امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

عناوین پایان نامه های ارشد و دکتری حقوق عمومی

 • موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق عمومی
 1. پیدایش تحول مفهوم مصونیت پارلمانی در حقوق ایران
 2. حق بر سلامت
 3. تحلیل تطبیقی اسناد بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران
 4. تاثیر تصوف و عرفان در فرهنگ و ادب فارسی
 5. نقش و تاثیر حاکمیت بر مالیه عمومی ایران
 6. بررسی حق بر آموزش به زبان مادری در نظام حقوقی ایران در پرتو اسناد حقوق بشر
 7. مسائل توسعه اقتصادی و برنامه عمرانی چهارم ایران
 8. مفهوم توسعه حقوقی
 9. بررسی وضع اقتصادی ایلات و عشایر ایران
 10. بررسی تطبیقی نظریه استخدام دلخواه در حقوق کار آمریکا و قرارداد موقت در حقوق کار ایران در پرتو امنیت شغلی
 11. بررسی مفهوم مشروعیت دولت در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
 12. نقش دستگاه های دولتی در کشف و تعقیب جرایم عمومی
 13. بررسی رفاه اجتماعی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
 14. انجمن های حرفه ای
 15. ساختار، صلاحیت و پاسخگویی نهادهای مقررات گذار (ایران– انگلستان)
 16. مبانی و مدل های خود تنظیمی با تاکید بر نظام حقوقی ایران PHD
 17. سیمای حقوقی و اجتماعی زن در آینه تمدن ایران زمین
 18. روش های مختلف بیمه اتکائی
 19. عملکرد سیاست های اقتصادی و بخش های تولیدی در برنامه عمرانی سوم کشور
 20. بررسی فعالیت بانک مرکزی در اجرای سیاست بازرگانی کشور
 21. تحلیل و بررسی جهات ابطال مصوبات دولتی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری
 22. نظارت بر انتخابات در حقوق ایران و انگلستان
 23. تصویب اعتبارنامه نمایندگان پارلمان
 24. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
 25. امکان سنجی حقوقی ایجاد یک نهاد مستقل در برگزاری انتخابات در ایران، در پرتو کمیسیون های انتخابات در بریتانیا، استرالیا و ایالات متحد
 26. تحلیل نظام شوراها در پرتو اصل دموکراسی مشارکتی
 27. روابط بازرگانی ایران باکشورهای اتحاد جماهیر شوروی و آلمان غربی
 28. منابع مالی صنعت نفت ایران
 29. تاریخچه تعاون و تامین اجتماعی در ایران
 30. وجوه تشابه و تفارق بین سازمان های دولتی و خصوصی
 31. قطب های توسعه منابع آب و خاک در آینده دور ایران
 32. سازمان و وظایف اطاق های بازرگانی و نقش آ« در گسترش بازرگانی ایران
 33. ارزیابی شکلی و ماهوی لایحه ی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 34. قرارداد امتیاز و تحولات حقوقی آن
 35. تاثیر انقلاب سفید در نهضت تعاونی ایران و مقایسه آن با کشور های مترقی
 36. بیمه و گسترش آن در ایران
 37. ارزیابی کارآمدی مقررات داخلی در مبارزه با فساد مالی
 38. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اهداف آن
 39. به زمامداری در قوه مجریه
 40. حقوق بشر و دموکراسی در جوامع چند فرهنگی PHD
 41. بررسی تطبیقی اندیشه های حقوق اساسی امام خمینی (ره) و میرزای نائینی (قدس سره)
 42. بررسی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در پرتو اصول عدالت طبیعی
 43. بررسی تحلیلی وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران
 44. نظارت قضایی بر سازمان امور مالیاتی
 45. نقش دیوان عدالت اداری در مبارزه با فساد اداری
 46. مفهوم کرامت انسانی در قوانین اساسی مشروطه ج.ا.ا.
