امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

یکی از ابعاد اساسی که در انتخاب یک موضوع تحقیق و ارزیابی آن و حتی ضرورت انجام ان مورد توجه قرار می گیرد جنبه جدید بودن ان است، در این قسمت جنبه جدید و نوآوری در پژوهشگر و انجام تحقیق مشخص می شود. یکی از ملاکهای ارزیابی در تصویب موضوع، دفاع از موضوع یا با ارزش بودن انجام موضوع بعبارتی ضرورت انجام تحقیق نو بودن یا نوآوری در تحقیق است. تدوین مقاله ای علمی و پژوهشی بر پایه جدید بودن کار انجام شده یا نتایج جدید تحقیق امکان پذیر است. پیشرفت علمی مدیون تحقیق یا هدف دستیابی به نتایج جدید امکان پذیر است.

باید دقیقا ً و صراحتا ً در این قسمت گفته شود که تحقیق حاضر در مقایسه با دیگران چکار جدیدی را انجام داده است یا چکار جدیدی را میخواهد انجام بدهد یا بعبارتی به روشنی تفاوت کارجدید (تحقیق حاضر) با کار دیگران مشخص کند. باید در انتهای این قسمت جایی برای ثبت نام و نام خانوادگی استاد راهنما و امضاء وی در نظرگرفته شود. البته وظیفه دانشجو است که به روشنی جدید بودن و جنبه های جدیدبودن را بیان کند و تایید استاد راهنما بعنوان یک معیار مثبت در ارزیابی یا ضروزت انجام تحقیق خواهد بود.

جدید بودن تحقیق از ۴ جهت قابل بررسی است:

موضوعی: بهترین نوآوری در تحقیق طرح موضوع نواست بگونه ای که مدل جدید ، روش جدید، تکنیک جدید ، یا تکنولوژی جدید را بکار گرفته و یا به خلق محصول یا ابزاری جدیدی منجر شود . تحقیقات بنیادی و نظری حتما ً از این جهت باید جدید باشد.

حوزه اجرا یا قلمرو مکانی: ازاین جهت روشها یا ابزترهای موجود در حوزه جدید مثلا ً صنعت جدید مورد استفاده قرار گیرد مثلا ً ممکن است مدلی برای اولین بار در ایران بکار گرفته شود در حالی که در دیگر کشورها مورد استفاده قرار گرفته است.

بازه زمانی: بازده زمانی که اطلاعات را پوشش می دهد زمان است و در صورتی ارزش دارد که یا مدل پیچیده با فرایند عملیاتی پیچیده را بکار گیرد و یا در شرایط تغییرات حاصل شده باشد که اجرای جدید تحقیق را توجیه کند و یا اجرای تکراری تحقیق بتواند به نتایج ارزشمند کاربردی یا عملی منجر شود.

روش تحقیق: گاهی پژوهشگر برای انجام تحقیق از روشی بهره می گیرد که تاکنون پژوهشگری برای پژوهش روی متغییرهای مورد نظر، از این روش بهره گرفته نشده است. برای نمونه دانشجو برای بررسی یک مقوله از روش های کیفی مانند گراندد تئوری استفاده می‌کند. نو بودن از لحاظ مدل مفهومی مورد استفاده، یعنی پژوهشگر برای انجام پژوهش، از مدلی متفاوت با الگوهایی که تاکنون توسط سایر پژوهشگرین مورد استفاده قرار گرفته است استفاده می نماید.