امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 1. االهیات و معارف اسلامی
 2. اپیدمیولوژی
 3. ادبیات عربی
 4. ادیان ابراهیمی
 5. ادیان غیر ابراهیمی - ادیان ایرانی
 6. اصول فقه اسلامی
 7. اقتصاد ریاضی
 8. اقتصاد کشاورزی
 9. اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
 10. اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
 11. اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی
 12. اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
 13. اقتصاد گرایش اقتصاد سلامت
 14. اقتصاد نفت و گاز
 15. اقتصاد نفت وگاز
 16. اقتصاد نفت وگاز گرایش بازارها ومالیه نفت وگاز
 17. اقتصاد نفت وگاز گرایش حقوق و قراردادهای نفت وگاز
 18. اگرو اکولوژی
 19. اگرو تکنولوژی
 20. اگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی
 21. اگرو تکنولوژی گرایش علوم علف های هرز
 22. اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکتولوژی بذر
 23. اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذر
 24. اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی
 25. الگوریتم و محاسبات
 26. الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان
 27. الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 28. الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
 29. اندیشه معاصر مسلمین
 30. انگل شناسی
 31. ایران شناسی
 32. ایمنی شناسی
 33. ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE
 34. آب و هواشناسی
 35. آسیب شناسی دامپزشکی
 36. آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
 37. آمار
 38. آموزش ریاضی
 39. آموزش زبان انگلیسی
 40. آموزش زبان آلمانی
 41. آموزش زبان روسی
 42. آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
 43. آموزش زبان فرانسه
 44. آموزش عالی
 45. آموزش عالی - اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی
 46. آموزش عالی - برنامه ریزی توسعه آموزش عالی
 47. آموزش عالی - برنامه ریزی درسی در آموزش عالی
 48. آموزش عالی - فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی
 49. آموزش عالی - مدیریت آموزش عالی
 50. آموزش محیط زیست
 51. آناتومی وجنین شناسی مقایسه ای
 52. آینده پژوهی
 53. باستان شناسی
 54. باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ
 55. باستان شناسی گرایش دوران اسلامی
 56. باستان شناسی گرایش دوران تاریخی
 57. بافت شناسی مقایسه ای
 58. باکتری شناسی
 59. برنامه ریزی آموزش از راه دور
 60. برنامه ریزی درسی
 61. بهداشت آبزیان
 62. بهداشت خوراک دام
 63. بهداشت مواد غذایی
 64. بهداشت و بیماریهای آبزیان
 65. بهداشت و بیماریهای پرندگان
 66. بیم سنجی
 67. بیماری شناسی گیاهی
 68. بیماریهای داخلی دامهای بزرگ
 69. بیماریهای داخلی دامهای کوچک
 70. بیمه
 71. بیوانفورماتیک
 72. بیوتکنولوژی دامپزشکی
 73. بیوتکنولوژی کشاورزی
 74. بیوشیمی
 75. بیوفیزیک
 76. بیومکانیک ورزشی
 77. بیهوشی و مراقبت های ویژه دامپزشکی
 78. پژوهش هنر
 79. پلاسمای پزشکی
 80. تاریخ
 81. تاریخ اسلام
 82. تاریخ انقلاب اسلامی
 83. تاریخ اهل بیت (ع)
 84. تاریخ تشیع
 85. تاریخ تشیع اثنی عشری
 86. تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر اسلامی
 87. تاریخ تمدن اسلامی
 88. تاریخ گرایش تاریخ اسلام
 89. تاریخ گرایش تاریخ ایران بعد از اسلام
 90. تاریخ گرایش تاریخ ایران قبل از اسلام
 91. تاریخ معاصرجهان اسلام
 92. تاریخ وفرهنگ تمدن ایران دوره اسلامی
 93. ترجمه
 94. ترویج و آموزش کشاورزی پایدار
 95. ترویج و آموزش کشاورزی پایدار با گرایش : آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست
 96. ترویج و آموزش کشاورزی پایدار با گرایش : ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
 97. تصوف و عرفان اسلامی
 98. تفسیر تطبیقی
 99. تکنولوژی آموزشی
 100. توسعه کشاورزی
 101. تئاتر
 102. جامعه شناسی
 103. جامعه شناسی-گرایش توسعه اجتماعی-روستایی