 47. نظام حقوق اساسی فدرال با تاکید بر ایالات متحده آمریکا و جمهوری فدرال آلمان
 48. نقش سازمان های کارگری و کار فرمایی در بهبود روابط کار
 49. حق دسترسی به اطلاعات در فضای سایبر در ایران
 50. تحولات مسئولیت مدنی و موسسات عمومی ایران
 51. همکاری عمران منطقه ای و نقش آن در بخش های مختلف اقتصادی ایران
 52. بررسی مفهوم منافع ملی در پرتو حقوق ایران PHD
 53. نگرش تطبیقی نظام جمهوری اسلامی ایران با دموکراسی مطلوب
 54. وظایف و اختیارات ماموران وصول و مجازات های مالیات وضع مالیه کشور پس از مشروطیت تا تاریخ قانون جدید مالیات های مستقیم
 55. بررسی نسبت میان حاکمیت قانون و حاکمیت شرع در نظام حقوقی ج. ا. ا. PHD
 56. تضمین بی طرفی دولت در ارائه ی خدمات عمومی
 57. تحلیل محدودیت های بازنگری قانون اساسی با تاکید برنظام حقوقی ایران
 58. نظارت سیاسی و اداری بر اعمال دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران
 59. حق اعتصاب کارمندان در بخش عمومی در کشورهای فرانسه، انگلستان و ایران
 60. تکالیف دولت در مورد شرایط مناسب استخدامی و ایمنی کار در کشتی های دریا پیما
 61. موازین تثبیت و تضمین قیمت محصولات کشاورزی
 62. ارزیابی قوانین استخدامی در پرتو شایسته سالاری
 63. تعدیل قرارداد های اداری با تاکید بر شرایط عمومی پیمان
 64. تحلیل مفهوم حاکمیت ملی و نظریه حقوق اساسی
 65. دغدغه حقوق بشر در اندیشه علمای شیعه (از مشروطه تا جمهوری اسلامی ایران)
 66. گزینش و جایگاه آن در حقوق ایران
 67. همانند سازی انسان و حقوق بشر معاصر
 68. اصل ممنوعیت جمع مناصب در حقوق ایران و انگلستان
 69. رهبری و نقش آن در مدیریت
 70. مطالعه ی تطبیقی همه پرسی تقنینی با تاکید بر نظام حقوق اساسی ایران
 71. حکومت های محلی کشورهای مترقی جهان و ایران (آمریکا-انگلستان-آلمان غربی)
 72. بررسی علل درگیری پلیس و مردم در استان آذربایجان خاوری
 73. بررسی مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق کار ایران
 74. بررسی جایگاه حقوقی شوراهای حل اختلاف
 75. علل تبعیض نژادی در آمریکا
 76. حقوق بنیادین بشر و مکانیزم های تضمین آن در نظام حقوق عمومی ایران
 77. بررسی حقوق استخدامی و شغلی نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی ایران
 78. بررسی شوراهای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران
 79. مسئولیت مدنی دولت ناشی از نقض انتظارات مشروع در حقوق اداری فرانسه و استرالیا
 80. دستورگرایی در نظام جمهوری اسلامی ایران و راهکار های تضمینی آن PHD
 81. کارکردهای تنظیمی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در حقوق ایران
 82. مشروطیت در عرصه فراملی: بررسی نمونه اتحادیه اروپا PHD
 83. تاثیر اقتصاد نفتی بر پاسخگویی در نظام حقوق اساسی
 84. بررسی موارد تعارض قوانین مناطق آزاد تجاری-صنعتی و قوانین شوراهای اسلامی و شهرداری ها
 85. نظریه عمل حکومتی: مطالعه تطبیقی استثنائات حاکمیت قانون از بعد نظارت قضایی در نظام حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران
 86. مسئولیت سازمان های اداری
 87. شوراهای اداری کشور، جایگاه و اختیارات قانونی
 88. دسترسی آزاد به اطلاعات: مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا PHD
 89. وابستگی تحولات کشاورزی ایران با اقتصاد وصنعت
 90. تشکیلات مالیه ایران از صدر اسلام تا مشروطیت
 91. نظام حمل ونقل ایران از دیدگاه توسعه اقتصادی
 92. بررسی کلی درتشکیلات موجود سازمان آب و برق شمال”سفیدرود” و پیشنهاد تشکیلات
