امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

روش تحقیق یا متودولوژی روشی است که به واسطه آن نویسنده یا دانشجو در یک مقاله یا پایان نامه اقدام به اندازه گیری و سنجش روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته می کند. در روش تحقیق دو فاکتور reliability and validity یعنی روایی و پایایی ابزار پژوهش از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین معنا که تا چه اندازه روش و ابزار اندازه گیری و سنجش در تحقیق قابل اتکا و معتبر هستند تا به واسطه آن بتوان به نتایج بدست آمده اعتماد و اطمینان کرد. در بخش روش تحقیق یا متدولوژی (Methodology) باید بتوانید به این سوالات پاسخ دقیق بدهید:
1. نوع تحقیق که استفاده کرده اید چه بوده است؟ تحقیق ها انواع کمی، کیفی، بنیادی، کاربردی و غیره را شامل می شوند.
2. چطور داده های مربوط به تحقیق را جمع آوری کرده اید؟ کدامیک از روش مصاحبه، پرسشنامه، مشاهده و غیره را استفاده کرده اید؟
3. چگونه و با چه روشی داده های خودتان را تجزیه و تحلیل کرده اید؟ از میان ابزارهای مختلف تحلیل آماری مانند لیزرل، اسمارت پی ال اس، اس پی اس اس و غیره کدام یک را مورد استفاده قرار داده اید؟
4. دلیل شما برای استفاده از این روش تحقیق، ابزار گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن چه بوده است؟پاسخ به این سوالات علاوه بر درک بالا نسبت به مباحث آماری و روش تحقیق به دانش وسیعی در زمینه ادبیات موضوع در حوزه تجزیه و تحلیل آماری نیز نیازمند است. از دانشجویان مقطع دکتری انتظار می رود که تسلط بالایی به این مباحث داشته و بتوانند از ابزارهای موجود به درستی و به صورت دقیق استفاده کنند. در زمان نگارش بخش روش تحقیق یا متدولوژی در پایان نامه باید دقت کنید که این بخش نیز مانند تمامی بخش های قبلی شامل سه قسمت مقدمه، متن اصلی و نتیجه گیری می شود که ما به صورت خلاصه در این مطلب به شما می آموزیم چطور آن را نگارش کنید. 
1. روش تحقیق خود را تبیین کنید (مقدمه متدولوژی پایان نامه): در اولین قسمت و مقدمه بخش متدولوژی در پایان نامه باید توضیح دهید به دنبال بررسی و ارزیابی چه موضوعی هستید و چطور قصد دارید آن را بررسی کنید. معمولا در این بخش نویسنده بیان میکند روش تحقیق مورد استفاده او در پایان نامه از نوع کمی یا کیفی است و برای مثال از ابزار گردآوری پرسشنامه یا ابزارهای دیگری برای سنجش گویه های تحقیق استفاده کرده است و منبع مورد استفاده او برای استخراج پرسشنامه یا ابزار دیگر به منظور اندازه گیری فاکتورهای مستقل و وابسته در تحقیق نمونه مقاله X بوده است. در این بخش علاوه بر مباحث ذکر شده نویسنده باید مقدماتی در مورد روایی و پایایی تحقیق را نیز ذکر کرده و نتایجی که اعتبار و موثق بودن ابزارهای تحقیق را تایید میکند، ارائه نماید. 
2. نتایج اولیه مربوط به بررسی گویه ها و ارتباط بین آنها را نشان دهید (متن اصلی متدولوژی پایان نامه): متن اصلی متدولوژی در پایان نامه شامل این بخش می شود که دانشجو باید اطلاعات کلی در مورد ویژگی های دموگرافیک، بار عاملی گویه ها، بررسی اعتبار مدل، CR, AVE, HTMT، همبستگی و تمامی فاکتورهایی که نشانگر ارتباط بین گویه های تحقیق هستند را بیان کند. بخاطر داشته باشید که بیشتر آماره ها و اطلاعات موجود در این بخش در قالب جداول ارائه شده و توضیح و تفسیر همراه آنها نیز ارائه خواهد شد.
3. ارزیابی نتایج بدست آمده و ارائه تفسیر آماری (نتیجه گیری متدولوژی پایان نامه): تحلیل و ارزیابی نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیات تحقیق و اثبات و رد کردن آنها در بخش نتیجه گیری متدولوژی در پایان نامه انجام می شود. در این بخش باید تفسیر کنید که با توجه به نتایج بدست آمده از تحلیل آماری تا چه اندازه پژوهش شما توانسته است روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته را کشف کرده و فرضیات را اثبات یا رد کند.

معرفی نرم افزار Smart PLS - آموزش نرم افزار SPSS - انواع مختلف پرسشنامه