1. بررسی عددی جریان فروسیال های مختلف دست ساز در شرایط کوئت پوازیه 
  2. بررسی سلف های میکروالکترومکانیکی RF MEMS
  3. تحلیل کمانش ورق دایره ای کامپوزیتی تقویت شده توسط نانولوله ی کربنی با استفاده از تئوری الاستیسیته غیر محلی 
  4. بررسی تجربی میزان انتقال حرارت و ضریب اصطکاک نانو سیال اکسید آلومینیوم و آب در یک لوله ی استوانه ای تحت جریان آرام با سیم کویل 
  5. تعیین دبی جرمی و ضریب انباشتگی مومنتم مماسی در محدوده جریان لغزشی در میکرو کانال های سیلیکونی