 93. توسعه نظام حقوق اساسی از منظر نظارت و تعادل با تاکید بر مورد ایران
 94. تحقیقی در زمینه جامعه شناسی روستائی ایران
 95. بررسی نظری و عملی حقوق سندیکایی در ایران
 96. بررسی تطبیقی آزادی رفت و آمد در اسناد و رویه بین المللی و نظام حقوقی ایران
 97. بررسی فعالیت های سازمان امور اداری و استخدامی کشور
 98. الگوی مطلوب نظام انتخابات مجلس شورای اسلامی در پرتو اصول و مبانی انتخابات دموکراتیک PHD
 99. ابعاد حقوقی رأی گیری الکترونیک
 100. حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن
 101. عمران دشت قزوین در برنامه گزاری پنجم
 102. آزادی و نظم عمومی
 103. سازمان و وظایف اداره کل گمرک
 104. خزانه داری کل و اداره کل تطبیق اسناد و تعهدات وظایف و روش مکانیزه کردن کار آن ها
 105. مداخله دولت در اقتصاد در چارچوب نظام حقوقی برنامه توسعه در پرتو نظریه های اقتصاد سیاسی
 106. تحقیقی پیرامون نقش اصلاحات ارضی در توسعه اقتصادی ایران
 107. جایگاه و اعتبار نهاد موسس در ایجاد اصلاح و تفسیر قانون اساسی PHD
 108. حق بر آموزش از منظر حقوق اساسی ایران
 109. ماهیت حقوقی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
 110. جایگاه و نقش آفرینی شورای عالی استان ها در سلسله مراتب شوراهای اسلامی …
 111. مدل مطلوب دموکراسی محلی در ایران در پرتو نظریه دموکراسی مشارکتی PHD
 112. آزادی فکر در نظام جمهوری اسلامی ایران
 113. بانک جهانی
 114. تحقیقی پیرامون دگرگونی های سازمانی اصلاحات اداری و پیشرفت های بانک ملی...
 115. آموزش عالی در ایران
 116. پاره ای از مسائل حقوقی و قضائی مربوط به گمرگ
 117. مبانی، اصول و سازکارهای پاسخگویی حاکمان در فقه شیعه PHD
 118. تحلیل مفهومی سیاست، قانون و مقرره
 119. سازمان بین المللی کشور های صادر کننده نفت
 120. بررسی دادرسی مالیاتی در ایران با توجه به اصول دادرسی عادلانه
 121. قیمت گذاری در جمهوری اسلامی ایران در پرتو مفهوم و نظریه های تنظیم اقتصاد PHD
 122. فرآیند قانونگذاری در ایران و ایالات متحده
 123. برابری حق PHD
 124. حق زن به تصدی مشاغل عمومی
 125. نقش نهاد دادستانی در حفظ و صیانت از حقوق و آزادی های عمومی
 126. عضویت چین کمونسیت در سازمان ملل متحد و سابقه آن
 127. برنامه عمرانی پنجم و مقایسه مختصر با برنامه عمرانی چهارم
 128. تبین مفهوم امنیت ملی با تاکید بر نظام حقوقی ایران
 129. صلاحیت قوه مقننه در بودجه ریزی دولتی در حقوق ایران و آمریکا PHD
 130. امنیت شغلی در حقوق ایران
 131. ساختار تشکیلاتی وظایف و اختیارات کانون وکلا در ایران و آمریکا
 132. مطالعه تطبیقی حکومت های محلی انگلستان، فرانسه، ایران PHD
 133. بررسی حقوق و آزادی های سندیکایی در ایران
 134. سیستم اطلاعات پرسنلی و نقش آن در اداره موسسات بزرگ
 135. بررسی تحلیلی تحزب در ایران
 136. رهبری و نقش روابط انسانی درآن
 137. برابری در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
 138. ساختمان فلسفی دولت و سیر تحولی آن
 139. بررسی اقتصادی و مدیریت در صنایع آجر سازی در تهران
 140. اقدامات مهم شوروی (اهدایی)
 141. بررسی تطبیقی نظارت بر قوه قضائیه در نظام حقوقی ایران و فرانسه
 142. مدیریت در امور شرکت های زراعی
 143. تاریخچه دادگستری ایران
 144. حکومت محلی در حقوق انگلستان
 145. نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی PHD
 146. حوزه ی عمومی و ارزیابی آن در قانون ا.ج.ا.ا.
