگ گرایش روکشهای سطح
 863. مهندسی رنگ گرایش فیزیک رنگ
 864. مهندسی رنگ گرایش مواد رنگزا
 865. مهندسی شیمی
 866. مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال و فرایندهای جداسازی
 867. مهندسی شیمی گرایش ترمودینامیک، سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی
 868. مهندسی شیمی گرایش طراحی، شبیه سازی و کنترل فرایندها
 869. مهندسی شیمی گرایش مهندسی پلیمر
 870. مهندسی شیمی گرایش مهندسی محیط زیست
 871. مهندسی شیمی گرایش ییوتکنولوژی و مهندسی بیوشیمی
 872. مهندسی صنایع
 873. مهندسی صنایع گرایش اتوماسیون
 874. مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و مدیریت تولید
 875. مهندسی صنایع گرایش تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم
 876. مهندسی عمران
 877. مهندسی عمران گرایش مهندسی آب
 878. مهندسی عمران گرایش مهندسی خاک
 879. مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزله
 880. مهندسی عمران گرایش مهندسی سازه
 881. مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم های نرم افزاری
 882. مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر
 883. مهندسی کامپیوتر گرایش نظریه محاسبات و الگوریتم
 884. مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی
 885. مهندسی محیط زیست
 886. مهندسی معدن
 887. مهندسی معدن گرایش استخراج معدن
 888. مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
 889. مهندسی معدن گرایش فراوری مواد معدنی
 890. مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
 891. مهندسی مکانیک
 892. مهندسی مکانیک طراحی جامدات
 893. مهندسی منابع آب
 894. مهندسی نساجی
 895. مهندسی نفت(مخازن)
 896. مهندسی هوا فضا
 897. مهندسی هوا فضا گرایش آئرودینامیک
 898. مهندسی هوا فضا گرایش طراحی سازه های هوافضایی
 899. میکروبیولوژی
 900. هواشناسی کشاورزی
 901. االهیات و معارف اسلامی
 902. اپیدمیولوژی
 903. ادبیات عربی
 904. ادیان ابراهیمی
 905. ادیان غیر ابراهیمی - ادیان ایرانی
 906. اصول فقه اسلامی
 907. اقتصاد ریاضی
 908. اقتصاد کشاورزی
 909. اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
 910. اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
 911. اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی
 912. اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
 913. اقتصاد گرایش اقتصاد سلامت
 914. اقتصاد نفت و گاز
 915. اقتصاد نفت وگاز
 916. اقتصاد نفت وگاز گرایش بازارها ومالیه نفت وگاز
 917. اقتصاد نفت وگاز گرایش حقوق و قراردادهای نفت وگاز
 918. اگرو اکولوژی
 919. اگرو تکنولوژی
 920. اگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی
 921. اگرو تکنولوژی گرایش علوم علف های هرز
 922. اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکتولوژی بذر
 923. اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذر
 924. اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی
 925. الگوریتم و محاسبات
 926. الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان
 927. الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 928. الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
 929. اندیشه معاصر مسلمین
 930. انگل شناسی
 931. ایران شناسی
 932. ایمنی شناسی
 933. ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE
 934. آب و هواشناسی
 935. آسیب شناسی دامپزشکی
 936. آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
 937. آمار
 938. آموزش ریاضی
 939. آموزش زبان انگلیسی
 940. آموزش زبان آلمانی
 941. آموزش زبان روسی
 942. آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
 943. آموزش زبان فرانسه
 944. آموزش عالی
 945. آموزش عالی - اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی
 946. آموزش عالی - برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
 947. آموزش عالی - برنامه ریزی درسی در آموزش عالی
 948. آموزش عالی - فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی
 949. آموزش عالی - مدیریت آموزش عالی
 950. آموزش محیط زیست
 951. آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای
 952. آینده پژوهی
 953. باستان شناسی
 954. باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ
 955. باستان شناسی گرایش دوران اسلامی
 956. باستان شناسی گرایش دوران تاریخی
 957. بافت شناسی مقایسه ای
 958. باکتری شناسی
 959. برنامه ریزی آموزش از راه دور
 960. برنامه ریزی درسی
 961. بهداشت آبزیان
 962. بهداشت خوراک دام
 963. بهداشت مواد غذایی
 964. بهداشت و بیماریهای آبزیان
 965. بهداشت و بیماریهای پرندگان
 966. بیم سنجی
 967. بیماری شناسی گیاهی
 968. بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
 969. بیماریهای داخلی دامهای کوچک
 970. بیمه
 971. بیوانفورماتیک
 972. بیوتکنولوژی دامپزشکی
 973. بیوتکنولوژی کشاورزی
 974. بیوشیمی
 975. بیوفیزیک
 976. بیومکانیک ورزشی
 977. بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی
 978. پژوهش هنر
 979. پلاسمای پزشکی
 980. تاریخ
 981. تاریخ اسلام
 982. تاریخ انقلاب اسلامی
 983. تاریخ اهل بیت (ع)
 984. تاریخ تشیع
 985. تاریخ تشیع اثنی عشری
 986. تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر اسلامی
 987. تاریخ تمدن اسلامی
 988. تاریخ گرایش تاریخ اسلام
 989. تاریخ گرایش تاریخ ایران بعد از اسلام
 990. تاریخ گرایش تاریخ ایران قبل از اسلام
 991. تاریخ معاصرجهان اسلام
 992. تاریخ وفرهنگ تمدن ایران دوره اسلامی
 993. ترجمه