 104. جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
 105. جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی
 106. جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگی
 107. جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه های اجتماعی
 108. جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
 109. جرم یابی
 110. جریانهای کلامی معاصر
 111. جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 112. جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 113. جغرافیای سیاسی
 114. جغرافیای نظامی
 115. جمعیت شناسی
 116. جنگ الکترونیک
 117. حسابداری
 118. حشره شناسی کشاورزی
 119. حقوق بین الملل عمومی
 120. حقوق تجارت بین الملل
 121. حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی
 122. حقوق جزا و جرم شناسی
 123. حقوق خصوصی
 124. حقوق عمومی
 125. حقوق نفت و گاز
 126. حکمت اشراق
 127. حکمت متعالیه
 128. حکمت هنرهای دینی
 129. خانواده و سلامت جنسی
 130. دانش اجتماعی مسلمین
 131. دکتری فقه و معارف اسلامی
 132. دوره های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی
 133. دین پژوهی
 134. رفاه اجتماعی
 135. رفتار حرکتی
 136. روابط بین الملل
 137. روان شناسی صنعتی و سازمانی
 138. روانشناسی
 139. روانشناسی بالینی
 140. روانشناسی تربیتی
 141. روانشناسی گرایش سلامت
 142. روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
 143. روانشناسی ورزشی
 144. ریاضی
 145. ریاضی گرایش آنالیز
 146. ریاضی گرایش جبر
 147. ریاضی گرایش کاربردی
 148. ریاضی گرایش هندسه - توپولوژی
 149. ریاضیات مالی
 150. ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی)
 151. زبان شناسی
 152. زبان و ادبیات انگلیسی
 153. زبان و ادبیات عربی
 154. زبان و ادبیات فارسی
 155. زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی
 156. زبان و ادبیات فرانسه
 157. زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی
 158. زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی
 159. زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات غنایی
 160. زبان وادبیات فارسی ویژه غیر فارسی زبانان
 161. زبان های باستانی ایران
 162. زمین شناسی -تکتونیک
 163. زمین شناسی -فسیل شناسی وچینه شناسی
 164. زیست شناسی جانوری - بیوسیستماتیک
 165. زیست شناسی جانوری - سلولی و تکوینی
 166. زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی
 167. زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریا
 168. زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریایی
 169. زیست شناسی دریا گرایش گیاهان دریایی
 170. زیست شناسی سلولی و مولکولی
 171. زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی
 172. زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک
 173. زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژی
 174. زیست شناسی گیاهی گرایش بوم شناسی
 175. زیست فناوری میکروبی
 176. ژنتیک مولکولی
 177. ژنتیک و به نژادی گیاهی
 178. ژئو مورفولوژی
 179. ژئوفیزیک
 180. ژئوفیزیک گرایش زمین گرمایی
 181. ژئوفیزیک گرایش ژئوالکتریک و الکترومغناطیس
 182. ژئوفیزیک گرایش ژئومغناطیس
 183. ژئوفیزیک گرایش گرانی سنجی
 184. سم شناسی
 185. سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
 186. سنجش و اندازه گیری
 187. سیاستگذاری علم وفناوری
 188. سیاستگذاری فرهنگی
 189. سیره پیامبر اعظم (ص)
 190. شیعه شناسی
 191. شیمی
 192. شیمی-شیمی پلیمر
 193. شیمی کاربردی
 194. شیمی گرایش شیمی آلی
 195. شیمی گرایش شیمی پلیمر
 196. شیمی گرایش شیمی تجزیه
 197. شیمی گرایش شیمی دارویی
 198. شیمی گرایش شیمی فیزیک
 199. شیمی گرایش شیمی معدنی
 200. طراحی شهری
 201. طراحی صنعتی
 202. عرفان اسلامی
 203. عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی(ره)
 204. عرفان وحکمت اسلامی
 205. علم اطلاعات و دانش شناسی
 206. علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات ودانش