 147. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
 148. حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران در پرتو اصل دادرسی منصفانه
 149. مفهوم نظارت در تصمیمات شورای نگهبان
 150. نظام حقوقی تبلیغات انتخاباتی ایران در پرتو اصول انتخابات آزاد و منصفانه
 151. تحول در مبانی و اصول حاکم بر مسئولیت مدنی دولت PHD
 152. صلاحیت های هنجار گذاری مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران
 153. تاثیر انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر تنظیم، اجرا و نظارت بر بودجه
 154. تحول مفهومی حقوق کار در ایران با تاکید بر انعطاف-امنیت در بازار کار
 155. اثر انقلاب سفید بر حقوق زن
 156. تاریخچه و نقش انجمن های ایالتی و ولایتی در امور دولتی
 157. آثاراجتماعی و اقتصادی شرکت های سهامی زراعی و اهمیت آن در تحول اصلاحات…
 158. بررسی تحلیلی کار کودک در ایران با توجه به تعهدات ناشی از مقاوله نامه شماره
 159. صلاحیت های ریاست جمهوری در پاسداری از قانون اساسی در نظام حقوقی ایران (با نگاهی به کشورهای فرانسه و افغانستان)
 160. بررسی قابلیت استناد پذیری دیباچه قانون اساسی با تاکید بر مورد ایران و فرانسه
 161. تحول مفهوم شهروند و رابطه آن با دولت
 162. صنعت نساجی و پنبه در ایران
 163. انقلاب اداری
 164. جایگاه اراده عمومی در مردم سالاری دینی
 165. عرفی شدن فقه شیعه
 166. حاکمیت مردم در اسلام
 167. مطالعه تطبیقی استقلال قضایی در ایران و آمریکا
 168. بررسی فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما در نظام حقوقی ایران با نگاهی بر آراء و نظریات مشورتی
 169. مالیات شخصیت های حقوقی و تحول آن در ایران
 170. بازنشستگی درقانون جدید استخدام
 171. بررسی تحلیلی شرایط کار زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به ماده ۱۱ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض از زنان
 172. بازنشستگی درایران
 173. بررسی تطبیقی استقلال قضات در حقوق ایران و انگلستان
 174. داوری راجع به دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی موضوع اصل ۱۳۹ قانون اساسی
 175. سیر تحول قوانین استخدامی ایران
 176. سیاست مالی طی برنامه های اقتصادی سوم و چهارم
 177. بررسی شایسته سالاری در نظام اداری ایران
 178. حق بر سلامت و الزامات دولت ها: مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران با اسناد بین المللی حقوق بشر PHD
 179. رسیدگی به اختلافات گمرکی و راه کارهای بهبود آن
 180. بررسی اصول حاکم بر سازمان های کارگری و کارفرمایی با تکیه بر شوراهای اسلامی
 181. سیر ناسیونالیسم در آفریقا
 182. آموزش ضمن خدمت در بانک ملی ایران
 183. حقوق اساسی در اندیشه های امام خمینی (ره)
 184. خصوصی سازی در ایران در پرتو سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون
 185. مشروعیت عرفی قدرت از دیدگاه علامه نائینی و حائری یزدی
 186. آثار اقتصادی سد سازی در ایران
 187. مبانی و جایگاه حریم خصوصی با رویکرد به اصل ۸ قانون اساسی
 188. فلسطین
 189. ارزش های فرهنگی ایران بترتیبی که در فرهنگ امثال و حکم دهخدا جمع آوری شده...
 190. بورکراسی و سازمان اداری در ایران
 191. مبانی حقوق بنیادین کار و بررسی آن با موازین بین المللی
 192. آزادی های فرهنگی در حوزه عمومی در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
 193. عمومی سازی حفاظت از محیط زیست در نظام حقوقی ایران PHD
 194. معیارها و تضمین های محاکمه عادلانه در دادرسی های کیفری بین المللی PHD
 195. هرمنوتیک حقوقی عینیت گرا و نظریه ی تفسیر قانون اساسی (با تاکید بر آراء تفسیری شورای نگهبان) PHD
 196. صلاحیت اختیاری و حاکمیت قانون PHD
 197. بررسی قوانین استخدام کشوری و تحولات آن تا کنون
 198. موارد قطع خدمت دولتی در ایران
 199. نقش و وظایف قوای سه گانه در تضمین و اجرای معاهدات بین المللی
 200. تفکیک قوا از دیدگاه شورای نگهبان