 994. ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
 995. ترویج و آموزش کشاورزی پایدار با گرایش : آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست
 996. ترویج و آموزش کشاورزی پایدار با گرایش : ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
 997. تصوف و عرفان اسلامی
 998. تفسیر تطبیقی
 999. تکنولوژی آموزشی
 1000. توسعه کشاورزی
 1001. تئاتر
 1002. جامعه شناسی
 1003. جامعه شناسی-گرایش توسعه اجتماعی-روستایی
 1004. جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
 1005. جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی
 1006. جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگی
 1007. جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعی
 1008. جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
 1009. جرم یابی
 1010. جریانهای کلامی معاصر
 1011. جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 1012. جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 1013. جغرافیای سیاسی
 1014. جغرافیای نظامی
 1015. جمعیت شناسی
 1016. جنگ الکترونیک
 1017. حسابداری
 1018. حشره شناسی کشاورزی
 1019. حقوق بین الملل عمومی
 1020. حقوق تجارت بین الملل
 1021. حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی
 1022. حقوق جزا و جرم شناسی
 1023. حقوق خصوصی
 1024. حقوق عمومی
 1025. حقوق نفت و گاز
 1026. حکمت اشراق
 1027. حکمت متعالیه
 1028. حکمت هنرهای دینی
 1029. خانواده و سلامت جنسی
 1030. دانش اجتماعی مسلمین
 1031. دکتری فقه و معارف اسلامی
 1032. دوره های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی
 1033. دین پژوهی
 1034. رفاه اجتماعی
 1035. رفتار حرکتی
 1036. روابط بین الملل
 1037. روان شناسی صنعتی و سازمانی
 1038. روانشناسی
 1039. روانشناسی بالینی
 1040. روانشناسی تربیتی
 1041. روانشناسی گرایش سلامت
 1042. روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
 1043. روانشناسی ورزشی
 1044. ریاضی
 1045. ریاضی گرایش آنالیز
 1046. ریاضی گرایش جبر
 1047. ریاضی گرایش کاربردی
 1048. ریاضی گرایش هندسه - توپولوژی
 1049. ریاضیات مالی
 1050. ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی)
 1051. زبان شناسی
 1052. زبان و ادبیات انگلیسی
 1053. زبان و ادبیات عربی
 1054. زبان و ادبیات فارسی
 1055. زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی
 1056. زبان و ادبیات فرانسه
 1057. زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی
 1058. زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی
 1059. زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات غنایی
 1060. زبان وادبیات فارسی ویژه غیر فارسی زبانان
 1061. زبان های باستانی ایران
 1062. زمین شناسی -تکتونیک
 1063. زمین شناسی -فسیل شناسی وچینه شناسی
 1064. زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک
 1065. زیست شناسی جانوری - سلولی و تکوینی
 1066. زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی
 1067. زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریا
 1068. زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریایی
 1069. زیست شناسی دریا گرایش گیاهان دریایی
 1070. زیست شناسی سلولی و مولکولی
 1071. زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی
 1072. زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک
 1073. زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی
 1074. زیست شناسی گیاهی گرایش بوم شناسی
 1075. زیست فناوری میکروبی
 1076. ژنتیک مولکولی
 1077. ژنتیک و به نژادی گیاهی
 1078. ژئو مورفولوژی
 1079. ژئوفیزیک
 1080. ژئوفیزیک گرایش زمین گرمایی
 1081. ژئوفیزیک گرایش ژئوالکتریک و الکترومغناطیس
 1082. ژئوفیزیک گرایش ژئومغناطیس
 1083. ژئوفیزیک گرایش گرانی سنجی
 1084. سم شناسی
 1085. سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
 1086. سنجش و اندازه گیری
 1087. سیاستگذاری علم وفناوری
 1088. سیاستگذاری فرهنگی
 1089. سیره پیامبر اعظم (ص)
 1090. شیعه شناسی
 1091. شیمی
 1092. شیمی-شیمی پلیمر
 1093. شیمی کاربردی
 1094. شیمی گرایش شیمی آلی
 1095. شیمی گرایش شیمی پلیمر
 1096. شیمی گرایش شیمی تجزیه
 1097. شیمی گرایش شیمی دارویی
 1098. شیمی گرایش شیمی فیزیک
 1099. شیمی گرایش شیمی معدنی
 1100. طراحی شهری
 1101. طراحی صنعتی
 1102. عرفان اسلامی
 1103. عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی(ره)
 1104. عرفان وحکمت اسلامی
 1105. علم اطلاعات و دانش شناسی
 1106. علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات ودانش
 1107. علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات و دانش
 1108. علوم ارتباطات
 1109. علوم اسلامی- حقوق بین الملل
 1110. علوم اسلامی - حقوق
 1111. علوم اسلامی - حقوق کیفری و جرم شناسی
 1112. علوم اسلامی - فلسفه کلام اسلامی
 1113. علوم اسلامی -علوم قرآنی و حدیث
 1114. علوم اقتصادی
 1115. علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد بخش عمومی
 1116. علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد سنجی
 1117. علوم اقتصادی با گرایش توسعه اقتصادی
 1118. علوم اقتصادی باگرایش اقتصاد پولی
 1119. علوم اقتصادی باگرایش اقتصاد مالی
 1120. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی
 1121. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد ایران
 1122. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بیمه
 1123. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل
 1124. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد ریاضی
 1125. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد شهری و منطقه ای
 1126. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع
 1127. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نهاد گرا
 1128. علوم حدیث تطبیقی
 1129. علوم دامی
 1130. علوم دامی گرایش تغذیه دام
 1131. علوم دامی گرایش تغذیه طیور
 1132. علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور
 1133. علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام و طیور
 1134. علوم زمین گرایش آبهای زیر زمینی
 1135. علوم زمین گرایش پترولوژی
 1136. علوم زمین گرایش رسوب شناسی
 1137. علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی
 1138. علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی
 1139. علوم زمین گرایش زمین شناسی مهندسی
 1140. علوم زمین گرایش زمین شناسی نفت
 1141. علوم سیاسی
 1142. علوم سیاسی گرایش اندیشه های سیاسی
 1143. علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی
 1144. علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی
 1145. علوم سیاسی گرایش مسائل ایران
 1146. علوم شناختی-زبان شناسی
 1147. علوم شناختی-علوم اعصاب شناختی
 1148. علوم شناختی-علوم اعصاب شناختی گرایش رایانش وهوش مصنوعی
 1149. علوم شناختی-علوم اعصاب شناختی گرایش مغزوشناخت
 1150. علوم شناختی-مدل سازی شناختی
 1151. علوم شناختی روانشناسی
 1152. علوم شناختی روانشناسی گرایش روانشناسی شناختی
 1153. علوم شناختی روانشناسی گرایش شناخت اجتماعی
 1154. علوم قرآن و حدیث
 1155. علوم کامپیوتر
 1156. علوم کامپیوتر گرایش زبانهای رسمی و روش های صوری
 1157. علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی
 1158. علوم کامپیوتر گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی
 1159. علوم کامپیوتر گرایش نظریه سیستم ها
 1160. علوم کامپیوتر گرایش نظریه محاسبه
 1161. علوم و فناوری نانو
 1162. علوم و فناوری نانو گرایش نانو الکترونیک
 1163. علوم و فناوری نانو گرایش نانو مواد
 1164. علوم و معارف نهج البلاغه
 1165. علوم و مهندسی آب
 1166. علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی
 1167. علوم و مهندسی آب-آثار وسازه های تاریخی آب
 1168. علوم و مهندسی آب-رودخانه و اکوسیستم های آبی
 1169. علوم و مهندسی آب-سازه های آبی
 1170. علوم و مهندسی آب-مدیریت و برنامه ریزی منابع آب
 1171. علوم و مهندسی آب-منابع آب
 1172. علوم و مهندسی آب-هواشناسی کشاورزی
 1173. علوم و مهندسی آب-هیدروانفورماتیک
 1174. علوم و مهندسی آبخیز
 1175. علوم و مهندسی آبخیز با گرایش حفاظت و آب و خاک
 1176. علوم و مهندسی آبخیز با گرایش مدیریت حوزه های آبخیز
 1177. علوم و مهندسی باغبانی
 1178. علوم و مهندسی باغبانی با گرایش اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
 1179. علوم و مهندسی باغبانی با گرایش فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
 1180. علوم و مهندسی جنگل
 1181. علوم و مهندسی جنگل با گرایش علوم زیستی جنگل
 1182. علوم و مهندسی جنگل با گرایش مدیریت جنگل
 1183. علوم و مهندسی جنگل گرایش عمران و بهره برداری جنگل
 1184. علوم و مهندسی شیلات
 1185. علوم و مهندسی شیلات فرآوری محصولات شیلاتی
 1186. علوم و مهندسی شیلات گرایش بو م شناسی آبزیان
 1187. علوم و مهندسی شیلات گرایش بیوتکنولوژی آبزیان
 1188. علوم و مهندسی شیلات گرایش تغذیه آبزیان
 1189. علوم و مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان
 1190. علوم و مهندسی شیلات گرایش صید و بهره برداری آبزیان
 1191. علوم و مهندسی صنایع غذایی
 1192. علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی
 1193. علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی
 1194. علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی
 1195. علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
 1196. علوم و مهندسی محیط زیست
 1197. علوم ومهندسی مرتع
 1198. فارماکولوژی
 1199. فرقه های تشیع
 1200. فرهنگ و ارتباطات
 1201. فرهنگ ورسانه
 1202. فقه اسلامی
 1203. فقه اقتصادی
 1204. فقه اقتصادی گرایش بازار عوامل تولیدی
 1205. فقه اقتصادی گرایش بازارهای مالی
 1206. فقه اقتصادی گرایش بخش عمومی و نظام مالیاتی
 1207. فقه اقتصادی گرایش پول و بانک
 1208. فقه پزشکی
 1209. فقه پزشکی گرایش فقه تحقیقات نوین پزشکی
 1210. فقه پزشکی گرایش فقه درمان
 1211. فقه پزشکی گرایش فقه معاینه
 1212. فقه تربیتی
 1213. فقه خانواده
 1214. فقه سیاسی
 1215. فقه سیاسی گرایش فقه جامعه شناسی سیاسی
 1216. فقه سیاسی گرایش فقه روابط بین الملل
 1217. فقه سیاسی گرایش فقه سیاسی تطبیقی
 1218. فقه شافعی
 1219. فقه عبادی
 1220. فقه عبادی گرایش فقه حج
 1221. فقه عبادی گرایش فقه طهارت و صلاه
 1222. فقه عبادی گرایش فقه عبادات مالیه
 1223. فقه عبادی گرایش فقه مسائل خلافیه
 1224. فقه قضایی
 1225. فقه قضایی گرایش آئین دادرسی
 1226. فقه قضایی گرایش جزا و جرم شناسی
 1227. فقه مقارن
 1228. فقه و اصول
 1229. فقه و حقوق جزا
 1230. فقه و حقوق خصوصی
 1231. فقه و مبانی حقوق اسلامی
 1232. فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی
 1233. فقه و معارف اسلامی
 1234. فقه و معارف اسلامی گرایش تاریخ اسلام
 1235. فقه و معارف اسلامی گرایش تفسیر و علوم قرآن
 1236. فقه و معارف اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
 1237. فقه و معارف اسلامی گرایش کلام اسلامی
 1238. فقه ومبانی حقوق اسلامی گرایش فقه جزایی
 1239. فلسفه -فلسفه دین
 1240. فلسفه اخلاق