 207. علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات و دانش
 208. علوم ارتباطات
 209. علوم اسلامی- حقوق بین الملل
 210. علوم اسلامی - حقوق
 211. علوم اسلامی - حقوق کیفری و جرم شناسی
 212. علوم اسلامی - فلسفه کلام اسلامی
 213. علوم اسلامی -علوم قرآنی و حدیث
 214. علوم اقتصادی
 215. علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد بخش عمومی
 216. علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد سنجی
 217. علوم اقتصادی با گرایش توسعه اقتصادی
 218. علوم اقتصادی باگرایش اقتصاد پولی
 219. علوم اقتصادی باگرایش اقتصاد مالی
 220. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی
 221. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد ایران
 222. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بیمه
 223. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل
 224. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد ریاضی
 225. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد شهری و منطقه ای
 226. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع
 227. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نهاد گرا
 228. علوم حدیث تطبیقی
 229. علوم دامی
 230. علوم دامی گرایش تغذیه دام
 231. علوم دامی گرایش تغذیه طیور
 232. علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور
 233. علوم دامی گرایش فیزیولوژی دام و طیور
 234. علوم زمین گرایش آبهای زیر زمینی
 235. علوم زمین گرایش پترولوژی
 236. علوم زمین گرایش رسوب شناسی
 237. علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی
 238. علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی
 239. علوم زمین گرایش زمین شناسی مهندسی
 240. علوم زمین گرایش زمین شناسی نفت
 241. علوم سیاسی
 242. علوم سیاسی گرایش اندیشه های سیاسی
 243. علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی
 244. علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی
 245. علوم سیاسی گرایش مسائل ایران
 246. علوم شناختی-زبان شناسی
 247. علوم شناختی-علوم اعصاب شناختی
 248. علوم شناختی-علوم اعصاب شناختی گرایش رایانش وهوش مصنوعی
 249. علوم شناختی-علوم اعصاب شناختی گرایش مغزوشناخت
 250. علوم شناختی-مدل سازی شناختی
 251. علوم شناختی روانشناسی
 252. علوم شناختی روانشناسی گرایش روانشناسی شناختی
 253. علوم شناختی روانشناسی گرایش شناخت اجتماعی
 254. علوم قرآن و حدیث
 255. علوم کامپیوتر
 256. علوم کامپیوتر گرایش زبانهای رسمی و روش های صوری
 257. علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی
 258. علوم کامپیوتر گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی
 259. علوم کامپیوتر گرایش نظریه سیستم ها
 260. علوم کامپیوتر گرایش نظریه محاسبه
 261. علوم و فناوری نانو
 262. علوم و فناوری نانو گرایش نانو الکترونیک
 263. علوم و فناوری نانو گرایش نانو مواد
 264. علوم و معارف نهج البلاغه
 265. علوم و مهندسی آب
 266. علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی
 267. علوم و مهندسی آب-آثار وسازه های تاریخی آب
 268. علوم و مهندسی آب-رودخانه و اکوسیستم های آبی
 269. علوم و مهندسی آب-سازه های آبی
 270. علوم و مهندسی آب-مدیریت و برنامه ریزی منابع آب
 271. علوم و مهندسی آب-منابع آب
 272. علوم و مهندسی آب-هواشناسی کشاورزی
 273. علوم و مهندسی آب-هیدروانفورماتیک
 274. علوم و مهندسی آبخیز
 275. علوم و مهندسی آبخیز با گرایش حفاظت و آب و خاک
 276. علوم و مهندسی آبخیز با گرایش مدیریت حوزه های آبخیز
 277. علوم و مهندسی باغبانی
 278. علوم و مهندسی باغبانی با گرایش اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
 279. علوم و مهندسی باغبانی با گرایش فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
 280. علوم و مهندسی جنگل
 281. علوم و مهندسی جنگل با گرایش علوم زیستی جنگل
 282. علوم و مهندسی جنگل با گرایش مدیریت جنگل
