امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در یک چکیده خوب و موثر و مفید موارد زیر را می توان دید:

1- حقایق‌ و اصول‌ به کار برده‌ شده‌ در تحقیق.

2- روش های استفاده شده در متن تحقیق.

3- نتایج‌ اصلی‌ حاصل شده از تحقیق.

4- اهمیت‌ نتایج‌ و تعبیر و تفسیر یافته های تحقیق.

در واقع یک تحقیق بر اساس یافته های عملی و تجربی یا نظری که از بافته های نظری حاکم که به نوعی پارادایم نظری و منطق استدلالی و استنتاجی ناظر و عامل هستند و از دل تافته های آمیخته نظری-تجربی و عملی که به صورت هم بافته عمل می کنند منتج می گردد. پس چکیده که جان کلام تحقیق در کوتاه ترین متن ممکن است حاوی یک مثلث سه رأس یافته-بافته-تافته است. چکیده‌ مقاله‌ یا طرح و یا تحقیق باید حاوی‌ مطالب‌ و حقایق‌ یافته شده‌ در کار تحقیقی‌، و مهم ترین‌ نتایج‌ و میزان‌ اهمیت‌ کار انجام شده باشد و معنی‌ هر یک‌ از یافته‌ ها را بیان‌ نماید. نباید در چکیده‌ مطالبی‌ رابیان‌ نمود که‌ در تحقیق نیامده‌ است‌ بلکه‌ باید یافته‌ های‌ مرتبط با تحقیق را در برداشته‌ و دقیق‌ باشد. نباید در قسمت‌ چکیده‌ از عباراتی‌ مثل‌ "اهمیت‌ یافته‌ ها در این‌ تحقیق بحث‌ شده‌ است‌…" استفاده‌ نمود زیرا این ‌عبارت‌ و نظایر آن‌ هیچ گونه‌ اطلاعاتی‌ را به‌ مخاطبین نمی‌ دهند و غیر مفید هستند و فقط محدودیت استفاده از کلمات را برای محقق و پژوهشگربیشتر می کنند (سقف ۱۵۰ کلمه). به جای‌ این ها باید یافته‌ ها راذکر نموده‌ و بیان‌ کنید که‌ چرا این‌ یافته‌ ها مهم‌ هستند.

چهار بخش اصلی‌ هر چکیده‌ عبارتند از:

1- یافته‌ هایتان‌ ، یا چیزی‌ که‌ قصد یافتن‌ ‌ آن را داشته‌اید. این‌ موضوع‌ ممکن‌ است‌ قبلا در قسمت‌ عنوان‌ تحقیق ذکر شده‌ باشد.

2- اگر روش های‌ به کار برده‌ شده‌ در کار تحقیقی‌ جالب‌ هستند توضیحی‌ راجع‌ به‌ آن ها ذکر کنید در غیر این صورت لزومی‌ ندارد.

3- نتایج‌ اصلی‌ کار را همراه‌ با تعابیراصلی آن ها به صورت شفاف و واضح ذکر کنید. هرگز نباید از توصیفات‌ مبهم‌ استفاده‌ نمائید. تعبیر و تفسیر‌ از نتایج‌ را براساس‌ اهمیت‌، کاربرد و استنباط‌ از آن ها ذکر نمائید .

4- حجم یک چکیده نباید بیش از ۱۵۰ کلمه باشد.

هر یک‌ از موارد فوق‌ را حداکثر در چند جمله‌ ذکر نموده‌ و از کلمات اختصاری‌ که در متن‌ استفاده‌ نموده‌اید و یا خود آن ها را مخفف‌ کرده و به اختصار آورده اید، در قسمت‌ چکیده‌ استفاده‌ ننمائید. در چکیده‌ از اشکال‌ و جداول‌ استفاده‌ ننموده‌ و به‌آن ها آدرس‌ هم‌ ندهید. از عبارات‌ ساده‌ و مسلم‌ همراه‌ با مقادیر و اعداد استفاده‌ کنید. مثلا بنویسید: ”هشتادوشش‌ درصد (۸۶%) بیماران‌ بعد از درمان‌ سلامت‌ خود را به‌ دست‌ آوردند“ در چکیده جملات‌ را طوری‌ ننویسید که‌ نیاز باشد به‌ منبعی‌ آدرس‌ بدهید ولی‌ اگر لازم‌ شد که‌ درچکیده‌ به‌ منبعی‌ آدرس‌ دهید باید تمام‌ مشخصات‌ منبع‌ یعنی‌: زمان‌ چاپ‌ ، نام‌ نویسندگان،‌ نام‌ مجله‌ و غیره‌ راذکر کنید.

یک نمونه چکیده انگلیسی
                                                                                                                              Conclusion

In this paper, it was attempted to examine the minerals’ ore grade using the emotional network and image processing techniques. Then, it was tried to take photographs of powdered samples using a professional digital camera. Next, photographs taken from the minerals were transferred to the emotional network system.After that, a certain emotional process accurately determined the minerals’ ore grade. Although there might be some errors in this estimation, it is possible that they stemmed from photographing error or those errors occurred in determining the ore grade through chemical techniques. As such, some more comprehensive and intensive studies should be conducted on different samples inorder to evaluate the relationship between errors and sample grades.

چگونه یک چکیده خوب برای پایان نامه تهیه کنیم؟ - نتایج‌ اصلی‌ - چکیده نویسی پژوهشی