Review Article یا مقاله مروری یک پژوهش جامع است که به صورت خلاصه به بررسی ادبیات موضوع در یک زمینه یا رشته علمی خاص می پردازد. در این نوع از تحقیق ، پژوهشگر یا نویسنده به جای آنالیز داده ها و ارائه نتایج و دستاوردهای دست اول، اقدام به بررسی تحقیقهای گذشته نموده و ادبیات موضوع آن را بصورت خلاصه در قالب یک مقاله جدید ارائه می نماید. مقاله مروری یا Review Article ویژگی های مشخصی دارد که باید در زمان نگارش لحاظ شود. مقاله های مروری به بررسی مطالعه های افراد مختلف در یک رشته علمی خاص می پردازند واساسا این نوع مطالعه، فرد محور بوده و حول پژوهش های سایرین شکل می گیرد. مقاله های مروری به بررسی و ارائه آخرین دستاوردها، یافته ها، نتایج به دست آمده توسط پژوهشگران در یک حوزه مشخص می پردازند. دراین نوع مقاله ها، معمولا شخص نویسنده سعی می کند خلاء های علمی و تحقیقاتی در یک حوزه مشخص را شناسایی کرده و با بررسی پژوهش های مختلف این حلقه مفقوده را پر کند. و در نهایت مهمترین ویژگی مقاله های مروری این است که، نویسنده اقدام به گردآوری یک ادبیات موضوع جامع و قوی در یک حوزه خاص می کند، تا بتوان نتایج مقاله را تعمیم و ادامه داد.