 283. علوم و مهندسی جنگل گرایش عمران و بهره برداری جنگل
 284. علوم و مهندسی شیلات
 285. علوم و مهندسی شیلات فرآوری محصولات شیلاتی
 286. علوم و مهندسی شیلات گرایش بو م شناسی آبزیان
 287. علوم و مهندسی شیلات گرایش بیوتکنولوژی آبزیان
 288. علوم و مهندسی شیلات گرایش تغذیه آبزیان
 289. علوم و مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان
 290. علوم و مهندسی شیلات گرایش صید و بهره برداری آبزیان
 291. علوم و مهندسی صنایع غذایی
 292. علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی
 293. علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی
 294. علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی
 295. علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
 296. علوم و مهندسی محیط زیست
 297. علوم ومهندسی مرتع
 298. فارماکولوژی
 299. فرقه های تشیع
 300. فرهنگ و ارتباطات
 301. فرهنگ ورسانه
 302. فقه اسلامی
 303. فقه اقتصادی
 304. فقه اقتصادی گرایش بازار عوامل تولیدی
 305. فقه اقتصادی گرایش بازارهای مالی
 306. فقه اقتصادی گرایش بخش عمومی و نظام مالیاتی
 307. فقه اقتصادی گرایش پول و بانک
 308. فقه پزشکی
 309. فقه پزشکی گرایش فقه تحقیقات نوین پزشکی
 310. فقه پزشکی گرایش فقه درمان
 311. فقه پزشکی گرایش فقه معاینه
 312. فقه تربیتی
 313. فقه خانواده
 314. فقه سیاسی
 315. فقه سیاسی گرایش فقه جامعه شناسی سیاسی
 316. فقه سیاسی گرایش فقه روابط بین الملل
 317. فقه سیاسی گرایش فقه سیاسی تطبیقی
 318. فقه شافعی
 319. فقه عبادی
 320. فقه عبادی گرایش فقه حج
 321. فقه عبادی گرایش فقه طهارت و صلاه
 322. فقه عبادی گرایش فقه عبادات مالیه
 323. فقه عبادی گرایش فقه مسائل خلافیه
 324. فقه قضایی
 325. فقه قضایی گرایش آئین دادرسی
 326. فقه قضایی گرایش جزا و جرم شناسی
 327. فقه مقارن
 328. فقه و اصول
 329. فقه و حقوق جزا
 330. فقه و حقوق خصوصی
 331. فقه و مبانی حقوق اسلامی
 332. فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی
 333. فقه و معارف اسلامی
 334. فقه و معارف اسلامی گرایش تاریخ اسلام
 335. فقه و معارف اسلامی گرایش تفسیر و علوم قرآن
 336. فقه و معارف اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
 337. فقه و معارف اسلامی گرایش کلام اسلامی
 338. فقه ومبانی حقوق اسلامی گرایش فقه جزایی
 339. فلسفه -فلسفه دین
 340. فلسفه اخلاق
 341. فلسفه اخلاق تطبیقی
 342. فلسفه اسلامی
 343. فلسفه اقتصاد اسلامی
 344. فلسفه تحلیلی
 345. فلسفه تطبیقی
 346. فلسفه تعلیم و تربیت
 347. فلسفه حقوق
 348. فلسفه دین
 349. فلسفه ذهن
 350. فلسفه ذهن گرایش ذهن و دین
 351. فلسفه ذهن گرایش ذهن و زیست شناسی
 352. فلسفه ذهن گرایش ذهن و شناخت
 353. فلسفه ذهن گرایش ذهن و فیزیک
 354. فلسفه سیاسی اسلامی
 355. فلسفه علم
 356. فلسفه علم و فناوری
 357. فلسفه علم و فناوری فلسفه علم
 358. فلسفه علم و فناوری گرایش اخلاق
 359. فلسفه علم و فناوری گرایش ریاضی
 360. فلسفه علم و فناوری گرایش زیست شناسی
 361. فلسفه علم و فناوری گرایش علوم اجتماعی
 362. فلسفه علم و فناوری گرایش فناوری
 363. فلسفه علم و فناوری گرایش فیزیک
 364. فلسفه علوم اجتماعی
 365. فلسفه فیزیک
 366. فلسفه گرایش فلسفه عصر جدید
 367. فلسفه گرایش فلسفه معاصر
 368. فلسفه گرایش فلسفه یونان و قرون وسطی
 369. فلسفه و کلام اسلامی
 370. فلسفه هنر
 371. فناوری معماری
 372. فناوری های تولید مثل در دامپزشکی
 373. فیتو شیمی
 374. فیزیک دریا
 375. فیزیک دریا گرایش اقیانوس شناسی فیزیک توصیفی
 376. فیزیک دریا گرایش دینامیک
 377. فیزیک دریا گرایش ساحلی
 378. فیزیک دریا گرایش هواشناسی دریا
 379. فیزیک گرایش اپتیک و لیزر
 380. فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانها
 381. فیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه های پیچیده
 382. فیزیک گرایش فیزیک پلاسما
 383. فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال
 384. فیزیک گرایش فیزیک هسته ای
