1.  روانشناسی ورزشی-وزارت آموزش عالی-علوم اجتماعی-علوم ورزشی
  2.  علوم قضایی(خاص دانشگاه علوم قضایی)-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-حقوق
  3. ادبیات نمایشی-وزارت آموزش عالی  هنر و معماری-هنرهای نمایشی
  4. الهیات و معارف اسلامی و ارشاد-گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-الهیات
  5. الهیات و معارف اسلامی و ارشاد-گرایش فلسفه وکلام-وزارت آموزش عالی-علوم انسانی-الهیات

ادامه مطلب