 1241. فلسفه اخلاق تطبیقی
 1242. فلسفه اسلامی
 1243. فلسفه اقتصاد اسلامی
 1244. فلسفه تحلیلی
 1245. فلسفه تطبیقی
 1246. فلسفه تعلیم و تربیت
 1247. فلسفه حقوق
 1248. فلسفه دین
 1249. فلسفه ذهن
 1250. فلسفه ذهن گرایش ذهن و دین
 1251. فلسفه ذهن گرایش ذهن و زیست شناسی
 1252. فلسفه ذهن گرایش ذهن و شناخت
 1253. فلسفه ذهن گرایش ذهن و فیزیک
 1254. فلسفه سیاسی اسلامی
 1255. فلسفه علم
 1256. فلسفه علم و فناوری
 1257. فلسفه علم و فناوری فلسفه علم
 1258. فلسفه علم و فناوری گرایش اخلاق
 1259. فلسفه علم و فناوری گرایش ریاضی
 1260. فلسفه علم و فناوری گرایش زیست شناسی
 1261. فلسفه علم و فناوری گرایش علوم اجتماعی
 1262. فلسفه علم و فناوری گرایش فناوری
 1263. فلسفه علم و فناوری گرایش فیزیک
 1264. فلسفه علوم اجتماعی
 1265. فلسفه فیزیک
 1266. فلسفه گرایش فلسفه عصر جدید
 1267. فلسفه گرایش فلسفه معاصر
 1268. فلسفه گرایش فلسفه یونان و قرون وسطی
 1269. فلسفه و کلام اسلامی
 1270. فلسفه هنر
 1271. فناوری معماری
 1272. فناوری های تولید مثل در دامپزشکی
 1273. فیتو شیمی
 1274. فیزیک دریا
 1275. فیزیک دریا گرایش اقیانوس شناسی فیزیک توصیفی
 1276. فیزیک دریا گرایش دینامیک
 1277. فیزیک دریا گرایش ساحلی
 1278. فیزیک دریا گرایش هواشناسی دریا
 1279. فیزیک گرایش اپتیک و لیزر
 1280. فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانها
 1281. فیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیده
 1282. فیزیک گرایش فیزیک پلاسما
 1283. فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال
 1284. فیزیک گرایش فیزیک هسته ای
 1285. فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی
 1286. فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک
 1287. فیزیولوژی دامپزشکی
 1288. قرآن و علوم
 1289. قرآن و علوم گرایش اقتصاد
 1290. قرآن و علوم گرایش بهداشت و سلامت
 1291. قرآن و علوم گرایش تاریخ
 1292. قرآن و علوم گرایش حقوق
 1293. قرآن و علوم گرایش روانشناسی
 1294. قرآن و علوم گرایش علوم اجتماعی
 1295. قرآن و علوم گرایش علوم تربیتی
 1296. قرآن و علوم گرایش علوم سیاسی
 1297. قرآن و علوم گرایش مدیریت
 1298. قرآن و علوم گرایش نجوم
 1299. قرآن ومستشرقان
 1300. قرآن ومستشرقان گرایش علوم قرآن
 1301. قرآن ومستشرقان گرایش مبانی و اصول قرآنی شیعه
 1302. قرآن ومستشرقان گرایش معارف قرآن
 1303. کار آفرینی
 1304. کارآفرینی
 1305. کشاورزی هسته ای
 1306. کشاورزی هسته ای گرایش اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی
 1307. کشاورزی هسته ای گرایش بیماریهای گیاهی
 1308. کشاورزی هسته ای گرایش جنگل
 1309. کشاورزی هسته ای گرایش حشره شناسی
 1310. کشاورزی هسته ای گرایش خاکشناسی
 1311. کشاورزی هسته ای گرایش شیلات
 1312. کشاورزی هسته ای گرایش علوم دامی
 1313. کشاورزی هسته ای گرایش مهندسی آب
 1314. کلام
 1315. کلام اسلامی
 1316. کلام امامیه
 1317. کلام شیعه گرایش امامت
 1318. کلام گرایش ادیان غیر ابراهیمی
 1319. کلام گرایش فلسفه دین و مسائل جدید کلامی
 1320. کلام گرایش کلام اسلامی
 1321. کلام گرایش کلام تطبیقی
 1322. کلام گرایش یهود و مسیحیت
 1323. کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
 1324. گردشگری
 1325. مالی
 1326. مالی گرایش بانکداری
 1327. مالی گرایش بیمه
 1328. مالی گرایش حقوق مالی
 1329. مالی گرایش مالی بین الملل
 1330. مالی گرایش مهندسی مالی
 1331. مددکاری اجتماعی
 1332. مدرسی معارف اسلامی
 1333. مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی
 1334. مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی
 1335. مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی
 1336. مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی
 1337. مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام
 1338. مدیریت اطلاعات
 1339. مدیریت ایمنی ترافیک
 1340. مدیریت آموزشی
 1341. مدیریت بازرگانی
 1342. مدیریت بازرگانی - رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
 1343. مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
 1344. مدیریت بازرگانی - مدیریت سیاستگذاری بازرگانی
 1345. مدیریت پروژه وساخت
 1346. مدیریت پیشگیری از جرم
 1347. مدیریت تکنولوژی
 1348. مدیریت تکنولوژی - مدیریت انتقال تکنولوژی
 1349. مدیریت تکنولوژی - مدیریت تحقیق و توسعه
 1350. مدیریت تکنولوژی - مدیریت نو آوری
 1351. مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
 1352. مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
 1353. مدیریت دولتی
 1354. مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی
 1355. مدیریت دولتی - رفتار سازمانی
 1356. مدیریت دولتی - مدیریت تطبیقی و توسعه
 1357. مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی
 1358. مدیریت راهبردی
 1359. مدیریت راهبردی فرهنگ
 1360. مدیریت راهبردی فضای سایبر-امنیت سایبری ومدیریت سایبری ودفاع سایبری
 1361. مدیریت رسانه
 1362. مدیریت صنعتی
 1363. مدیریت صنعتی گرایش استراتژی صنعتی
 1364. مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات
 1365. مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
 1366. مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم ها
 1367. مدیریت فناوری اطلاعات
 1368. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار هوشمند
 1369. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات
 1370. مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
 1371. مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک
 1372. مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی
 1373. مدیریت و کنترل بیابان
 1374. مذاهب
 1375. مذاهب اسلامی - تقریب
 1376. مذاهب کلامی
 1377. مردم شناسی
 1378. مرمت
 1379. مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی
 1380. مرمت گرایش مرمت و احیا بناها و بافت های تاریخی
 1381. مشاوره
 1382. مطالعات اسلامی ایرانی پیشرفت
 1383. مطالعات آمریکای شمالی
 1384. مطالعات ترجمه عربی
 1385. مطالعات تطبیقی ادیان گرایش الهیات مسیحی
 1386. مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی
 1387. مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیا
 1388. مطالعات جهان گرایش مطالعات روسیه
 1389. مطالعات جهان گرایش مطالعات فرانسه
 1390. مطالعات جهان گرایش مطالعات هند
 1391. مطالعات رسانه- رادیو و تلویزیون
 1392. مطالعات زنان و خانواده
 1393. مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی
 1394. مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی
 1395. مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش آینده پژوهی انقلاب اسلامی
 1396. مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش بازتاب انقلاب اسلامی در جهان اسلام
 1397. مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی ایران
 1398. مطالعات منطقه ای
 1399. معماری
 1400. معماری منظر
 1401. منطق با رویکرد فلسفی
 1402. مهندسی انرژی های تجدید پذیر
 1403. مهندسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
 1404. مهندسی برق گرایش الکترونیک
 1405. مهندسی برق گرایش قدرت
 1406. مهندسی برق گرایش کنترل
 1407. مهندسی برق گرایش مخابرات
 1408. مهندسی خودرو
 1409. مهندسی خودرو گرایش سازه و بدنه خودرو
 1410. مهندسی خودرو گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
 1411. مهندسی خودرو گرایش قوای محرکه خودرو
 1412. مهندسی دریا
 1413. مهندسی راه آهن
 1414. مهندسی راه آهن گرایش خط و سازه های ریلی
 1415. مهندسی سوانح
 1416. مهندسی سیستم های انرژی (سامانه های انرژِی)
 1417. مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست
 1418. مهندسی سیستم های انرژی گرایش فناوری های انرژی
 1419. مهندسی سیستم های انرژی گرایش مدلسازی انرژی
 1420. مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترو مکانیک
 1421. مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی
 1422. مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی با گرایش صنایع سلولزی
 1423. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 1424. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش بیولوژی و آناتومی
 1425. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش حفاظت و اصلاح
 1426. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزی
 1427. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش مدیریت صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 1428. مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
 1429. مهندسی صنایع گرایش سیستم های اطلاعاتی
 1430. مهندسی صنایع گرایش سیستم های سلامت
 1431. مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان
 1432. مهندسی صنایع گرایش کیفیت و بهره وری
 1433. مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین
 1434. مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه
 1435. مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی
 1436. مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی
 1437. مهندسی طراحی محیط زیست
 1438. مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
 1439. مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
 1440. مهندسی عمران گرایش زلزله
 1441. مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک
 1442. مهندسی عمران گرایش سازه
 1443. مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
 1444. مهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
 1445. مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست
 1446. مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
 1447. مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب
 1448. مهندسی فناوری اطلاعات
 1449. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات
 1450. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک
 1451. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های چند رسانه ای
 1452. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری
 1453. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 1454. مهندسی کامپیوتر
 1455. مهندسی کنترل وعلائم راه آهن
 1456. مهندسی متالورژی و مواد گرایش جوشکاری و اتصال مواد
 1457. مهندسی متالورژی و مواد گرایش خواص فیزیکی و مکانیک مواد
 1458. مهندسی متالورژی و مواد گرایش خوردگی و مهندسی سطح
 1459. مهندسی متالورژی و مواد گرایش سرامیک
 1460. مهندسی متالورژی و مواد گرایش شکل دادن فلزات و مواد
 1461. مهندسی متالورژی و مواد گرایش فرایندهای استخراج
 1462. مهندسی متالورژی و مواد گرایش متالورژی پودر
 1463. مهندسی متالورژی و مواد گرایش مواد پیشرفته
 1464. مهندسی متالوژی و مواد
 1465. مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب
 1466. مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا
 1467. مهندسی محیط زیست گرایش سواحل
 1468. مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب
 1469. مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامد
 1470. مهندسی معدن - استخراج مواد معدنی