 385. فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی
 386. فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک
 387. فیزیولوژی دامپزشکی
 388. قرآن و علوم
 389. قرآن و علوم گرایش اقتصاد
 390. قرآن و علوم گرایش بهداشت و سلامت
 391. قرآن و علوم گرایش تاریخ
 392. قرآن و علوم گرایش حقوق
 393. قرآن و علوم گرایش روانشناسی
 394. قرآن و علوم گرایش علوم اجتماعی
 395. قرآن و علوم گرایش علوم تربیتی
 396. قرآن و علوم گرایش علوم سیاسی
 397. قرآن و علوم گرایش مدیریت
 398. قرآن و علوم گرایش نجوم
 399. قرآن ومستشرقان
 400. قرآن ومستشرقان گرایش علوم قرآن
 401. قرآن ومستشرقان گرایش مبانی و اصول قرآنی شیعه
 402. قرآن ومستشرقان گرایش معارف قرآن
 403. کار آفرینی
 404. کارآفرینی
 405. کشاورزی هسته ای
 406. کشاورزی هسته ای گرایش اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی گیاهی
 407. کشاورزی هسته ای گرایش بیماریهای گیاهی
 408. کشاورزی هسته ای گرایش جنگل
 409. کشاورزی هسته ای گرایش حشره شناسی
 410. کشاورزی هسته ای گرایش خاکشناسی
 411. کشاورزی هسته ای گرایش شیلات
 412. کشاورزی هسته ای گرایش علوم دامی
 413. کشاورزی هسته ای گرایش مهندسی آب
 414. کلام
 415. کلام اسلامی
 416. کلام امامیه
 417. کلام شیعه گرایش امامت
 418. کلام گرایش ادیان غیر ابراهیمی
 419. کلام گرایش فلسفه دین و مسائل جدید کلامی
 420. کلام گرایش کلام اسلامی
 421. کلام گرایش کلام تطبیقی
 422. کلام گرایش یهود و مسیحیت
 423. کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
 424. گردشگری
 425. مالی
 426. مالی گرایش بانکداری
 427. مالی گرایش بیمه
 428. مالی گرایش حقوق مالی
 429. مالی گرایش مالی بین الملل
 430. مالی گرایش مهندسی مالی
 431. مددکاری اجتماعی
 432. مدرسی معارف اسلامی
 433. مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی
 434. مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی
 435. مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی
 436. مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی
 437. مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام
 438. مدیریت اطلاعات
 439. مدیریت ایمنی ترافیک
 440. مدیریت آموزشی
 441. مدیریت بازرگانی
 442. مدیریت بازرگانی - رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
 443. مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی
 444. مدیریت بازرگانی - مدیریت سیاستگذاری بازرگانی
 445. مدیریت پروژه وساخت
 446. مدیریت پیشگیری از جرم
 447. مدیریت تکنولوژی
 448. مدیریت تکنولوژی - مدیریت انتقال تکنولوژی
 449. مدیریت تکنولوژی - مدیریت تحقیق و توسعه
 450. مدیریت تکنولوژی - مدیریت نو آوری
 451. مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
 452. مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
 453. مدیریت دولتی
 454. مدیریت دولتی - تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی
 455. مدیریت دولتی - رفتار سازمانی
 456. مدیریت دولتی - مدیریت تطبیقی و توسعه
 457. مدیریت دولتی - مدیریت منابع انسانی
 458. مدیریت راهبردی
 459. مدیریت راهبردی فرهنگ
 460. مدیریت راهبردی فضای سایبر-امنیت سایبری ومدیریت سایبری ودفاع سایبری
 461. مدیریت رسانه
 462. مدیریت صنعتی
 463. مدیریت صنعتی گرایش استراتژی صنعتی
 464. مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات
 465. مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات
 466. مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم ها
 467. مدیریت فناوری اطلاعات
 468. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار هوشمند
 469. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات
 470. مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز
 471. مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک
 472. مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی
 473. مدیریت و کنترل بیابان
 474. مذاهب