 201. مطالعه تطبیقی مفهوم حق از دیدگاه جرمی بنتام و آیت الله سید ابوالقاسم خوئی
 202. بازار مشترک اروپا
 203. اثرات قانون جدید استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵در انتخاب کارمند
 204. وضع مالیه ایران از صدر مشروطیت تا شهریور ۱۳۲۰
 205. بررسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در پرتو اصل حاکمیت قانون
 206. عدالت رویه ای در تصمیمات اداری با مطالعه موردی نظام حقوق ایران PHD
 207. سازمان بین المللی هواپیمائی کشوری ایکائو ”ICAO”
 208. حمایت های کوتاه مدت تامین اجتماعی
 209. تحلیل سیاست های کلی نظام در بخش قضایی
 210. تکوین نظام حقوقی بودجه در ایران در پرتو مکتب نهادگرایی نوین
 211. مشکلات قانون استخدام در مقام اجراء
 212. حقوق بشر در نظریه عدالت جان رولز
 213. بورس اوراق بهادار
 214. بررسی مبانی انتخاب و انتصاب در ولایت فقیه و بررسی ابعاد حقوقی آن در دو دیدگاه
 215. سازمان بازرسی کل کشور
 216. سازمان های اداری ایران از مشروطیت تاحال
 217. بررسی لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت
 218. مبانی، ماهیت و آثار حقوقی منشورهای شهروندی
 219. مصلحت در اندیشه ی امام خمینی و امام محمد عبده
 220. نقش صنعت گاز در توسعه اقتصادی ایران
 221. بررسی سیستم های نظارتی قانون اساسی
 222. نظارت قضایی بر اعمال دولت
 223. اصالت شکل در حقوق عمومی PHD
 224. مطالعه تطبیقی مراجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در نظام حقوقی ایران و فرانسه
 225. حدود مقررات گذاری قوه قضائیه و نظارت بر آن در نظام حقوق اساسی ایران
 226. حکومت محلی در حقوق انگلستان
 227. نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی
 228. نقش بانک اعتبارات صنعتی در توسعه و پیشبرد صنایع ایران
 229. بررسی مسائل و سیاست اشتغال در ایران
 230. روش اصلاحات اداری در ایران
 231. انقلاب آموزشی و اداری
 232. بررسی نظام حقوقی همه پررسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران
 233. La Justic Constitutionnelle:Mythe Ou Realite? Approche Franco-Iranienne
 234. ایجاد صنعت قند در ایران و آثار اقتصادی آن
 235. عمران خوزستان نمونه برنامه گذاری منطقه ای
 236. مراجع رسیدگی به مسئولیت مدنی دولت در حقوق موضوعه ایران
 237. نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت
 238. جامعه شناسی سیاسی کشورهای در حال توسعه
 239. اموال عمومی و اموال دولتی
 240. سازمان و تشکیلات و طرز کار اتحادیه های اروپایی
 241. بوروکراسی ماکس وبر و حقوق اداری دموکراتیک
 242. نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ورزشکاران و تیم های ورزشی
 243. بررسی تطبیقی دیدگاه های شیخ فضل ا.. نوری و آیت ا.. محمدحسین نایینی درباره آزادی، برابری و قانون گذاری در مقایسه با گفتمان حقوق مدرن
 244. سازمان و مدیریت موسسات آموزشی و نقش اجتماعی و اقتصادی آن
 245. بررسی ماهیت قرارداد موقت کار و پیامدهای عملی آن
 246. اقتصاد ژاپن الگوی کشورهای آسیائی
 247. امنیت قضایی شهروندان
 248. تحلیل و مفهوم اصل برابری در آرا و نظریات شورای نگهبان
 249. وظیفه دولت ها و سازمان های بین المللی در توسعه تحکیم دموکراسی
 250. عدالت سیاسی و جنسیتی از منظر حقوق دانان معاصر ایرانی
 251. دولت الکترونیک و حریم خصوصی
 252. آسیب شناسی ساختارهای نظارت سازمان بازرسی کل کشور و ارائه چارچوبی برای نظارت کارآمد
 253. نظارت قضایی بر مقررات دولتی در انگلستان و فرانسه PHD
 254. جایگاه ساختار و وظایف سازمان ملی جوانان در مقایسه با نهادهای مشابه در کشور های آلمان-فرانسه و مالزی
 255. اصل تفکیک قوا و تحول مفهوم آن در نظام مشروطه سلطنتی و جمهوری اسلامی ایران
 256. بررسی حق دادخواهی در حقوق موضوعه ایران و اسناد بین المللی
 257. صیانت از قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران
 258. مطالعه تطبیقی نظام های انتخابی پارلمانی PHD
