افیلیشن چیست؟

افیلیشن به زبان ساده یعنی وابستگی سازمانی. یعنی شما از سمت کدام مرکز علمی و دانشگاهی مقاله می فرستید.

آیا می توانیم از این قسمت صرف نظر کنیم و ننویسیم؟

پاسخ: به هیچ وجه، حتما باید نوشته شود، افیلیشن به نوعی به مقاله شما هویت می دهد و هیچ ژورنالی بدون افیلیشن مقاله شما را نخواهد پذیرفت. 

تقویت مقاله - رفرنس دهی

  ادامه مطلب