 475. مذاهب اسلامی - تقریب
 476. مذاهب کلامی
 477. مردم شناسی
 478. مرمت
 479. مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی
 480. مرمت گرایش مرمت و احیا بناها و بافت های تاریخی
 481. مشاوره
 482. مطالعات اسلامی ایرانی پیشرفت
 483. مطالعات آمریکای شمالی
 484. مطالعات ترجمه عربی
 485. مطالعات تطبیقی ادیان گرایش الهیات مسیحی
 486. مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی
 487. مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیا
 488. مطالعات جهان گرایش مطالعات روسیه
 489. مطالعات جهان گرایش مطالعات فرانسه
 490. مطالعات جهان گرایش مطالعات هند
 491. مطالعات رسانه- رادیو و تلویزیون
 492. مطالعات زنان و خانواده
 493. مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی
 494. مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی
 495. مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش آینده پژوهی انقلاب اسلامی
 496. مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش بازتاب انقلاب اسلامی در جهان اسلام
 497. مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی گرایش جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی ایران
 498. مطالعات منطقه ای
 499. معماری
 500. معماری منظر
 501. منطق با رویکرد فلسفی
 502. مهندسی انرژی های تجدید پذیر
 503. مهندسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست
 504. مهندسی برق گرایش الکترونیک
 505. مهندسی برق گرایش قدرت
 506. مهندسی برق گرایش کنترل
 507. مهندسی برق گرایش مخابرات
 508. مهندسی خودرو
 509. مهندسی خودرو گرایش سازه و بدنه خودرو
 510. مهندسی خودرو گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودرو
 511. مهندسی خودرو گرایش قوای محرکه خودرو
 512. مهندسی دریا
 513. مهندسی راه آهن
 514. مهندسی راه آهن گرایش خط و سازه های ریلی
 515. مهندسی سوانح
 516. مهندسی سیستم های انرژی (سامانه های انرژِی)
 517. مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست
 518. مهندسی سیستم های انرژی گرایش فناوری های انرژی
 519. مهندسی سیستم های انرژی گرایش مدلسازی انرژی
 520. مهندسی سیستم های میکرو و نانو الکترو مکانیک
 521. مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی
 522. مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی با گرایش صنایع سلولزی
 523. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 524. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش بیولوژی و آناتومی
 525. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش حفاظت و اصلاح
 526. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش کامپوزیت های لیگنوسلولزی
 527. مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی گرایش مدیریت صنایع چوب و فرآورده های سلولزی
 528. مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
 529. مهندسی صنایع گرایش سیستم های اطلاعاتی
 530. مهندسی صنایع گرایش سیستم های سلامت
 531. مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان
 532. مهندسی صنایع گرایش کیفیت و بهره وری
 533. مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین
 534. مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه
 535. مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی
 536. مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی
 537. مهندسی طراحی محیط زیست
 538. مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
 539. مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
 540. مهندسی عمران گرایش زلزله
 541. مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک
 542. مهندسی عمران گرایش سازه
 543. مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
 544. مهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
 545. مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست
 546. مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