 259. تحلیل اصل برابری شهروندان در نظام جمهوری اسلامی ایران
 260. حفاظت قانونی در منابع آب های داخلی
 261. تروریسم و قانون اساسی
 262. اصول بنیادین مشروطیت در اندیشه مشروطه خواهان ایرانی PHD
 263. تحقیقی پیرامون طبقه بندی مشاغل در وزارت آموزش و پرورش و مشکلات اجرای آن
 264. برابری سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر
 265. مفهوم و جایگاه اصل تناسب در نظام حقوقی اتحادیه اروپایی با نگاهی به آرای دیوان عدالت اداری ایران
 266. اقتصاد مسکن در ایران
 267. روابط اقتصادی ایران با کشورهای بلوک شرق ”بلغارستان- چکسلواکی- رومانی- شوروی- لهستان- مجارستان- یوگسلاوی”
 268. مفهوم قدرت و نظم عمومی در اندیشه پسامدرن
 269. تحلیلی از آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پرتو مفاهیم آزادی مثبت و آزادی منفی
 270. تورم تقنینی در نظام حقوقی ایران در پرتو اصول قانون گذاری PHD
 271. قلمرو صلاحیت های آیین نامه ای دولت و چگونگی نظارت بر آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
 272. تحلیل و مطالعه آرای تفسیری شورای نگهبان در پرتو نظریه ها و اصول تفسیر قانون اساسی PHD
 273. تحول حق بر محیط زیست در حقوق عمومی: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه PHD
 274. شناخت و تفکر در تحقیق
 275. الگوی نظام انتخاباتی مجلس با رویکرد صنفی گرا
 276. اصول کلی حقوق اساسی (اهدایی دانشگاه تهران)
 277. رفع اختلافات مالیاتی در قوانین مالی ایران
 278. بررسی تحلیلی قراردادهای نفتی ایران پس از ملی شدن نفت
 279. بررسی نقش و جایگاه شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور در نظام حقوقی ج. ا. ا.
 280. بررسی شیوه های اعمال حاکمیت ملت در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
 281. بررسی تحلیلی مواد ۱و ۵و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۶۹/۹/۱۹ با نگرشی بر مواد ۱۵
 282. نظام وظیفه عمومی از دیدگاه حقوق بشر و قانون اساسی
 283. نقش بانک ها در رشد اقتصاد ایران
 284. حکومت های محلی در رژیم های دموکراسی
 285. ارکان سازمان تلویزیون ملی ایران
 286. آموزش ابتدایی عمومی کودکان: مطالعه ی نظام حقوقی ایران و آمریکا در پرتو موازین حقوق بشری
 287. سازمان بیمه های اجتماعی روستائیان
 288. به زمامداری در قوه مقننه
 289. بررسی تطبیقی حق حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی
 290. اصول حقوق عمومی اقتصادی در حقوق ایران و فرانسه ( با رویکرد اساسی سازی) PHD
 291. بررسی مقایسه ای نظام قضایی در قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری
 292. سیر تکامل صنعت نفت و نقش درآمدهای نفتی در توسعه اقتصادی ایران
 293. حقوق بنیادین در آراء و نظریات شورای نگهبان PHD
 294. مطالعه تطبیقی مبانی، ماهیت و اصول قراردادهای اداری در نظام های حقوقی فرانسه، انگلستان و ایران PHD
 295. بررسی تطبیقی قوانین استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
 296. تجزیه و تحلیل سازمانی پست ایران
 297. حکومت های محلی و بررسی در قانون انجمن های ایالتی و ولایتی در ایران
 298. بررسی هدف، وظایف و سازمان وزارت کشور و اقدامات انجام شده در سال های اخیر
 299. ویتگشتاین متاخر و تاثیر آن بر حقوق
 300. بررسی مصادیق خروج از صلاحیت شورای نگهبان
 301. حق بر “خطا بودن” در نظام بین المللی حقوق بشر و رابطه آن با “امربه معروف و نهی از منکر”
 302. یک برنامه تبلیغات تجارتی در ایران
 303. روش های سنجش افکار عمومی
 304. نظام حقوقی حاکم بر وسایل ارتباط جمعی ایران
 305. موانع حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران PHD
 306. مسائل رفاه اجتماعی ایران
 307. صنایع دستی و نقش آن در مرحله صنعتی شدن ایران
 308. حقوق متقابل مردم و حکومت در نظام جمهوری اسلامی ایران
 309. مسئولیت دولت در قراردادهای اداری در پرتو نظریه حکمرانی خوب PHD
 310. نظارت دادگاه های دادگستری آمریکا بر ادارات و محاکم دولتی
