امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

هر محققی به خوبی می داند که نگارش یک مقاله علمی به صرف زمان و تلاش قابل ملاحظه ای نیاز دارد. یک مقاله علمی نه تنها باید شفاف و دقیق نگارش شود، بلکه می بایست ساختارمند و کاربردیباشد. اما چطور می توان وجود تمام این فاکتورها را در یک تحقیق علمی بررسی و تصحیح نمود. کاربردی ترین راه برای تضمین شفاف بودن، دقیق بودن، ساختارمند بودن و کاربردی بودن یک مقاله استفاده از تکنیک ویراستاری است. یک ویراستار شخصی است که با اصول و مبانی نگارش و تدوین مقاله آشنا بوده و تمامی فاکتورهای ذکر شده را در تحقیق شما مورد بررسی قرار خواهد داد.

برخی از پژوهشگران گمان میکنند که برای مثال یک شخص مسلط به زبان انگلیسی می تواند مقاله شخص دیگر را ویرایش یا ویراستاری کند. اما مفهوم ویراستاری تنها بر ویرایش ادبی و نگارشی تاکید ندارد و اشخاصی که با این مفهوم کار ویراستاری انجام می دهند در اصل یک فرد متخصص در این حوزه نیستند. یک ویراستار باید به اصول نگارش مقاله و ساختاربندی آن آشنا باشد و بتواند معایب محتوایی موجود در آن را به درستی شناسایی کند. 

یک ویراستار حرفه ای در زمان قبول پژوهش شما، دو موضوع را مورد بررسی قرار می دهد. موضوع اول کیفیت مقاله شما و موضوع دوم ژورنال مورد نظر شما است. یک ویراستار حرفه ای باید بتواند مطابق با اصول و قواعد مربوط به سابمیت مقاله اقدام به رعایت آیین نگارش مقاله کند و آن را بر اساس استانداردهای ژورنال تدوین نماید. اما چطور می توان کیفیت یک مقاله را مورد ارزیابی قرار داد؟. ویراستارها در زمان دریافت یک مقاله علمی به چند موضوع توجه ویژه ای میکنند. اولین موضوعی که یک ویراستار مورد بررسی قرار می دهد بخش چکیده، نتیجه گیری و رفرنسدهی است. در اولین کار این سه بخش مورد ارزیابی قرار می گیرد و مقاله از نظر یافته ها، ابزار گردآوری داده ها، روش تحلیل و میزان نوآوری (Contribution) بررسی خواهد شد. یک ویراستار حرفه ای به موارد زیر توجه ویژه ای دارد:

  • چطور میزان نوآوری و کانتربیوشن مقاله را تقویت کند.
  • چطور مقاله مورد نظر دارای منابع و ماخذ به روز باشد.
  • چطور زبان و مفاهیم داخل مقاله دقیق و شفاف بیان شوند.
  • چطور محتوای مقاله از نظر پلاجریسم و منابع به روز تقویت شود.
  • چطور مقاله مورد نظر را در چارچوب استانداردهای ژورنال تدوین کند.

ویراستاری  -  تقویت  -  سابمیت  -  انتخاب ژورنال