 1471. مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی
 1472. مهندسی معدن - فراوری مواد معدنی
 1473. مهندسی معدن - مکانیک سنگ
 1474. مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی
 1475. مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی
 1476. مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
 1477. مهندسی مکاترونیک
 1478. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 1479. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی
 1480. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش بازیافت و مدیریت پسماند
 1481. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه ها
 1482. مهندسی مکانیک بیوسیستم
 1483. مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدیدپذیر
 1484. مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشینهای کشاورزی
 1485. مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت
 1486. مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
 1487. مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
 1488. مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
 1489. مهندسی نفت
 1490. مهندسی نفت گرایش اکتشاف نفت
 1491. مهندسی نفت گرایش بهره برداری
 1492. مهندسی نفت گرایش حفاری
 1493. مهندسی نفت گرایش مخازن
 1494. مهندسی نقشه برداری
 1495. مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزی
 1496. مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
 1497. مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات مکانی
 1498. مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتری
 1499. مهندسی هسته ای
 1500. مهندسی هسته ای گرایش مهندسی انرژی هسته ای
 1501. مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرتو پزشکی
 1502. مهندسی هوا فضا گرایش آیرودینامیک
 1503. مهندسی هوا فضا گرایش جلوبرندگی
 1504. مهندسی هوا فضا گرایش دینامیک پرواز و کنترل
 1505. مهندسی هوا فضا گرایش سازههای هوایی
 1506. مهندسی هوا فضا گرایش فناوری ماهواره
 1507. مهندسی هوا فضا گرایش مهندسی فضایی
 1508. میکروبیو لوژی
 1509. نانو شیمی
 1510. نانو شیمی گرایش نانو پلیمر
 1511. نانو شیمی گرایش نانو سوپرا مولکول
 1512. نانو شیمی گرایش نانو شیمی نظری
 1513. نانو شیمی گرایش نانو مواد معدنی
 1514. نانو فیزیک
 1515. نانو فیزیک گرایش نانو ساختارها
 1516. نانو فیزیک گرایش نانو فوتونیک
 1517. وهابیت شناسی
 1518. ویروس شناسی
 1519. هنرهای اسلامی
 1520. هنرهای تجسمی
 1521. هواشناسی
 1522. اصلاح نباتات
 1523. اصلاح نژاد دام
 1524. اقتصاد کشاورزی
 1525. اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی
 1526. اقتصاد کشاورزی گرایش مدیریت مزرعه
 1527. الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث
 1528. الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه وکلام اسلامی
 1529. انگل شناسی
 1530. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)
 1531. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی کشاورزی
 1532. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی ماهواره ای
 1533. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب هوا شناسی دیرینه
 1534. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب هوا شناسی شهری
 1535. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب هواشناسی سینوپتیک
 1536. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هوایی
 1537. آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش مخاطرات آب و هوایی
 1538. آبیاری و زهکشی
 1539. آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
 1540. آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امداد گر ورزشی
 1541. آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش تربیت بدنی ویژه
 1542. آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
 1543. آمار حیاتی
 1544. آموزش زبان انگلیسی
 1545. آموزش زبان فرانسه
 1546. آموزش کشاورزی
 1547. آناتومی و جنین شناسی دامپزشکی
 1548. برنامه ریزی آموزش از راه دور
 1549. بوم شناسی آبزیان
 1550. بوم شناسی زراعی (اگرو اکولوژی)
 1551. بوم شناسی گیاهی (اکولوژی گیاهی)
 1552. بیابان زدایی
 1553. بیماری شناسی گیاهی
 1554. بیماری شناسی گیاهی گرایش پروکاریوتهای بیماری زای گیاهی
 1555. بیماری شناسی گیاهی گرایش قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی
 1556. بیماری شناسی گیاهی گرایش کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی
 1557. بیماری شناسی گیاهی گرایش نماتولوژی گیاهی
 1558. بیماری شناسی گیاهی گرایش ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهی
 1559. بیوانفورماتیک
 1560. بیوتکنولوژی دامپزشکی
 1561. بیوتکنولوژی کشاورزی - گیاهی
 1562. بیوشیمی
 1563. بیوفیزیک
 1564. بیولوژی و آناتومی چوب
 1565. تربیت بدنی و علوم ورزشی
 1566. تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
 1567. تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش فیزیولوژی ورزشی
 1568. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی
 1569. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
 1570. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی
 1571. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی
 1572. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی
 1573. تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی
 1574. ترویج کشاورزی