 311. شورای عالی انقلاب فرهنگی
 312. زمینه های تاریخی و اقتضائات حقوقی تشکیل دولت مدرن با تاکید بر مورد ایران
 313. ارزیابی نظام حقوق مالیاتی ایران در پرتو اصل عدالت مالیاتی
 314. توهین به مقدسات دینی در حوزه آزادی مطبوعات در ایران، انگلستان و ایالات متحده
 315. روش های جبرانی قضایی در حقوق اداری ایران و انگلستان PHD
 316. درباره سیستم توزیع اعتبارات مسکن در ایران
 317. تحولات اقتصادی ایران در برنامه اول، دوم و سوم
 318. روابط بازرگانی ایران با شوروی و کشورهای بلوک شرق
 319. صدا و سیما در نظام جمهوری اسلامی ایران
 320. تحولات سازمان های اقتصادی ایران بعد از مشروطیت
 321. نقش رهبری در تحقق هدف و کارآیی سازمان
 322. نظریه اراده و منفعت در باب حق در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
 323. از فضاهای عمومی تا حوزه های عمومی: بررسی جایگاه فضاهای عمومی در قوانین جمهوری اسلامی ایران
 324. نقد و بررسی حقوق اجتماعی-سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران
 325. نظارت بر نهادهای شبه قضایی
 326. بیمه و نقش آن در توسعه اقتصادی
 327. ولایت مطلقه و حاکمیت قانون در نظام ح. ا. ا.
 328. وضعیت حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی
 329. بودجه نویسی در ایران
 330. نقش سرمایه وسرمایه گذاری خارجی در ایران
 331. نهضت تعاون و اثرات اجتماعی و اقتصادی آن
 332. نقش اقتصادی شرکت های تعاونی تولیدی و مصرف و سوابق تاریخی آن
 333. بحران دلار (از ۱۹۴۴ تا ۱۹۷۱)
 334. تحقیقی پیرامون شاخص های قیمت در ایران
 335. مطالعه تطبیقی سازگاری اسلامیت و جمهوریت در قوانین اساسی ایران، پاکستان و افغانستان
 336. نظارت قضایی بر اعمال اداری از منظر حکمرانی خوب با ارجاع ویژه به نظام PHD
 337. دادگاه های اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران
 338. نقش پرسنل در اداره امور موسسات صنعتی
 339. اصل برابری اصحاب دعوی در دادرسی های اداری تجربه فرانسه
 340. بررسی و تحلیل حقوق اقتصادی و اجتماعی در نظام ج.ا.ا.ازدید گاه تئوری عدالت اجتماعی جان رولز
 341. مبانی، ماهیت و محتوی حقوق شهروندی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نسبت آن ها با یکدیگر PHD
 342. واحد های کشت و صنعت
 343. نظام حقوقی موسسات عمومی
 344. سیاست های هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه ی حقوق اجتماعی
 345. الگوی مطلوب ساختار دادگستری در ج. ا. ا.
 346. مردم سالاری دینی از نظر فقه های شیعه (بررسی مقایسه ای نظریه امام خمینی (ره) و آیت ا… محمد مهدی شمس الدین)
 347. مسکن در تهران
 348. نظارت بر شوراهای اسلامی شهر در آراء دیوان عدالت اداری
 349. نگرش مقاصدی در فقه و ارزیابی توان آن در ارایه نظریه فلسفه حقوق اسلامی
 350. حمایت از حقوق زنان و کودکان بی سرپرست در ایران در پرتو اصول حقوق بشر
 351. بیسمارک و وحدت آلمان (اهدایی)
 352. بررسی موسسات اجتماعی کودکان و نوجوانان در ایران
 353. فعالیت بانک ملی ایران در زمینه های اقتصادی
 354. قابلیت استناد معاهدات در آراء محاکم قضایی ایران
 355. جایگاه و اختیارات شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار
 356. بودجه بندی دولتی و مراحل مختلف آن
 357. مطالعه تطبیقی شیوه های نظارت بر قانون اساسی
 358. نظام حقوقی مالکیت بر منابع نفتی و تاثیر آن بر قراردادهای بهره برداری
 359. بررسی تحلیلی مفهوم نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران
 360. نقش اقتصادی برق در برنامه چهارم عمرانی
 361. بررسی تطبیقی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا
 362. بررسی اصل تمرکز وعدم تمرکز اداری در ایران
 363. طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و اجرای آن درایران
 364. سیر تاریخی دموکراسی در دنیا و مسائل آن در ایران
 365. اقتصاد مزد
 366. نحوه تدوین و محاسبه جداول حقوق و مزد با استفاده از روش های امتیازگیری، رده...
