امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

جلوگیری از تکراری بودن موضوع تحقیق و پژوهش ...

برای حل این مشکل پیشنهاد می شود مراحل ذیل را دنبال کنید:

مرحله اول: جستجو در اصلی ترین منبع پایان نامه های فارسی یعنی وبسایت ایران داک است

http://www.irandoc.ac.ir/

مرحله دوم: مراجعه به شبکه جامع سیمرغ(نوسا) و جستجو در این سامانه می باشد

http://simorgh.nosa.com/

مرحله سوم: جستجو در سیکا یعنی سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاد است

http://78.38.208.190/portal/tabid/86/Default.aspx

مرحله چهارم:جستجو در طرح های پژوهشی جهاد دانشگاهی

http://fa.projects.sid.ir/

مرحله پنجم:سایت کتابخانه ملی واسناد

www.nlai.ir

مرحله ششم: مشورت با اساتید زمینه مدنظر

فرآیند انتخاب ژورنال و سابمیت مقاله - پیشنهاد و سابمیت - انتخاب ژورنال مناسب و متناسب با مقاله