 1575. ترویج و آموزش کشاورزی
 1576. ترویج و آموزش کشاورزی گرایش آموزش کشاورزی
 1577. ترویج و آموزش کشاورزی گرایش ترویج کشاورزی
 1578. تغذیه دام
 1579. تکثیر و پرورش آبزیان
 1580. توسعه کشاورزی
 1581. جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 1582. جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 1583. جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی
 1584. جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی
 1585. جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی
 1586. جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش نظام سیاستگذاری در برنامه ریزی روستایی
 1587. جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
 1588. جغرافیای سیاسی
 1589. جغرافیای سیاسی گرایش جنوب غرب آسیا
 1590. جغرافیای سیاسی گرایش سازمان سیاسی فضا
 1591. جغرافیای طبیعی و انسانی
 1592. جنگلداری
 1593. حرفه ای مدیریت گرایش تصمیم گیری و سیاستگذاری
 1594. حسابداری
 1595. حشره شناسی کشاورزی
 1596. حفاظت و اصلاح چوب
 1597. حقوق کیفری و جرم شناسی
 1598. حوزوی
 1599. خاکشناسی (علوم خاک)
 1600. خاکشناسی(علوم خاک) گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
 1601. خاکشناسی(علوم خاک) گرایش پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک
 1602. خاکشناسی(علوم خاک) گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک
 1603. خاکشناسی(علوم خاک) گرایش فیزیک و حفاظت خاک
 1604. دامپروری
 1605. رشته های پزشکی و مرتبط با آن
 1606. رفتار حرکتی
 1607. رفتار حرکتی گرایش آموزش تربیت بدنی
 1608. رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی
 1609. رفتار حرکتی گرایش کنترل حرکتی
 1610. رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی
 1611. روانشناسی ورزشی
 1612. زبان و ادبیات انگلیسی
 1613. زبان و ادبیات عرب
 1614. زبان وادبیات فارسی
 1615. زبانشناسی همگانی
 1616. زراعت
 1617. زمین شناسی -آب شناسی
 1618. زمین شناسی -پترولوژی
 1619. زمین شناسی -زمین شناسی اقتصادی
 1620. زمین شناسی -زمین شناسی مهندسی
 1621. زمین شناسی -زمین شناسی نفت
 1622. زمین شناسی -سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی
 1623. زمین شناسی زیست محیطی
 1624. زمین شناسی نفت
 1625. زیست شناسی - سلولی و تکوینی گیاهی
 1626. زیست شناسی - فیزیولوژی گیاهی
 1627. زیست شناسی گرایش ژنتیک مولکولی
 1628. زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی
 1629. زیست شناسی گرایش سیستماتیک گیاهی
 1630. ژئوفیزیک گرایش الکترومغناطیس
 1631. ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی
 1632. ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی
 1633. ژئومورفولوژی
 1634. ژئومورفولوژی گرایش مخاطرات ژئومورفولوژیک
 1635. ژئومورفولوژی گرایش مدیریت محیطی
 1636. ژئومورفولوژی گرایش نظری
 1637. سازه های آبی
 1638. سنجش از راه دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
 1639. سنجش از راه دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی گرایش سامانه اطلاعات جغرافیایی
 1640. سنجش از راه دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی گرایش سنجش از دور
 1641. شیلات
 1642. شیلات گرایش تکثیر و پرورش
 1643. شیلات گرایش تولید و بهره برداری
 1644. شیلات گرایش عمل آوری فرآورده های شیلاتی
 1645. صنایع خمیر و کاغذ
 1646. طراحی و مهندسی چوب
 1647. علم اطلاعات ودانش شناسی-بازیابی اطلاعات ودانش
 1648. علوم اقتصادی با گرایش مالی
 1649. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی
 1650. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی
 1651. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد توسعه اقتصادی
 1652. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی
 1653. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد کشاورزی
 1654. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری
 1655. علوم اقتصادی گرایش سیر اندیشه اقتصادی
 1656. علوم اقتصادی گرایش نظام های اقتصادی
 1657. علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی محصولات باغبانی
 1658. علوم باغبانی گرایش سبزی کاری
 1659. علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
 1660. علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزیها
 1661. علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی
 1662. علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری
 1663. علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی
 1664. علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای
 1665. علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی
 1666. علوم باغبانی گرایش میوه کاری
 1667. علوم جانوری - بیوسیستماتیک جانوری
 1668. علوم جانوری گرایش تکوینی
 1669. علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری
 1670. علوم جنگل
 1671. علوم جنگل گرایش جنگل شناسی و اکولوژی جنگل
 1672. علوم جنگل گرایش جنگلداری
 1673. علوم جنگل گرایش مسائل اقتصادی-اجتماعی جنگل
 1674. علوم جنگل گرایش مهندسی جنگل
 1675. علوم طیور
 1676. علوم علفهای هرز
 1677. علوم مرتع
 1678. علوم و تکنولوژی بذر
 1679. علوم و صنایع چوب
 1680. علوم و صنایع غذایی
 1681. علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی
 1682. علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی
 1683. علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی
 1684. علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی
 1685. علوم و مهندسی آبخیزداری
 1686. علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش آب
 1687. علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش زمین
 1688. فارماکولوژی دامپزشکی
 1689. فرآورده های چند سازه چوب
 1690. فرهنگ وزبانهای باستانی ایران
 1691. فلسفه
 1692. فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی
 1693. فلسفه هنر
 1694. فوتونیک
 1695. فوتونیک گرایش اپتیک و مهندسی اپتیک
 1696. فوتونیک گرایش بیو فوتونیک
 1697. فوتونیک گرایش فناوری و کاربرد لیزر
 1698. فوتونیک گرایش مخابرات نوری
 1699. فوتونیک گرایش مواد فوتونیکی
 1700. فوتونیک گرایش مهندسی پلاسما
 1701. فیزیک
 1702. فیزیک ذرات
 1703. فیزیک گرایش اتمی و مولکولی
 1704. فیزیک گرایش حالت جامد
 1705. فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
 1706. فیزیک گرایش فیزیک نجومی
 1707. فیزیک گرایش نظری
 1708. فیزیک گرایش هسته ای
 1709. فیزیک محاسباتی
 1710. فیزیولوژی دام
 1711. فیزیولوژی ورزشی
 1712. فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی، متابولیسم ورزشی
 1713. فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی عصبی، عضلانی
 1714. فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس
 1715. قارچ شناسی
 1716. کتابداری و اطلاع رسانی
 1717. گیاه شناسی
 1718. محیط زیست
 1719. محیط زیست گرایش الودگی محیط زیست
 1720. محیط زیست گرایش آمایش سرزمین
 1721. محیط زیست گرایش تنوع زیستی
 1722. مدیریت
 1723. مدیریت آموزش عالی
 1724. مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک
 1725. مدیریت رسانه ای
 1726. مدیریت سازمان های دولتی ایران
 1727. مدیریت سازمان های دولتی ایران گرایش رفتاری
 1728. مدیریت سازمان های دولتی ایران گرایش سیاست گذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی)
 1729. مدیریت صنایع چوب و کاغذ
 1730. مدیریت صنعتی گرایش مالی
 1731. مدیریت گرایش تحقیق در عملیات
 1732. مدیریت گرایش مدیریت بازاریابی بین المللی
 1733. مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیات
 1734. مدیریت گرایش مدیریت رفتاری
 1735. مدیریت گرایش مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی
 1736. مدیریت گرایش مدیریت سیستم ها
 1737. مدیریت گرایش مدیریت مالی
 1738. مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی
 1739. مدیریت منابع خاک
 1740. مدیریت ورزشی
 1741. مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
 1742. مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و رسانه های ورزشی
 1743. مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان و رویداد های ورزشی
 1744. مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی
 1745. مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام
 1746. مکانیزاسیون کشاورزی
 1747. مکانیک ماشین های کشاورزی
 1748. مهندسی اقتصاد کشاورزی
 1749. مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد تولید و مدیریت واحد های کشاورزی
 1750. مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
 1751. مهندسی اقتصاد کشاورزی-بازاریابی محصولات کشاورزی
 1752. مهندسی اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزی
 1753. مهندسی برق
 1754. مهندسی پزشکی
 1755. مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
 1756. مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک
 1757. مهندسی پزشکی گرایش بیومواد
 1758. مهندسی پلاسما
 1759. مهندسی پلیمر
 1760. مهندسی راه آهن گرایش ماشین های ریلی
 1761. مهندسی رنگ
 1762. مهندسی رنگ گرایش روکشهای سطح
 1763. مهندسی رنگ گرایش فیزیک رنگ
 1764. مهندسی رنگ گرایش مواد رنگزا
 1765. مهندسی شیمی
 1766. مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال و فرایندهای جداسازی
 1767. مهندسی شیمی گرایش ترمودینامیک، سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی
 1768. مهندسی شیمی گرایش طراحی، شبیه سازی و کنترل فرایندها
 1769. مهندسی شیمی گرایش مهندسی پلیمر
 1770. مهندسی شیمی گرایش مهندسی محیط زیست
 1771. مهندسی شیمی گرایش ییوتکنولوژی و مهندسی بیوشیمی
 1772. مهندسی صنایع
 1773. مهندسی صنایع گرایش اتوماسیون
 1774. مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و مدیریت تولید
 1775. مهندسی صنایع گرایش تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم
 1776. مهندسی عمران
 1777. مهندسی عمران گرایش مهندسی آب
 1778. مهندسی عمران گرایش مهندسی خاک
 1779. مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزله
 1780. مهندسی عمران گرایش مهندسی سازه
 1781. مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم های نرم افزاری
 1782. مهندسی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر
 1783. مهندسی کامپیوتر گرایش نظریه محاسبات و الگوریتم
 1784. مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی
 1785. مهندسی محیط زیست
 1786. مهندسی معدن
 1787. مهندسی معدن گرایش استخراج معدن
 1788. مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن
 1789. مهندسی معدن گرایش فراوری مواد معدنی
 1790. مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
 1791. مهندسی مکانیک
 1792. مهندسی مکانیک طراحی جامدات
 1793. مهندسی منابع آب
 1794. مهندسی نساجی
 1795. مهندسی نفت(مخازن)
 1796. مهندسی هوا فضا
 1797. مهندسی هوا فضا گرایش آئرودینامیک
 1798. مهندسی هوا فضا گرایش طراحی سازه های هوافضایی
 1799. میکروبیولوژی
 1800. هواشناسی کشاورزی