 547. مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب
 548. مهندسی فناوری اطلاعات
 549. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات
 550. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک
 551. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های چند رسانه ای
 552. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه های کامپیوتری
 553. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی
 554. مهندسی کامپیوتر
 555. مهندسی کنترل وعلائم راه آهن
 556. مهندسی متالورژی و مواد گرایش جوشکاری و اتصال مواد
 557. مهندسی متالورژی و مواد گرایش خواص فیزیکی و مکانیک مواد
 558. مهندسی متالورژی و مواد گرایش خوردگی و مهندسی سطح
 559. مهندسی متالورژی و مواد گرایش سرامیک
 560. مهندسی متالورژی و مواد گرایش شکل دادن فلزات و مواد
 561. مهندسی متالورژی و مواد گرایش فرایندهای استخراج
 562. مهندسی متالورژی و مواد گرایش متالورژی پودر
 563. مهندسی متالورژی و مواد گرایش مواد پیشرفته
 564. مهندسی متالوژی و مواد
 565. مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب
 566. مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا
 567. مهندسی محیط زیست گرایش سواحل
 568. مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب
 569. مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامد
 570. مهندسی معدن - استخراج مواد معدنی
 571. مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی
 572. مهندسی معدن - فراوری مواد معدنی
 573. مهندسی معدن - مکانیک سنگ
 574. مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی
 575. مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی
 576. مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ
 577. مهندسی مکاترونیک
 578. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
 579. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی
 580. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش بازیافت و مدیریت پسماند
 581. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه ها
 582. مهندسی مکانیک بیوسیستم
 583. مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدیدپذیر
 584. مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشینهای کشاورزی
 585. مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت
 586. مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
 587. مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
 588. مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
 589. مهندسی نفت
 590. مهندسی نفت گرایش اکتشاف نفت
 591. مهندسی نفت گرایش بهره برداری
 592. مهندسی نفت گرایش حفاری
 593. مهندسی نفت گرایش مخازن
 594. مهندسی نقشه برداری
 595. مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزی
 596. مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
 597. مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات مکانی
 598. مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتری
 599. مهندسی هسته ای
 600. مهندسی هسته ای گرایش مهندسی انرژی هسته ای
 601. مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرتو پزشکی
 602. مهندسی هوا فضا گرایش آیرودینامیک
 603. مهندسی هوا فضا گرایش جلوبرندگی
 604. مهندسی هوا فضا گرایش دینامیک پرواز و کنترل
 605. مهندسی هوا فضا گرایش سازههای هوایی
 606. مهندسی هوا فضا گرایش فناوری ماهواره
 607. مهندسی هوا فضا گرایش مهندسی فضایی
 608. میکروبیو لوژی
 609. نانو شیمی
 610. نانو شیمی گرایش نانو پلیمر
 611. نانو شیمی گرایش نانو سوپرا مولکول
 612. نانو شیمی گرایش نانو شیمی نظری
 613. نانو شیمی گرایش نانو مواد معدنی
 614. نانو فیزیک
 615. نانو فیزیک گرایش نانو ساختارها
 616. نانو فیزیک گرایش نانو فوتونیک
 617. وهابیت شناسی
 618. ویروس شناسی
 619. هنرهای اسلامی
 620. هنرهای تجسمی
 621. هواشناسی