پژوهشگران و دانشجویان برای اینکه بتوانند نتیجه تحقیقات و آزمایشاتی را که انجام داده‌اند، و دانش و تجربیاتی را که طی آن به دست آورده اند، به سایر پژوهشگران و مجامع علمی اعلام و گزارش کنند، تبادر به نگارش آن در قالب مقاله علمی میکنند. مقاله های معتبر علمی به دو دسته علمی پژوهشی و علمی ترویجی تقسیم می‌شوند. که از نظر علمی دارای ارزش‌های متفاوتی هستند. یکی از سوال‌های رایج دانشجویان، تفاوت بین مقاله علمی ترویجی و مقاله علمی پژوهشی است...

ژورنال ها - اصطلاحات رایج

  ادامه مطلب