امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

تمامی تحقیقات علمی از جمله پایان نامه کارشناسی ارشد نیز از یک استاندارد ساختاری و دستوری مشخص تبعیت می کند. بسیاری از پایان نامه های کارشناسی ارشد در یک قالب استاندارد به شکل زیر قرار می گیرند. اما به یاد داشته باشید که هر کدام از بخش های پایان نامه ممکن است به چند زیرمجموعه جداگانه برای گنجاندن محتوای آن تقسیم بشوند. برای مثال بخش مقدمه ممکن است به دو بخش کلیاتی در مورد عنوان تحقیق و بررسی سوالات تحقیق تقسیم بشود. اما تمامی بخش های یک پایان نامه در قالب استاندارد آن شامل موارد زیر می باشد: 

1. صفحه عنوان (Title Page): این بخش از پایان نامه معمولا شامل عنوان تحقیق، لوگوی دانشگاه، نام و نام خانوادگی نویسنده و نام اساتید مشاور و راهنما است. سعی کنید اطلاعات اضافی دیگری را در این بخش قرار ندهید و معمولا این صفحه شماره گذاری نمی شود. 

2. تقدیر و تشکر به همراه پیشگفتار (Acknowledgement): این بخش معمولا اختیاری بوده و در پایان نامه قرار می گیرد که نویسنده از اساتید و یا خانواده خود تقدیر و تشکر خواهد کرد. در بخش پیشگفتار نیز چنانچه حمایت مالی یا غیرمالی از یک سازمان دریافت کرده اید می توانید ذکر کرده و تشکر کنید. 

3. فهرست عناوین (Table of content): فهرست عناوین ارائه دهنده لیستی از مفاهیم و موضوعاتی است که در پایان نامه پوشش داده شده است و معمولا در قالب ایندکس کردن ارائه می شود تا مخاطب براحتی با کلیک کردن بر روی عنوان به مطلب مورد نظر در صفحه پایان نامه هدایت بشود.  

4. مقدمه (Introduction): مقدمه بیانگر معرفی و بیان کلیاتی از مفاهیم و رابطه بین آنها در تحقیق میباشد. معمولا بخش مقدمه تکنیکال و تخصصی نبوده و بر روی مبانی کلی تمرکز می شود. در بخش مقدمه باید بر ضرورت انجام تحقیق تاکید و حداقل به یک سوال مهم و اساسی در ارتباط با موضوع تحقیق پاسخ دهید. در نهایت باید در بخش مقدمه سعی کنید ساختار کلی تحقیق و نحوه ارزیابی گویه را به تصویر بکشید.

5. ادبیات موضوع (Literature Review): ادبیات موضوع در پایان نامه معمولا درک شما از مفاهیم و مبانی تحقیق را به شکل شفاف و روشنی نشان می دهد. نگارش ادبیات موضوع نباید تنها حالت گزارشی داشته و مفاهیم را تعریف کند بلکه میبایست به تحلیل و کاوش در میان آنها بپردازید.

6. گردآوری داده ها (Data collection): روش گردآوری داده ها، ابزارها تحلیل و کلیاتی در مورد گویه ها و نحوه طراحی ابزار و چرایی انتخاب روش تحقیق صحبت خواهید کرد. این بخش ممکن است به عنوان قسمتی از متدولوژی یا روش تحقیق نیز آورده شود. 

7. روش تحقیق (Methodology): روش تحقیق ممولا خروجی های آماری و ارائه یافته ها و نتایج بررسی تحقیق را نشان می دهد. مفاهیم و داده های آماری در قالب تصاویر، نمودار و جداول به نمایش گذاشته می شود

8. بحث و نتیجه گیری (Discussion and Conclusion): یک استدلال  و تحلیل منطقی در کنار بررسی علمی نتایج بدست آمده از تحقیق را در قالب بحث و نتیجه گیری ارائه کنید. این بخش باید کاملا مبتنی بر واقعیت و داده های گردآوری شده و رفرنس آن به مقالات و یافته های موجود در ژورنال های علمی باشد.

9. رفرنس دهی (References): لیست منابع به کار رفته در تحقیق به ترتیب حروف الفبا به صورت دستی یا با استفاده از نرم افزارهای رفرنس دهی مانند مندلی ارائه می شود.

10. پیوست ها (Appendix): لیست جداول اضافی، سوالات پرسشنامه، داده های آماری، لغت شناسی و غیره را در این بخش قرار دهید.

رفرنس نویسی پایان نامه در تحقیق - صفحه عنوان (Title Page) - پایان نامه کارشناسی ارشد