 367. تاریخچه مطبوعات در ایران
 368. بررسی تعاون اجتماعی در ایران
 369. مطالعه تطبیقی وظایف و اختیارات رئیس جمهور درایران، فرانسه و آمریکا
 370. جلوه های اصل حاکمیت قانون در برخی نظام های حقوقی معاصر
 371. نظارت بر موسسات عمومی
 372. نظارت قضایی بر اعمال نهادهای اتحادیه اروپایی
 373. بررسی انواع مستخدمین دستگاه های دولتی
 374. آزادی اجتماعات در حقوق اساسی ایران، فرانسه و انگلستان
 375. جنبه های درمانی بیمه اجتماعی
 376. حق اعتصاب در حقوق ایران بانگرشی بر موازین بین المللی
 377. اعمال مقررات بین المللی حقوق کار کودکان و نوجوانان در حقوق ایران
 378. رسیدگی و صلاحیت قضایی در دیوان محاسبات کشور
 379. بررسی روابط بازرگانی ایران با کشورهای عربی خاورمیانه
 380. بررسی حقوق شهروندان در قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی
 381. مطالعه تطبیقی شورای عالی امنیت ملی در ایران و نهادهای مشابه در سایر کشورها
 382. دولت مدرن و حقوق بشر با تاکید بر نظام ج.ا.ا. PHD
 383. مفهوم قانون از دیدگاه متفکران عصر مشروطه
 384. مفهوم عادلانه قانون
 385. پیدایش ماشین حسابگر (کمپیوتر) و تاثیر آن در امور اداری و مدیریت
 386. بررسی تخلفات انظباطی کارکنان نیروهای مسلح
 387. تعمیم بیمه های اجتماعی
 388. زمینه های شکل گیری قانون مدرن
 389. حقوق معلولین در ایران
 390. ابهامات و چندگانگی در وضعیت اشخاص حقوق عمومی
 391. روند جهانی شدن حقوق بشر و تاثیر آن بر حاکمیت دولت ها
 392. شهر و شهرداری
 393. نظریه مشروعیت قانون هابرماس
 394. پایان بی کیفری ناقضان حقوق بشر: یک چالش جهانی
 395. الگوهای کارآمد نظام های انتخاباتی و چالش های نظام انتخاباتی ایران
 396. بررسی مشکلات کشورهای آسیایی و آفریقایی
 397. جایگاه، وظایف و اختیارات شوراها در نظام حقوقی ایران
 398. جامعه مدنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 399. نقش سازمان های اعتبار دهنده در بخش کشاورزی ایران
 400. سازمان مرکز خدمات ماشینی در وزارت دارایی و استفاده از کامپیوتر در امور اداری
 401. ارزیابی مفهوم مصلحت عمومی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
 402. مطالعه نظری نسبت حقوق فردی و مصالح جمعی PHD
 403. چگونگی حل اختلاف بین دستگاه های دولتی در جمهوری اسلامی ایران
 404. سیر تکوینی موسسات تعاون روستایی و اثرات اقتصادی آن ها
 405. دادرسی اداری
 406. جمعیت ایران و مسائل اجتماعی مربوط به افزایش آن
 407. کارکرد قوه قضائیه در زمینه احیای حقوق عامه
 408. تحولات آیین دادرسی مالیاتی ایران
 409. نقش بانک رهنی در توسعه خانه سازی در ایران
 410. سازمان هواشناسی جهانی ’WMO’
 411. طبقه بندی مشاغل
 412. سیر تحولات پس انداز در ایران
 413. تحول صنعت برق در ایران و تاثیر آن در توسعه اقتصادی
 414. مسئولیت مدنی خودروسازان در عیب ناشی از تولید
 415. حوزه ریسرچ حقوق جزا: قاچاق کالای سلامت

عناوین پایان نامه حقوق خصوصی - نوآوری و کانتریبیوشن - نرم افزارهای گرامری و تصحیح زبان